icon

Články

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

Publikovaný: 04.05.18

V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúčenie uchádzača/záujemcu môže byť aj skutočnosť, ...

Nadlimitné trhovisko elektronického kontraktačného systému

Publikovaný: 03.05.18

Niektorí si možno aj myslia, že EKS a ET sú synonymá a je to vlastne to isté. No pravda je taká, že elektronické trhovisko je len jednou časťou elektronického kontraktačného systému. ...

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

Publikovaný: 02.05.18

V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať GDPR. ...

Obstarávanie služieb je niekedy zložitejšie ako kupovanie jadrového reaktora

Publikovaný: 01.05.18

Určite sami poznáte ošemetnosť nakupovania služieb prostredníctvom postupov verejného obstarávania. Ako si s tým poradili v IA MPSVR SR? Rozhovor s Ing. Ivanou Vargovou ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2018

Publikovaný: 09.03.18

Dňa 4.4.2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov zameraných na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ...

Tretie osoby pri technickej a odbornej spôsobilosti

Publikovaný: 08.03.18

Tretie osoby a ich kapacity, využívané pri preukazovaní technického a odborného, ale aj finančného a ekonomického postavenia, boli v celej ich histórii zákonov o verejnom obstarávaní opradené tak trochu tajomstvom, ale najmä právnou neistotou. ...

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

Publikovaný: 07.03.18

Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadávanie zákaziek v oblasti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. ...

Zásada proporcionality v podmienkach účasti

Publikovaný: 06.03.18

Je výlučne v právomoci verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby si určil podmienky účasti, ktoré mu zákon o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať v rámci verejného obstarávania. ...

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

Publikovaný: 05.03.18

Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku horizontálnej spolupráce ... ...

Elektronický kontraktačný systém – teória a prax

Publikovaný: 04.03.18

EKS pozostáva z hľadiska objednávateľa zo štyroch modulov: ... ...

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

Publikovaný: 02.03.18

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti. ...

Niekedy treba mať odvahu na to, aby bol človek pionierom, alias Na východe predsa len niečo je

Publikovaný: 01.03.18

Predstavujeme Vám Ing. Zuzanu Bučekovú, dlhoročnú a známu odborníčku (najmä) na zdravotnícke verejné obstarávanie. ...

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

Publikovaný: 09.01.18

Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil. ...

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

Publikovaný: 08.01.18

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch ... ...

Vlastný návrh plnenia zákazky

Publikovaný: 07.01.18

Nové obchodné podmienky trhoviska a vlastný návrh plnenia zákazky. Čo to je? ...

Na čo je dobrá žiadosť o nápravu? A prečo je pre nás komplikovaná úprava kaucií?

Publikovaný: 06.01.18

Podľa nášho názoru je odpoveď na obe otázky: na nič. ...

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov, súťaž návrhov, priame rokovacie konanie

Publikovaný: 05.01.18

V tomto článku si skúsime rozanalyzovať možnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania priamo nadväzujúcom na súťaž návrhov. ...

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Publikovaný: 04.01.18

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi? ...