icon

Články

Na ostrie noža

Publikovaný: 05.08.19

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie. ...

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

Publikovaný: 25.04.19

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky? ...

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Publikovaný: 06.09.18

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského ...

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Publikovaný: 05.09.18

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie ...

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Publikovaný: 02.09.18

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

Publikovaný: 04.07.18

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia. ...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Publikovaný: 03.07.18

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek. ...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 07.05.18

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť. ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Publikovaný: 06.05.18

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri. ...

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov, súťaž návrhov, priame rokovacie konanie

Publikovaný: 05.01.18

V tomto článku si skúsime rozanalyzovať možnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania priamo nadväzujúcom na súťaž návrhov. ...

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Publikovaný: 04.01.18

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi? ...

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

Publikovaný: 06.11.17

Po nedávnych zmenách zákona o odpadoch mala nejedna obec hlavu v smútku. Zákonná úprava zriadila nové subjekty v odvetví odpadového hospodárstva (tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov) ... ...

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou

Publikovaný: 05.11.17

Na našu redakciu sa pravidelne obraciate s rôznymi otázkami. Najviac ich prijímame od firiem – záujemcov alebo uchádzačov. ...

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

Publikovaný: 04.11.17

Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si ponuku, ktorú predložil (a prípadne v elektronickej aukcii ešte zlepšil), ...

Koncesia vs. zákazka

Publikovaný: 02.11.17

V praxi sa často stretávame s tým, že je ťažké posúdiť, či predmet obstarávania, ktorý máme obstarať je zákazkou alebo koncesiou. ...

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Publikovaný: 04.10.17

Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo ... ...

Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe

Publikovaný: 03.10.17

Značný podiel verejných investícií v hospodárstve sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré tvorí 14 % HDP Európskej únie. ...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

Publikovaný: 04.07.17

Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá prináša obstarávateľskej organizácii maximálny možný úžitok. ...