icon

Eshop

Zobraz

Balíček BASIC - Vzorové dokumenty zákazky s nízkou hodnotou

Viete ako vyhlásiť zákazku s nízkou hodnotou? Potrebujete vzor?

99.00 €

Cena celkom

Zobraz

Balíček OPTIMAL - Upravené dokumenty zákazky s nízkou hodnotou podľa požiadaviek klienta

Potrebujete pomoc s vyhlásením zákazky s nízkou hodnotou? Skúste to s nami.

249.00 €

Cena celkom

Zobraz

Balíček KOMPLET - Zákazka s nízkou hodnotou podľa požiadaviek klienta na kľúč

Nikdy ste zákazku s nízkou hodnotou nevyhlasovali alebo ste sa "popálili"? My Vám ju urobíme na kľúč.

999.00 €

Cena celkom

Zobraz

Registrácia do RPVS - jednoduchá spoločnosť s garantovanou cenou veľmi rýchleho zápisu

Registrujte sa do Registra partnerov verejného sektora s nami

349.00 €

Cena celkom

VO v kocke – náš príbeh

Publikovaný: 01.02.17

Aj tá najkrajšia myšlienka zostáva bezcenná, pokiaľ o nej ľudia nevedia. Ako vznikla myšlienka úspešného príbehu časopisu VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE? ...

Ako vznikal nový zákon - rozhovor s Petrom Kubovičom

Publikovaný: 02.02.17

Stane sa zhruba raz za desať rokov, že členský štát prijíma na základe nových smerníc i celkom nový zákon o verejnom obstarávaní. My sme mali tú možnosť porozprávať sa s niekým, kto pôsobil pri jeho vzniku. ...

Prípravné trhové konzultácie a zachovanie princípu nediskriminácie

Publikovaný: 03.02.17

Nový inštitút tzv. prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov bol dlho jednou z chýbajúcich mozaík verejného obstarávania. ...

Obstarávanie leteniek vo svetle metodického usmernenia

Publikovaný: 04.02.17

Iba málo predmetov obstarávania spôsobilo toľko vrások na čele odborníkom na verejné obstarávanie ako práve nákup leteniek. ...

Zmena v osobe dodávateľa po uzatvorení zmluvy vo VO

Publikovaný: 06.02.17

V režime predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní nebolo mysliteľné, aby po ukončení procesu verejného obstarávania došlo k zmene dodávateľa, s ktorým obstarávateľská organizácia podpísala zmluvu, a to bez nového verejného obstarávania. ...

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

Publikovaný: 07.02.17

V rozsudku Súdny dvor potvrdil nekompromisný prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie. ...

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

Publikovaný: 08.02.17

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby ... ...

Kúzlo nechceného alebo rozdeľovanie zákaziek na časti (prvá časť)

Publikovaný: 09.02.17

Rozdeľovanie alebo nerozdeľovanie zákaziek na časti, resp. ich zlučovanie, je dneska už veľkým kumštom ... ...

Odklon od definície 
bežnosti komodít?

Publikovaný: 10.02.17

Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ... ...

Je možné zakotviť výpoveď 
do zmluvy uzatvorenej v EKS?

Publikovaný: 11.02.17

Je možné vypovedať zmluvu uzatvorenú cez elektronické trhovisko? ...

Rada ÚVO a jej činnosť – rozhovor so Zuzanou Krajčovičovou

Publikovaný: 02.04.17

Verejné obstarávanie nie je iba písanie a čítanie súťažných podkladov. Je to aj o revíznych postupoch, ktoré sú podstatným pilierom ochrany hospodárskej súťaže v procesoch verejného obstarávania. ...

Zastavenie (storno) už odoslaného oznámenia o vyhlásení VO

Publikovaný: 03.04.17

Ako zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie pred jeho zverejnením vo vestníku ÚVO? ...

Opis IT a iných technológií v EKS s odkazom na výrobcu – práva verejného obstarávateľa verzus ochrana uchádzačov

Publikovaný: 04.04.17

Ak mal zákonodarca na mysli bežný tovar, tak potom nepochybne myslel práve na rôzne IT technológie - notebooky ... ...

Priame rokovacie konanie a obstarávanie softvéru podľa nového zákona o VO

Publikovaný: 05.04.17

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, resp. nie je každé obstarávanie softvéru vhodné na priame rokovacie konanie. V tomto krátkom pojednaní sa dozvieme ... ...

Uchádzačský sen alebo ako sa tešiť zo života za každých okolností

Publikovaný: 06.04.17

V našom časopise sme na uchádzačov nijako nezabudli, naopak, venujeme im množstvo článkov tohto čísla. A prečo sa nepozrieť na život jedného z najväčších slovenských uchádzačov, za ktorým je nakoniec konkrétny človek? ...

K obranným a bezpečnostným zákazkám

Publikovaný: 07.04.17

O koľko menej verejných obstarávaní sa realizuje v oblasti obrany a bezpečnosti, o toľko viac našich spoločných peňazí v nich je. Nie je na škodu oboznámiť sa s odchýlkami vo verejnom obstarávaní, ktoré do zákona zakotvuje obranná smernica. ...

