icon

Princípy

icon     ČLÁNKY

Prípravné trhové konzultácie a zachovanie princípu nediskriminácie

Nový inštitút tzv. prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov bol dlho jednou z chýbajúcich mozaík verejného obstarávania.

Preskúmateľnosť úkonu ako stelesnenie princípu transparentnosti vo VO

Náš časopis si vyhradil vnútornú povinnosť venovať sa taktiež uchádzačom, najmä ich možnostiam postupu v rôznych situáciách, avšak predovšetkým ich právam (a oprávneným záujmom).

Klamanie ako dôvod vylúčenia

Klamať sa, ako všetci vieme, nesmie. V podmienkach verejného obstarávania je klamanie, teda uvedenie nepravdivých alebo skreslených informácií, dokonca dôvodom na vylúčenie uchádzača.

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)

V štvrtom čísle časopisu VO v kocke sme otvorili rubriku M.E.A.T. kritérií, pričom sme Vám sľúbili, že sa im budeme venovať obšírnejšie. Slovo sme dodržali.

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá prináša obstarávateľskej organizácii maximálny možný úžitok.

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza až po jeho skončení, avšak môže potenciálne zmeniť jeho výsledok,

„Vychytávky“ v technickom opise predmetu zákazky

Ak ste dodávateľ a uchádzač, určite sa vám stalo, že už pri prvom prezretí niektorých súťažných podkladov sa vám zatočila hlava z technického opisu nakupovaného tovaru, prípadne aj služby.

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. V tomto článku sa pozrieme na § 18 ZVO.

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

Súčasťou princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní je nepochybne dostupnosť čo najväčšieho rozsahu dokumentácie, súvisiacej so zadávaním zákaziek ...

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo ...

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti a ...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k obstarávaniu kvality,

Na čo je dobrá žiadosť o nápravu? A prečo je pre nás komplikovaná úprava kaucií?

Podľa nášho názoru je odpoveď na obe otázky: na nič.

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil.

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti.

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku horizontálnej spolupráce ...

Zásada proporcionality v podmienkach účasti

Je výlučne v právomoci verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby si určil podmienky účasti, ktoré mu zákon o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať v rámci verejného obstarávania.

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri.

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť.

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Aký efekt malo zavedenie registra konečných užívateľov výhod a neskôr registra partnerov verejného sektora na verejné obstarávanie na Slovensku? Došlo k zníženiu počtu úspešných uchádzačov, ktorí boli registrovaní v daňových rajoch?

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku.

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní – 2. časť

Na definíciu daňových rajov z pohľadu troch organizácií, a to OECD, EÚ a Tax Justice network sa pozrel náš redaktor Jozef Kubinec. Viac sa dočítate v jeho článku.

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ.

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní

Pri vynakladaní verejných prostriedkov je veľa momentov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich hospodárne a efektívne vynakladanie. Takýmto momentom môže byť aj konflikt záujmov.

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača?

Na ostrie noža

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie.

Priveľa červených kariet…

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (FEBRUÁR - MAREC 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚN 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (OKTÓBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2019)

Zobraz