icon

Články

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 05.09.17

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016. Ide o jeden z najdôležitejších zákonov z hľadiska hospodárenia štátu. ...

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Publikovaný: 04.09.17

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou, uložením povinnosti ... ...

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

Publikovaný: 03.09.17

Súčasťou princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní je nepochybne dostupnosť čo najväčšieho rozsahu dokumentácie, súvisiacej so zadávaním zákaziek ... ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

Publikovaný: 02.09.17

V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. V tomto článku sa pozrieme na § 18 ZVO. ...

Tomáš Lepieš – vládca prvej ex ante kontroly

Publikovaný: 01.09.17

V našom časopise pokračujeme v rubrike rozhovorov so šéfom Odboru podpory implementácie fondov EÚ, čo je krycí názov pre dobrovoľné ex ante kontroly verejných obstarávateľov. ...

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Publikovaný: 08.07.17

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný ...

„Vychytávky“ v technickom opise predmetu zákazky

Publikovaný: 07.07.17

Ak ste dodávateľ a uchádzač, určite sa vám stalo, že už pri prvom prezretí niektorých súťažných podkladov sa vám zatočila hlava z technického opisu nakupovaného tovaru, prípadne aj služby. ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

Publikovaný: 06.07.17

V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza až po jeho skončení, avšak môže potenciálne zmeniť jeho výsledok, ...

Lehota (čas) plnenia zmluvy v EKS a možnosť jej predĺženia

Publikovaný: 05.07.17

Proces nákupu v EKS je pomerne rigidný. V opisnom formulári uvedieme, čo chceme nakúpiť a kedy to chceme nakúpiť a voilá – systém zabezpečí obstaranie. ...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

Publikovaný: 04.07.17

Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá prináša obstarávateľskej organizácii maximálny možný úžitok. ...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)

Publikovaný: 03.07.17

V štvrtom čísle časopisu VO v kocke sme otvorili rubriku M.E.A.T. kritérií, pričom sme Vám sľúbili, že sa im budeme venovať obšírnejšie. Slovo sme dodržali. ...

Klamanie ako dôvod vylúčenia

Publikovaný: 02.07.17

Klamať sa, ako všetci vieme, nesmie. V podmienkach verejného obstarávania je klamanie, teda uvedenie nepravdivých alebo skreslených informácií, dokonca dôvodom na vylúčenie uchádzača. ...

Nina Nerušilová – vychádzajúca hviezdička slovenského obstarávania?

Publikovaný: 01.07.17

Nina Nerušilová nie je žiadny nováčik v slovenskom verejnom obstarávaní. Ako sa dozviete z rozhovoru, absolvovala si už množstvo veľkých projektov a je aj inovátorom – vo vede i obstarávaní. ...

Konzorciá ako facka hospodárnosti?

Publikovaný: 06.06.17

Konzorciá, ako sa ľudovo prezývajú skupiny dodávateľov (§ 37 zákona o verejnom obstarávaní), sú súčasťou verejného obstarávania – či chceme alebo nie. ...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami - zmeny zmluvy vo verenom obstarávaní (prvá časť)

Publikovaný: 05.06.17

Ako môžete zmeniť zmluvu, ktorá je výsledkom VO? ... ...

Preskúmateľnosť úkonu ako stelesnenie princípu transparentnosti vo VO

Publikovaný: 04.06.17

Náš časopis si vyhradil vnútornú povinnosť venovať sa taktiež uchádzačom, najmä ich možnostiam postupu v rôznych situáciách, avšak predovšetkým ich právam (a oprávneným záujmom). ...

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

Publikovaný: 03.06.17

Aktuálne mnohé obce a vyššie územné celky v Slovenskej republike riešia problém končiacich zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave. ...

Legislatívne okienko – čo nám prinesie pripravovaná novela zákona o VO z dielne Most-Híd?

Publikovaný: 02.06.17

Dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a Gábol Gál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ... ...