Verejné obstarávanie v rámci eurofondov – ako ďalej? Rozhovor s Braňom Hudecom

Publikovaný: 01.05.17

O verejnom obstarávaní by za posledné roky, pravdepodobne, nebolo ani zďaleka toľko počuť, ak by nebolo povinným stupienkom v procese získavania prostriedkov z EÚ. ...

Banková záruka, ktorú za uchádzača zloží banka subdodávateľa alebo osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva

Publikovaný: 02.05.17

Využívanie zábezpeky nie je úplne častým javom vo verejných súťažiach, avšak z času na čas sa tak stane. ...

Obstarávanie mobilných a dátových služieb v kontexte zrušených roamingových poplatkov v EÚ

Publikovaný: 03.05.17

Po mnohých rokoch čakania je to tu. To, čo vplyvní lobisti odďaľovali ako sa len dalo, nadobudlo reálne kontúry. ...

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017

Publikovaný: 04.05.17

Ešte v roku 2015 museli verejní obstarávatelia postupovať pri zákazkách na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu ... ...

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?

Publikovaný: 05.05.17

Vážení čitatelia, počas niekoľkých ďalších vydaní nášho mesačníka vás oboznámime s pojmom tzv. M.E.A.T. kritérií - čo všetko obsahujú, ako sa dajú použiť, ...

Aké kritériá použiť pri obstarávaní stravných lístkov?

Publikovaný: 06.05.17

Služby stravovania formou stravných lístkov sú zákazky, ktoré cez proces verejného obstarávania potrebuje vyriešiť veľmi široké spektrum obstarávajúcich subjektov. ...

Legenda vrcholovej štátnej správy vo verejnom obstarávaní – Ing. Daša Paláková

Publikovaný: 01.06.17

Vo verejnom obstarávaní sa stretávame s rôznymi výzvami, technickými a i procesnými. Ak by vám však dali obstarať systém EKS, asi by ste to označili za výzvu svojho života. ...

Legislatívne okienko – čo nám prinesie pripravovaná novela zákona o VO z dielne Most-Híd?

Publikovaný: 02.06.17

Dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a Gábol Gál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ... ...

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

Publikovaný: 03.06.17

Aktuálne mnohé obce a vyššie územné celky v Slovenskej republike riešia problém končiacich zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave. ...

Preskúmateľnosť úkonu ako stelesnenie princípu transparentnosti vo VO

Publikovaný: 04.06.17

Náš časopis si vyhradil vnútornú povinnosť venovať sa taktiež uchádzačom, najmä ich možnostiam postupu v rôznych situáciách, avšak predovšetkým ich právam (a oprávneným záujmom). ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami - zmeny zmluvy vo verenom obstarávaní (prvá časť)

Publikovaný: 05.06.17

Ako môžete zmeniť zmluvu, ktorá je výsledkom VO? ... ...

Konzorciá ako facka hospodárnosti?

Publikovaný: 06.06.17

Konzorciá, ako sa ľudovo prezývajú skupiny dodávateľov (§ 37 zákona o verejnom obstarávaní), sú súčasťou verejného obstarávania – či chceme alebo nie. ...

Nina Nerušilová – vychádzajúca hviezdička slovenského obstarávania?

Publikovaný: 01.07.17

Nina Nerušilová nie je žiadny nováčik v slovenskom verejnom obstarávaní. Ako sa dozviete z rozhovoru, absolvovala si už množstvo veľkých projektov a je aj inovátorom – vo vede i obstarávaní. ...

Klamanie ako dôvod vylúčenia

Publikovaný: 02.07.17

Klamať sa, ako všetci vieme, nesmie. V podmienkach verejného obstarávania je klamanie, teda uvedenie nepravdivých alebo skreslených informácií, dokonca dôvodom na vylúčenie uchádzača. ...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)

Publikovaný: 03.07.17

V štvrtom čísle časopisu VO v kocke sme otvorili rubriku M.E.A.T. kritérií, pričom sme Vám sľúbili, že sa im budeme venovať obšírnejšie. Slovo sme dodržali. ...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

Publikovaný: 04.07.17

Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá prináša obstarávateľskej organizácii maximálny možný úžitok. ...

Lehota (čas) plnenia zmluvy v EKS a možnosť jej predĺženia

Publikovaný: 05.07.17

Proces nákupu v EKS je pomerne rigidný. V opisnom formulári uvedieme, čo chceme nakúpiť a kedy to chceme nakúpiť a voilá – systém zabezpečí obstaranie. ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

Publikovaný: 06.07.17

V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza až po jeho skončení, avšak môže potenciálne zmeniť jeho výsledok, ...

„Vychytávky“ v technickom opise predmetu zákazky

Publikovaný: 07.07.17

Ak ste dodávateľ a uchádzač, určite sa vám stalo, že už pri prvom prezretí niektorých súťažných podkladov sa vám zatočila hlava z technického opisu nakupovaného tovaru, prípadne aj služby. ...

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Publikovaný: 08.07.17

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný ...

Tomáš Lepieš – vládca prvej ex ante kontroly

Publikovaný: 01.09.17

V našom časopise pokračujeme v rubrike rozhovorov so šéfom Odboru podpory implementácie fondov EÚ, čo je krycí názov pre dobrovoľné ex ante kontroly verejných obstarávateľov. ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

Publikovaný: 02.09.17

V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. V tomto článku sa pozrieme na § 18 ZVO. ...

