icon

Články

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

Publikovaný: 07.02.17

V rozsudku Súdny dvor potvrdil nekompromisný prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie. ...

Zmena v osobe dodávateľa po uzatvorení zmluvy vo VO

Publikovaný: 06.02.17

V režime predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní nebolo mysliteľné, aby po ukončení procesu verejného obstarávania došlo k zmene dodávateľa, s ktorým obstarávateľská organizácia podpísala zmluvu, a to bez nového verejného obstarávania. ...

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 05.02.17

Pri vynakladaní verejných prostriedkov je veľa momentov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich hospodárne a efektívne vynakladanie. Takýmto momentom môže byť aj konflikt záujmov. ...

Obstarávanie leteniek vo svetle metodického usmernenia

Publikovaný: 04.02.17

Iba málo predmetov obstarávania spôsobilo toľko vrások na čele odborníkom na verejné obstarávanie ako práve nákup leteniek. ...

Prípravné trhové konzultácie a zachovanie princípu nediskriminácie

Publikovaný: 03.02.17

Nový inštitút tzv. prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov bol dlho jednou z chýbajúcich mozaík verejného obstarávania. ...

Ako vznikal nový zákon - rozhovor s Petrom Kubovičom

Publikovaný: 02.02.17

Stane sa zhruba raz za desať rokov, že členský štát prijíma na základe nových smerníc i celkom nový zákon o verejnom obstarávaní. My sme mali tú možnosť porozprávať sa s niekým, kto pôsobil pri jeho vzniku. ...

VO v kocke – náš príbeh

Publikovaný: 01.02.17

Aj tá najkrajšia myšlienka zostáva bezcenná, pokiaľ o nej ľudia nevedia. Ako vznikla myšlienka úspešného príbehu časopisu VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE? ...