icon

Články

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Publikovaný: 06.08.19

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača? ...

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

Publikovaný: 05.01.19

S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“. ...

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

Publikovaný: 04.05.18

V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúčenie uchádzača/záujemcu môže byť aj skutočnosť, ...

Tretie osoby pri technickej a odbornej spôsobilosti

Publikovaný: 08.03.18

Tretie osoby a ich kapacity, využívané pri preukazovaní technického a odborného, ale aj finančného a ekonomického postavenia, boli v celej ich histórii zákonov o verejnom obstarávaní opradené tak trochu tajomstvom, ale najmä právnou neistotou. ...

Zásada proporcionality v podmienkach účasti

Publikovaný: 06.03.18

Je výlučne v právomoci verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby si určil podmienky účasti, ktoré mu zákon o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať v rámci verejného obstarávania. ...

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

Publikovaný: 08.01.18

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch ... ...

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

Publikovaný: 03.01.18

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe v rámci podmienok účasti? Dozviete sa v našom článku. ...

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

Publikovaný: 03.11.17

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou ... ...

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

Publikovaný: 02.10.17

Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi výrazným uľahčením pre tých uchádzačov, ...

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne

Publikovaný: 06.09.17

Ak s verejným obstarávaním začínate, ale aj keď ste v ňom už strávili nejaký ten piatok, môže sa stať, že súčasné paragrafové znenie niektorých prípustných druhov podmienok účasti ...

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Publikovaný: 08.07.17

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný ...

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

Publikovaný: 07.02.17

V rozsudku Súdny dvor potvrdil nekompromisný prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie. ...