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

Publikovaný: 03.09.17

Súčasťou princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní je nepochybne dostupnosť čo najväčšieho rozsahu dokumentácie, súvisiacej so zadávaním zákaziek ... ...

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Publikovaný: 04.09.17

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou, uložením povinnosti ... ...

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 05.09.17

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016. Ide o jeden z najdôležitejších zákonov z hľadiska hospodárenia štátu. ...

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne

Publikovaný: 06.09.17

Ak s verejným obstarávaním začínate, ale aj keď ste v ňom už strávili nejaký ten piatok, môže sa stať, že súčasné paragrafové znenie niektorých prípustných druhov podmienok účasti ...

Miroslav Boháč – zdravotnícke obstarávanie nie sú iba CT-čka

Publikovaný: 01.10.17

Sme veľmi radi, že v aktuálnom čísle sme mali možnosť porozprávať sa s riaditeľom odboru verejného obstarávania na tak mediálne známom ministerstve, akým je Ministerstvo zdravotníctva SR. ...

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

Publikovaný: 02.10.17

Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi výrazným uľahčením pre tých uchádzačov, ...

Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe

Publikovaný: 03.10.17

Značný podiel verejných investícií v hospodárstve sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré tvorí 14 % HDP Európskej únie. ...

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Publikovaný: 04.10.17

Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo ... ...

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO

Publikovaný: 05.10.17

V júnovom čísle časopisu VO v kocke sme Vás informovali, že dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a ... ...

Otvorená brána ...k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 06.10.17

Parlament 14. 09. 2017 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

Katarína Poprendová – ako sa kontrolujú VO z oblasti sociálnych vecí?

Publikovaný: 01.11.17

Našej rozhovorovej premiéry pod vlajkou riadiaceho orgánu pre eurofondové zákazky sa zhostila Katarína Poprendová, riaditeľka Odboru kontroly projektov na Ministerstve práce ... ...

Koncesia vs. zákazka

Publikovaný: 02.11.17

V praxi sa často stretávame s tým, že je ťažké posúdiť, či predmet obstarávania, ktorý máme obstarať je zákazkou alebo koncesiou. ...

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

Publikovaný: 03.11.17

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou ... ...

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

Publikovaný: 04.11.17

Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si ponuku, ktorú predložil (a prípadne v elektronickej aukcii ešte zlepšil), ...

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou

Publikovaný: 05.11.17

Na našu redakciu sa pravidelne obraciate s rôznymi otázkami. Najviac ich prijímame od firiem – záujemcov alebo uchádzačov. ...

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

Publikovaný: 06.11.17

Po nedávnych zmenách zákona o odpadoch mala nejedna obec hlavu v smútku. Zákonná úprava zriadila nové subjekty v odvetví odpadového hospodárstva (tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov) ... ...

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Publikovaný: 07.11.17

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti a ... ...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Publikovaný: 08.11.17

Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k obstarávaniu kvality, ...

Miroslava Mužíková – aj naše dôchodky potrebujú obstarávanie

Publikovaný: 01.01.18

Ako sa Sociálnej poisťovni darí zvládať nástrahy obstarávania a vysporiadať sa s mnohými výzvami nám povie riaditeľka odboru verejného obstarávania JUDr. Miroslava Mužíková. ...

Novinky z oblasti verejného obstarávania

Publikovaný: 02.01.18

Komisia 13. 2. 2018 uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich ...

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

Publikovaný: 03.01.18

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe v rámci podmienok účasti? Dozviete sa v našom článku. ...

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Publikovaný: 04.01.18

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi? ...

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov, súťaž návrhov, priame rokovacie konanie

Publikovaný: 05.01.18

V tomto článku si skúsime rozanalyzovať možnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania priamo nadväzujúcom na súťaž návrhov. ...

Na čo je dobrá žiadosť o nápravu? A prečo je pre nás komplikovaná úprava kaucií?

Publikovaný: 06.01.18

Podľa nášho názoru je odpoveď na obe otázky: na nič. ...

Vlastný návrh plnenia zákazky

Publikovaný: 07.01.18

Nové obchodné podmienky trhoviska a vlastný návrh plnenia zákazky. Čo to je? ...

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

Publikovaný: 08.01.18

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch ... ...

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

Publikovaný: 09.01.18

Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil. ...

Niekedy treba mať odvahu na to, aby bol človek pionierom, alias Na východe predsa len niečo je

Publikovaný: 01.03.18

Predstavujeme Vám Ing. Zuzanu Bučekovú, dlhoročnú a známu odborníčku (najmä) na zdravotnícke verejné obstarávanie. ...

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

Publikovaný: 02.03.18

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti. ...

Elektronický kontraktačný systém – teória a prax

Publikovaný: 04.03.18

EKS pozostáva z hľadiska objednávateľa zo štyroch modulov: ... ...

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

Publikovaný: 05.03.18

Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku horizontálnej spolupráce ... ...

Zásada proporcionality v podmienkach účasti

Publikovaný: 06.03.18

Je výlučne v právomoci verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby si určil podmienky účasti, ktoré mu zákon o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať v rámci verejného obstarávania. ...

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

Publikovaný: 07.03.18

Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadávanie zákaziek v oblasti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. ...

