icon

Články

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Publikovaný: 06.08.19

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača? ...

Na ostrie noža

Publikovaný: 05.08.19

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie. ...

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

Publikovaný: 05.01.19

S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“. ...

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Publikovaný: 02.09.18

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? ...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 07.05.18

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť. ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Publikovaný: 06.05.18

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri. ...

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

Publikovaný: 04.05.18

V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúčenie uchádzača/záujemcu môže byť aj skutočnosť, ...

Tretie osoby pri technickej a odbornej spôsobilosti

Publikovaný: 08.03.18

Tretie osoby a ich kapacity, využívané pri preukazovaní technického a odborného, ale aj finančného a ekonomického postavenia, boli v celej ich histórii zákonov o verejnom obstarávaní opradené tak trochu tajomstvom, ale najmä právnou neistotou. ...

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

Publikovaný: 08.01.18

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch ... ...

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Publikovaný: 04.01.18

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi? ...

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

Publikovaný: 03.01.18

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe v rámci podmienok účasti? Dozviete sa v našom článku. ...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Publikovaný: 08.11.17

Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k obstarávaniu kvality, ...

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

Publikovaný: 03.11.17

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou ... ...

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

Publikovaný: 02.10.17

Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi výrazným uľahčením pre tých uchádzačov, ...

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne

Publikovaný: 06.09.17

Ak s verejným obstarávaním začínate, ale aj keď ste v ňom už strávili nejaký ten piatok, môže sa stať, že súčasné paragrafové znenie niektorých prípustných druhov podmienok účasti ...

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Publikovaný: 08.07.17

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný ...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

Publikovaný: 04.07.17

Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá prináša obstarávateľskej organizácii maximálny možný úžitok. ...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)

Publikovaný: 03.07.17

V štvrtom čísle časopisu VO v kocke sme otvorili rubriku M.E.A.T. kritérií, pričom sme Vám sľúbili, že sa im budeme venovať obšírnejšie. Slovo sme dodržali. ...