icon

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

5 min
178 min
0 €
06.05.2018
0x
1000x

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

 

Ako naši čitatelia ste sa na nás obrátili s otázkou, ktorá súvisela s otváraním obálok – či už pri tendroch, rozdelených na Ostatné a Kritériá, alebo aj bez tohto rozdelenia. Pri papierovej verzii predkladania ponúk totiž v niektorom z momentov dochádza k verejnému otvoreniu cenových ponúk (pod verejným rozumej, že sa ho môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku a neboli vylúčení). Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri.

 

 

Hoci sa chýli ku koncu predkladania ponúk papierovou cestou, stále bude takáto možnosť pri takých obstarávaniach, kde sa budú napr. predkladať vzorky alebo sa budú predkladať tlačené projekty, na ktorých prezretie by nemal verejný obstarávateľ elektronickú licenciu. V každom prípade je určite zaujímavé, ako sa na publicitu otvárania obálok pozerá prax, resp. aj samotný Úrad pre verejné obstarávanie.

 

 Je nesporné, že práve moment otvorenia obálok a porovnania kritérií na vyhodnotenie ponúk patrí v mnohých súťažiach k najtransparentnejšiemu bodu, kedy si každý účastník môže overiť, ako na tom je.

 

Na čo by mu však takéto otváranie bolo, ak by sa nemohol presvedčiť o tom, či je všetko tak, ako bolo povedané?

Na túto otázku síce trochu šalamúnsky, ale zároveň v konečnom dôsledku jasne odpovedá metodické usmernenie č. 17457-5000/2017 z 18. decembra 2017. Ako otázka sa v ňom uvádza: Po citácií predmetného ustanovenia sa pýtate, čo znamená v kontexte ustanovenia slovo „zverejní“, či to znamená okrem prečítania nahlas aj možnosť nahliadnuť do návrhu na plnenie kritérií.“

 

Úrad v tejto veci zaujal nasledovné stanovisko:

„Na úvod je potrebné zdôrazniť, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť častí ponúk označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“ sa nezverejňujú - § 52 ods. 3 zákona.

Podľa § 52 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“, pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 3 tohto ustanovenia, tzn. len tú časť ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk, označených ako „Kritériá“.

 

 Úkony spojené s prezentovaním povinných údajov tak, ako to vyplýva z § 52 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, majú za cieľ zabezpečenie transparentnosti procesu verejného obstarávania a mali by prispieť k zvyšovaniu vzájomnej dôvery medzi jednotlivými účastníkmi verejného obstarávania, a tým aj k rozvoju účinnej a spravodlivej hospodárskej súťaže.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2174 znakov z 14719 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.