Tretie osoby pri technickej a odbornej spôsobilosti

Publikovaný: 08.03.18

Tretie osoby a ich kapacity, využívané pri preukazovaní technického a odborného, ale aj finančného a ekonomického postavenia, boli v celej ich histórii zákonov o verejnom obstarávaní opradené tak trochu tajomstvom, ale najmä právnou neistotou. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2018

Publikovaný: 09.03.18

Dňa 4.4.2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov zameraných na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ...

Obstarávanie služieb je niekedy zložitejšie ako kupovanie jadrového reaktora

Publikovaný: 01.05.18

Určite sami poznáte ošemetnosť nakupovania služieb prostredníctvom postupov verejného obstarávania. Ako si s tým poradili v IA MPSVR SR? Rozhovor s Ing. Ivanou Vargovou ...

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

Publikovaný: 02.05.18

V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať GDPR. ...

Nadlimitné trhovisko elektronického kontraktačného systému

Publikovaný: 03.05.18

Niektorí si možno aj myslia, že EKS a ET sú synonymá a je to vlastne to isté. No pravda je taká, že elektronické trhovisko je len jednou časťou elektronického kontraktačného systému. ...

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

Publikovaný: 04.05.18

V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúčenie uchádzača/záujemcu môže byť aj skutočnosť, ...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Publikovaný: 05.05.18

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ... ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Publikovaný: 06.05.18

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri. ...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 07.05.18

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2018

Publikovaný: 08.05.18

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie ... ...

Verejné obstarávanie je veľmi dôležité. Ale prvý je pacient.

Publikovaný: 01.07.18

Jedným z gigantov v nakupovaní z pohľadu verejného obstarávania je aj jediná štátna zdravotná poisťovňa – Všeobecná zdravotná poisťovňa. ...

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Publikovaný: 02.07.18

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ... ...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Publikovaný: 03.07.18

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek. ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

Publikovaný: 04.07.18

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia. ...

Nedokonané obstarávanie

Publikovaný: 05.07.18

Dieslový motor na križovatke krátko nervózne zakašľal. Bol by ešte ostal automaticky vypnutý, ale Fero, ešte nervóznejší ako motor, vypol autostop. ...

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky

Publikovaný: 06.07.18

V ranom období nášho časopisu, teda začiatkom minulého roka, sme uverejnili článok o prípravných trhových konzultáciách - čo táto novinka v zákona o verejnom obstarávaní znamená. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2018

Publikovaný: 07.07.18

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie bolo dňa 14. augusta 2018 vyhlásených 5 výziev zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu. ...

Búrame všetky doterajšie predstavy o EKS

Publikovaný: 01.09.18

Po vyliečení z detských chorôb, ale stále najrýchlejšie a najefektívnejšie. Elektronické trhovisko. O EKS ...

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Publikovaný: 02.09.18

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? ...

Aký nástroj na elektronické verejné obstarávanie použiť po 18. 10. 2018?

Publikovaný: 03.09.18

EKS disponuje nástrojmi pre elektronické verejné obstarávanie (EO EKS), ktoré sa netýkajú len obstarávania bežne dostupných komodít ...

Vzdelávanie vo verejnom obstarávaní je celá veda

Publikovaný: 04.09.18

Do redakcie sme dostali niekoľko podnetov, prečo sa okrem odborných článkov viac nevenujeme aj teórii vzdelávania vo verejnom obstarávaní a  ...

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Publikovaný: 05.09.18

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie ...

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Publikovaný: 06.09.18

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského ...

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Publikovaný: 07.09.18

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2018

Publikovaný: 09.09.18

V rámci OPRH bola dňa 21. 09. 2018 vyhlásená výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 zameraná na „Produktívne investície do akvakultúry ...

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Publikovaný: 02.11.18

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov ...

Verejné obstarávanie z vtáčieho pohľadu EK

Publikovaný: 01.11.18

Keď sa povie verejné obstarávanie, asi sa každému vynorí najmä zákon, potom vestník a nakoniec bolehlav zo zložitého postupu ... ...

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi

Publikovaný: 03.11.18

Gastrokarty, stravné lístky, gastrolístky alebo iba jednoducho „gastráče“. Niečo, čo musí riešiť takmer každý zamestnávateľ, ktorý nemá vlastnú výdajňu stravy. ...

Digitálna transformácia vo verejnom obstarávaní alebo čo ďalej po elektronizácií verejného obstarávania

Publikovaný: 04.11.18

V tomto článku by sme vás radi oboznámili s niektorými témami, víziami, ale aj s už realizovanými projektmi, ktoré sa týkajú digitalizácie vo verejnom obstarávaní. ...

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Publikovaný: 05.11.18

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. ...

Povedali o... NOVEMBER - DECEMBER 2018

Publikovaný: 06.11.18

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - november - december 2018

Publikovaný: 07.11.18

V rámci OPKZP vyšla dňa 29. 10. 2018 výzva OPKZP-PO1-SC141-2018-45 zameraná na „Náhrady zastaralých spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)“ ...

Čo priniesla veľká novela? - 1. časť

Publikovaný: 03.01.19

Čo priniesla veľká novela zákona o verejnom obstarávaní? ...

O tom, ako sme nakúpili motorové vozidlo cez EKS – odborná poviedka

Publikovaný: 04.01.19

V našej rubrike o EKS pokračujeme jedným z ďalších vhodných nápadov, čo sa dá efektívne nakúpiť prostredníctvom elektronického trhoviska. ...

