icon

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

7 min
245 min
0 €
05.05.2018
0x
1000x

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

 

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že obsah požadovanej dokumentácie je tak rozsiahly, že potrebujú ďalšie 3 týždne na jej skompletizovanie. Ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemáte veľmi záujem predlžovať túto lehotu na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť a máte pochybnosti, či takúto žiadosť je možné vôbec považovať za žiadosť o vysvetlenie. Čo s tým? Pozrieme sa na tento problém v tomto článku.

 

 

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“): „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.“

 

Obdobne ustanovenie § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje, že „Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.“

 

Obe hore uvedené ustanovenia inštitútu vysvetľovania predstavujú samostatnú právnu úpravu vysvetľovania.

 

 Cieľom ustanovení o vysvetľovaní je objasniť záujemcom pravidlá, podmienky a požiadavky verejného obstarávania, ktoré nemusia byť pre nich jasné alebo dostatočne určité.

 

Pokiaľ budeme vychádzať čisto z jazykového výkladu hore uvedených ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že obsah požadovanej dokumentácie je tak rozsiahly, že potrebujú ďalšie 3 týždne na jej skompletizovanie nie je možné považovať za žiadosť o vysvetlenie.

 

Na druhej strane je tiež potrebné uviesť, že zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje iný spôsob komunikácie medzi záujemcom a verejným obstarávateľom/obstarávateľom počas lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť.

 

Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“

 

V súlade s princípom transparentnosti by takémuto záujemcovi mal verejný obstarávateľ/obstarávateľ vždy odpovedať na jeho žiadosť bez ohľadu, aký je jej obsah. 

 

Vzhľadom na uvedené ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní môžeme dospieť k záveru, že v súlade s princípom transparentnosti by takémuto záujemcovi mal verejný obstarávateľ/obstarávateľ vždy odpovedať na jeho žiadosť bez ohľadu, aký je jej obsah.

 

V zásade zastávame názor, že v prípade, ak sa rozhodnete žiadosti záujemcu nevyhovieť, napr. s odôvodnením, že nie je žiadny dôvod na predĺženie lehoty ponúk/žiadostí o účasť, je postačujúce, aby ste túto odpoveď adresovali len žiadateľovi/záujemcovi.

 

V prípade, že sa rozhodnete žiadosti záujemcu vyhovieť, odpoveď by mala podľa nášho názoru byť adresovaná všetkým známym záujemcom a mali by ste urobiť aj príslušné „korigendum“ oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Čo však v prípade, že záujemca zoberie žiadosť späť ešte skôr, ako stihneme na ňu reagovať? V tomto prípade podľa nášho názoru nie je potrebné na takúto žiadosť reagovať.

 

 Uvedený záver vyvodzujeme z občiansko-právneho charakteru právnych úkonov ako takých. Z tejto povahy právnych úkonov vyplýva, že je teoreticky, ale aj prakticky možné akýkoľvek právny úkon zobrať aj späť. Obdobné platí teda aj pri žiadosti o vysvetlenie. V prípade, že záujemca takýto právny úkon urobí, zastávam názor, že na takúto žiadosť nie je potrebné odpovedať.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2786 znakov z 17846 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.