icon

Články

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Publikovaný: 06.08.19

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača? ...

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 04.08.19

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ... ...

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Publikovaný: 05.09.18

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie ...

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Publikovaný: 08.07.17

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami - zmeny zmluvy vo verenom obstarávaní (prvá časť)

Publikovaný: 05.06.17

Ako môžete zmeniť zmluvu, ktorá je výsledkom VO? ... ...

Priame rokovacie konanie a obstarávanie softvéru podľa nového zákona o VO

Publikovaný: 05.04.17

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, resp. nie je každé obstarávanie softvéru vhodné na priame rokovacie konanie. V tomto krátkom pojednaní sa dozvieme ... ...

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

Publikovaný: 07.02.17

V rozsudku Súdny dvor potvrdil nekompromisný prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie. ...