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

Publikovaný: 05.01.19

S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 1. časť

Publikovaný: 06.01.19

Elektronické verejné obstarávanie sa stáva pomerne diskutovaným pojmom s mnohými nejasnosťami a otázkami. Predstavujeme vám novú rubriku, v ktorej sa pravidelne budeme zaoberať elektronickou komunikáciou a problémami jej aplikačnej praxe. ...

Povedali o... JANUÁR - FEBRUÁR 2019

Publikovaný: 07.01.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2019

Publikovaný: 08.01.19

V minulom roku bol spustený národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“. ...

Kartely sú dvojaké zlo. Ničia trh a vo vybraných prípadoch aj prijímateľov eurofondov

Publikovaný: 01.01.19

V redakcii nášho časopisu sme sa hlboko zamysleli, prečo sme sa pri toľkých pohľadoch na verejné obstarávanie ako také ešte nepozreli na širší kontext súťaženia, ktorý zahŕňa aj pravidlá hospodárskej súťaže. ...

Predstavujeme Vám portál www.verejneobstaravania.sk

Publikovaný: 21.04.19

Predstavujeme Vám portál www.verejneobstaravania.sk ...

Čo priniesla veľká novela? - 2. časť

Publikovaný: 22.04.19

V predchádzajúcom čísle časopisu VO V KOCKE sme vás informovali o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 1. 2019. ...

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS

Publikovaný: 23.04.19

Dnes sa pozrieme na zúbok obstaraniu služby zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu, teda zákazke, ktorú musí obstarať každá obec alebo mesto a nemá žiadnu výnimku zo zákona. ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Publikovaný: 24.04.19

Aký efekt malo zavedenie registra konečných užívateľov výhod a neskôr registra partnerov verejného sektora na verejné obstarávanie na Slovensku? Došlo k zníženiu počtu úspešných uchádzačov, ktorí boli registrovaní v daňových rajoch? ...

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

Publikovaný: 25.04.19

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky? ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 2. časť

Publikovaný: 26.04.19

Prečo sa oplatí elektronizovať postupy, pri ktorých aplikácia § 20 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinná? ...

Povedali o... MAREC - APRÍL 2019

Publikovaný: 27.04.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2019

Publikovaný: 28.04.19

Výzva na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu ...

Kontroly 21. storočia už nie sú o „má dať – dal“

Publikovaný: 01.06.19

Kontroly 21. storočia už nie sú o „má dať – dal“ - Rozhovor s predsedom NKÚ - Karolom Mitríkom o pôsobnosti Najvyššieho kontrolného orgánu a verejnom obstarávaní. ...

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Publikovaný: 02.06.19

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku. ...

Proaktívny prístup systému EKS k JED-u

Publikovaný: 03.06.19

Ako vytvoriť JED v EO EKS? Ponúkame Vám praktický návod. ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní – 2. časť

Publikovaný: 04.06.19

Na definíciu daňových rajov z pohľadu troch organizácií, a to OECD, EÚ a Tax Justice network sa pozrel náš redaktor Jozef Kubinec. Viac sa dočítate v jeho článku. ...

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“

Publikovaný: 05.06.19

Má predpokladaná hodnota zákazky ešte svoje opodstatnenie? Prečítajte si v našom článku. ...

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Publikovaný: 06.06.19

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 3. časť

Publikovaný: 07.06.19

V tomto článku si povieme o dotazníku, ktorý musí tvoriť súčasť dokumentácie pri konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného, či autentifikácie dodávateľov. ...

Povedali o… MÁJ - JÚN 2019

Publikovaný: 08.06.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2019

Publikovaný: 09.06.19

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyšlo dňa 30. mája 2019 päť výziev zameraných na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie. Viac o týchto výzvach sa dočítate tu. ...

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 05.02.17

Pri vynakladaní verejných prostriedkov je veľa momentov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich hospodárne a efektívne vynakladanie. Takýmto momentom môže byť aj konflikt záujmov. ...

Register partnerov verejného sektora – krok vpred (do slepej uličky)?

Publikovaný: 01.04.17

Zapisovanie vlastníkov podielov vo firmách a konečných užívateľov výhod poznáme v našom právnom poriadku už nejaký ten piatok a .... ...

Stavebníctvo sa s verejným obstarávaním borí už desaťročia

Publikovaný: 20.04.19

Rozhovor s Pavlom Kováčikom - prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska ...

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Publikovaný: 07.08.19

Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie ... ...

„Máme úplne rovnaké problémy ako vy na Slovensku.“

Publikovaný: 08.08.19

Do redakcie nám prišlo niekoľko otázok, či sa vieme pristaviť aj pri určitom virtuálnom porovnaní slovenského a českého obstarávania, nakoľko český trh môže byť pre mnohých z vás zaujímavý. ...

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Publikovaný: 06.08.19

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača? ...

Na ostrie noža

Publikovaný: 05.08.19

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie. ...

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 04.08.19

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ... ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

Publikovaný: 03.08.19

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša. ...

Povedali o... JÚL - AUGUST 2019

Publikovaný: 02.08.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2019

Publikovaný: 01.08.19

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyšla dňa 26. 06. 2019 výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. ...

Novinky vo VO s Petrom Kubovičom - 10. 10. 2019 BRATISLAVA

10.10.19, Bratislava

Nadupané školenie pomôže všetkým, ktorí radi udržiavajú prehľad v oblasti verejného obstarávania ...

verejné obstarávania v kocke, vo v kocke

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ 2017)

179€

Ročné predplatné

verejné obstarávania v kocke, vo v kocke

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚN 2017)

179€

Ročné predplatné

verejné obstarávania v kocke, vo v kocke

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (APRÍL 2017)

179€

Ročné predplatné

verejné obstarávania v kocke, vo v kocke

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER 2017)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (OKTÓBER 2017)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2019)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

179€

Ročné predplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

179€

Ročné predplatné

Batôžtek najdôležitejších zručností každého uchádzača - 16.10.2019 BRATISLAVA

16.10.19, Bratislava

Školenie prinesie kompletný a komplexný obraz o tom, čo firmu ako uchádzača v procese verejného obstarávania čaká ...

Trojdňové školenie pre začiatočníkov - zadávateľov + úvod do stavebných prác - 06.-07.-08.11.2019 KOŠICE

06.11.19, Košice

Perfektné školenie pre začínajúcich "véočkárov", ktorí sa potrebujú dostať do obrazu a plánujú obstarávať stavebné práce. ...

Veľké dvojdňové školenie pre začiatočníkov - 04.-05.03.2020 BRATISLAVA

04.03.20, Bratislava

Veľké dvojdňové školenie sa bude niesť v znamení rozobratia si všetkých obstarávacích pravidiel takpovediac "od piky". ...

Zákazka s nízkou hodnotou a podlimitná zákazka po 31. marci 2022 v systéme EVO - 28.04.2022 BRATISLAVA

28.04.22, Bratislava

Stratili ste sa v záplave informácií, čo sa do novely dostalo a čo nie? Ako vyhlásiť zákazku cez elektronický prostriedok? ...

Najžiadanejšie školenie v stálej ponuke - Batôžtek zručností uchádzača - 27.02.2020 BRATISLAVA

27.02.20, Bratislava

Školenie prinesie kompletný a komplexný obraz o tom, čo firmu ako uchádzača v procese verejného obstarávania čaká ...

Eurofondový workshop v kocke - hľadáme chyby v skutočných zákazkách z praxe - 22.01.2020 - BRATISLAVA

22.01.20, Bratislava

Najlepšie školenie od hlavného metodika obstarávania eurofondov ...

Ako si usteliete, tak obstarávate. Seriózna príprava nákupu a práca s trhom - 26.02.2020 BRATISLAVA

26.02.20, Bratislava

Školenie vás profesionálnym spôsobom uvedie do tajov procesov pred akýmkoľvek vypísaním VO, ale aj do tajov postkontraktačného stavu. ...

Dynamický nákupný systém - veľa muziky za málo času - 12.12.2019 BRATISLAVA

12.12.19, Bratislava

Školenie vám sprostredkuje prvotnú informáciu o tom, ako využívať dynamický nákupný systém na mnohé opakujúce sa predmety VO. ...

Zákazka s nízkou hodnotou - od nuly až po finálnu zápisnicu - 20.05.2020 BRATISLAVA

20.05.20, Bratislava

Ak nemáte žiadne alebo len minimálne skúsenosti so zákazkou s nízkou hodnotou, odídete kompletne pripravení! ...

Zobraz

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zapíšte sa do Zoznamu hospodárskych subjektov s nami

129.00 €

Cena celkom

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO k 01.01.2020

Publikovaný: 18.09.19

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozrime sa, čo nám táto novela prináša: ...

Urobili sme všetko pre nové rušne

Publikovaný: 17.09.19

Aktuálny rozhovor s osobnosťou verejného obstarávania nás zaviedol na koľajnice. JUDr. Michal Adamík je riaditeľom Sekcie obstarávania a nákupu Železničnej spoločnosti Slovensko ... ...

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO

Publikovaný: 02.11.19

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO ...

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Publikovaný: 19.09.19

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal ... ...

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 20.09.19

Viete aké sú náležitosti zaručenej elektronickej faktúry, postup pri zaručenej elektronickej fakturácii ? ... ...

Rok s ERANETOM – zhodnotenie a praktické skúsenosti (veľká recenzia)

Publikovaný: 21.09.19

Naša redakcia dostala pred rokom možnosť testovať kompletný systém elektronického zadávania zákaziek ERANET, za čo firme INNOVIS touto cestou ďakujeme. ...

Priveľa červených kariet…

Publikovaný: 22.09.19

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore ...

Ako si počínali tento rok štátne organizácie? NKÚ SR má na to odpoveď

Publikovaný: 23.09.19

Ako si počínali tento rok štátne organizácie? Kritika smeruje aj do rezortov spravodlivosti a dopravy. ...

Povedali o...SEPTEMBER - OKTÓBER 2019

Publikovaný: 25.09.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2019

Publikovaný: 26.09.19

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie vyšla dňa 30. augusta 2019 výzva OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1.-3.3.1-22 zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP. ...

Zobraz

Notifikácie z verejných obstarávaní - 365 dní

S našou notifikačnou službou získate všetky požadované informácie o vyhlásených/uzatvorených zákazkách priamo do Vášho emailu. Zostane Vám tak čas na obľúbenú šálku kávy.

189.00 €

Cena celkom

eurofondy

KONTROLA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV Z EÚ - 02.04.2020 - BRATISLAVA

02.04.20, Bratislava

Cieľom seminára je vyzbrojiť účastníkov všetkým dostupným know-how o tom, ako sa na kontrolu projektov financovaných z fondov EÚ  pripraviť, ale najmä aké kroky urobiť ešte pred zahájením realizácie projektu, aby kontrola dopadla bez finanč ...

Najžiadanejšie školenie v stálej ponuke - Batôžtek zručností uchádzača - 21.05.2020 BRATISLAVA

21.05.20, Bratislava

Školenie prinesie kompletný a komplexný obraz o tom, čo firmu ako uchádzača v procese verejného obstarávania čaká ...

Veľké dvojdňové školenie pre začiatočníkov - 08.-09.04.2020 BRATISLAVA

08.04.20, Bratislava

Veľké dvojdňové školenie sa bude niesť v znamení rozobratia si všetkých obstarávacích pravidiel takpovediac "od piky". ...

Zobraz

Krátkodobé individuálne poradenstvo pre záujemcov a uchádzačov

Máte starosti s verejným obstarávaním? Neviete ako sa zapojiť do verejného obstarávania? Staňte sa naším klientom aj Vy a venujte sa svojmu podnikaniu s vedomím, že o Váš business je dobre postarané.

60.00 €

Cena celkom

Zobraz

Krátkodobé individuálne poradenstvo pre obstarávateľské organizácie

Máte starosti s verejným obstarávaním? Staňte sa naším klientom aj Vy s vedomím, že o Vaše verejné obstarávanie je dobre postarané.

60.00 €

Cena celkom

Finančné limity účinné od 1. 1. 2020

Publikovaný: 02.02.20

Finančné limity účinné od 1. 1. 2020 ...

Elektronické trhovisko– krátky prehľad štatistiky

Publikovaný: 03.02.20

Elektronické trhovisko– krátky prehľad štatistiky ...

Čo je hodnotou zákazky na stravovacie poukážky?

Publikovaný: 04.02.20

Čo je hodnotou zákazky na stravovacie poukážky? ...

Ako nastaviť verejné obstarávanie tak, aby na ňom polovicu zarobil uchádzač?

Publikovaný: 05.02.20

Ako nastaviť verejné obstarávanie tak, aby na ňom polovicu zarobil uchádzač? ...

Zákazky „malého rozsahu“ – výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO

Publikovaný: 06.02.20

Zákazky „malého rozsahu“ – výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO ...

Je stanovený limit 69.999 € bez DPH vo výzve obchádzaním zákona?

Publikovaný: 07.02.20

Je stanovený limit 69.999 € bez DPH vo výzve obchádzaním zákona? ...

Povedali o...NOVEMBER - DECEMBER 2019

Publikovaný: 08.02.20

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Publikovaný: 09.02.20

Z aktuálnych výziev vyberáme ...

Rozhovor - VO ide smerom, kde si to kvôli nepoctivým odnesú tí poctiví

Publikovaný: 01.03.20

VO ide smerom, kde si to kvôli nepoctivým odnesú tí poctiví ...

Na čo netreba zabudnúť pri sociálnom verejnom obstarávaní?

Publikovaný: 02.03.20

Na čo netreba zabudnúť pri sociálnom verejnom obstarávaní? ...

Bratislava nedostatočne vymáhala pohľadávky a nezveľaďovala svoj majetok

Publikovaný: 03.03.20

Bratislava nedostatočne vymáhala pohľadávky a nezveľaďovala svoj majetok ...

Je možné rokovať o znížení ceny s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy?

Publikovaný: 04.03.20

Je možné rokovať o znížení ceny s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy? ...

Odstúpenie od zmluvy dodávateľom uzavretej v rámci elektronického trhoviska

Publikovaný: 05.03.20

Odstúpenie od zmluvy dodávateľom uzavretej v rámci elektronického trhoviska ...

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 06.03.20

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní ...

Povedali o...JANUÁR - FEBRUÁR 2020

Publikovaný: 07.03.20

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2020

Publikovaný: 08.03.20

Z aktuálnych výziev vyberáme ...

Zobraz

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020

test

142.00 €

Cena celkom

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020

Publikovaný: 21.07.20

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020 ...

Pri profesionalizácii by sa celý proces nielenže zjednodušil, ale aj skvalitnil

Publikovaný: 01.03.20

V rámci rozhovoru sa dozviete, aké sú najčastejšie chyby pri predkladaní žiadostí o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Predstavujeme vám Mgr. Petra Oberta – vedúceho oddelenia zoznamov. ...

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy?

Publikovaný: 01.03.20

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy? ...

Usmernenia Európskej komisie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Publikovaný: 01.03.20

Usmernenia Európskej komisie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 ...

Teória konfliktu záujmov uchádzača v kocke

Publikovaný: 01.03.20

Teória konfliktu záujmov uchádzača v kocke ...

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 1

Publikovaný: 01.03.20

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - Zmluvná zábezpeka ...

Zodpovedné inštitúcie nedostatočne konajú pri kontrole EÚ projektov

Publikovaný: 01.03.20

Zodpovedné inštitúcie nedostatočne konajú pri kontrole EÚ projektov ...

Referencie na vlastnú stavbu – dajú sa použiť vo VO?

Publikovaný: 01.03.20

Referencie na vlastnú stavbu – dajú sa použiť vo VO? ...

Povedali o…

Publikovaný: 01.03.20

Povedali o… ...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Publikovaný: 01.03.20

Z aktuálnych výziev vyberáme ...

Vážení čitatelia

Publikovaný: 01.05.20

Vážení čitatelia ...

Legislatíva VO sa môže stať aj rukojemníkom politiky

Publikovaný: 01.05.20

Legislatíva VO sa môže stať aj rukojemníkom politiky ...

Defenzívne verejné obstarávanie (alebo best practice v podmienkach účasti)

Publikovaný: 01.05.20

Defenzívne verejné obstarávanie (alebo best practice v podmienkach účasti) ...

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy? – časť druhá

Publikovaný: 01.05.20

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy? ...

Jeden tebe, jeden mne, jeden tebe…

Publikovaný: 01.05.20

Jeden tebe, jeden mne, jeden tebe… ...

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 2

Publikovaný: 01.05.20

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - ručenie ...

Rozhodnutie ÚVO, lehota viazanosti ponúk a zábezpeka

Publikovaný: 01.05.20

Rozhodnutie ÚVO, lehota viazanosti ponúk a zábezpeka ...

Povedali o…

Publikovaný: 01.05.20

Povedali o… ...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Publikovaný: 01.05.20

Z aktuálnych výziev vyberáme ...

editoriál

Publikovaný: 01.08.20

Editoriál ...

Podceňovanie prípravy VO sa neopláca

Publikovaný: 01.08.20

Podceňovanie prípravy VO sa neopláca ...

Metóda „Best Value Approach“ na stavebné práce – hudba budúcnosti?

Publikovaný: 01.08.20

Metóda „Best Value Approach“ na stavebné práce – hudba budúcnosti? ...

Prečo by mali DÔVERA a UNION obstarávať?

Publikovaný: 01.08.20

Prečo by mali DÔVERA a UNION obstarávať? ...

Nie je zmluva ako zmluva

Publikovaný: 01.08.20

Nie je zmluva ako zmluva ...

Tzv. tretie osoby v podmienkach účasti a ich ochrana

Publikovaný: 01.08.20

Tzv. tretie osoby v podmienkach účasti a ich ochrana ...

Povedali o…

Publikovaný: 01.08.20

Povedali o… ...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Publikovaný: 01.08.20

Z aktuálnych výziev vyberáme ...

editoriál

Publikovaný: 01.09.20

Editoriál ...

Zákon o VO je návod ako neurobiť dobrý obchod, hovorí rebel slovenského verejného obstarávania

Publikovaný: 01.09.20

Zákon o VO je návod ako neurobiť dobrý obchod, hovorí rebel slovenského verejného obstarávania ...

Obstarávanie v čase korony

Publikovaný: 01.09.20

Obstarávanie v čase korony ...

Je možné zapojiť sa do verejného obstarávania so založenou spoločnosťou, ktorá však ešte nie je zapísaná v obchodnom registri?

Publikovaný: 01.09.20

Je možné zapojiť sa do verejného obstarávania so založenou spoločnosťou, ktorá však ešte nie je zapísaná v obchodnom registri? ...

Strach z verejného obstarávania a ako naň alebo filozofická spoveď obstarávača

Publikovaný: 01.09.20

Strach z verejného obstarávania a ako naň alebo filozofická spoveď obstarávača ...

Preteky noviel zákona o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 01.09.20

Preteky noviel zákona o verejnom obstarávaní ...

Je pozvanie obchodného partnera do vášho postupu verejného obstarávania konfliktom záujmov?

Publikovaný: 01.09.20

Je pozvanie obchodného partnera do vášho postupu verejného obstarávania konfliktom záujmov? ...

Povedali o

Publikovaný: 01.09.20

Povedali o ...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Publikovaný: 01.09.20

Z aktuálnych výziev vyberáme ...

Zobraz

Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.00 €

Cena celkom

Najočakávanejšie školenie od VO v kocke - od tých najpovolanejších. Novela zákona o VO ku 31. marcu 2022 - 23.03.2022 BRATISLAVA

23.03.22, Bratislava

Stratili ste sa v záplave informácií, čo bude nové so zákazkami s nízkou hodnotou? Čo je to platforma a ako nás zasiahne? Aké nové limity budú mať rôzne organizácie? ...

Najočakávanejšie školenie od VO v kocke - od tých najpovolanejších. Novela zákona o VO ku 31. marcu 2022 - 27.04.2022 BRATISLAVA

27.04.22, Bratislava

Stratili ste sa v záplave informácií, čo bude nové so zákazkami s nízkou hodnotou? Čo je to platforma a ako nás zasiahne? Aké nové limity budú mať rôzne organizácie? ...

Najžiadanejšia novinka - Batôžtek zručností uchádzača po veľkej marcovej novele - 09.06.2022 BRATISLAVA

09.06.22, Bratislava

Školenie prinesie kompletný a komplexný obraz o tom, čo firmu ako uchádzača v procese verejného obstarávania čaká ...