icon

Obstarávanie služieb je niekedy zložitejšie ako kupovanie jadrového reaktora

15 min
510 min
0 €
01.05.2018
0x
1000x

Obstarávanie služieb je niekedy zložitejšie ako kupovanie jadrového reaktora

 

 

Určite sami poznáte ošemetnosť nakupovania služieb prostredníctvom postupov verejného obstarávania (ďalej aj ako „VO“). Tu už nestačí opísať nakupovanú stoličku, počítač alebo výrobnú linku. Pri nakupovaní služieb, napríklad vzdelávania, treba myslieť na všetko od ich prvého momentu poskytovania až po ten posledný. Svoje skúsenosti má aj Ing. Ivana Vargová, riaditeľka Odboru verejného obstarávania a právnych služieb Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj IA MPSVR SR).

 

Vaša práca sa ani zďaleka nepodobá na prácu bežného riaditeľa obstarávania. Okrem vlastných „véočiek“ máte na starosti aj cudzie, ktoré ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom kontrolujete. Je s tým naozaj najviac starostí? Čo je náročnejšie?

V programovom období 2014 – 2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), čiže zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, a zároveň vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov a technickej pomoci.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde podľa čl. 14 ods. 2 sa v rámci dopytovo orientovaných projektov stanovuje paušálna sadzba do výšky 40 % oprávnených priamych nákladov, to znamená, že v tomto operačnom programe (ďalej aj ako „OP“) bolo na základe našich zatiaľ vyhlásených výziev prijímateľom umožnené zjednodušené vykazovanie výdavkov.

V rámci posudzovania oprávnenosti výdavkov sa pri výkone administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste kontroluje správna aplikácia paušálnej sadzby, a to určenie základne pre výpočet paušálnej sadzby, percentuálna výška paušálnej sadzby a matematický výpočet výšky výdavkov na ostatné výdavky projektu určených paušálnou sadzbou. Samotné použitie paušálnej sadzby nie je predmetom kontroly zo strany sprostredkovateľského orgánu, t. j. ani výdavky podliehajúce verejnému obstarávaniu. Zjednodušené vykazovanie nákladov však neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy SR, čím nie sú vylúčené kontroly relevantnými kontrolnými orgánmi.

Vzhľadom na to, že v minulom Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kde IA MPSVR SR plnila taktiež úlohu sprostredkovateľského orgánu a kde boli vyhlásené výzvy, pri ktorých bolo nutné vykazovanie reálnych výdavkov (nebolo umožnené zjednodušené vykazovanie ako vo vyhlásených výzvach v súčasnosti), sme odkontrolovali stovky zákaziek a niekoľko desiatok ich realizovali.

 

 Viem porovnať náročnosť týchto dvoch procesov, pričom kvantita nehrá žiadnu úlohu. Pre mňa je posudzovanie zákaziek z pohľadu kontroly jednoznačne náročnejšie.

 

Kontrolór pri posudzovaní verejného obstarávania musí dôkladne skontrolovať každý detail, pochopiť filozofiu zákazky, zvolený postup obstarávania, overiť hospodárnosť, nediskrimináciu, transparentnosť, podmienky účasti, odkontrolovať prípadné prepojenia medzi uchádzačmi a podobne. Ak dôjde k porušeniu zákona musí objektívne uplatniť výšku finančnej opravy, ktorá sa určuje podľa Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj ako „CKO“) č. 5 a veriť, že kontrolné orgány ako napr. Orgán auditu alebo audítori Európskej komisie, ktorí vykonávajú v pravidelných intervaloch kontrolu na určitej vzorke zákaziek dospejú k rovnakému záveru z kontroly ako my.

A v neposlednom rade nám hrozia sankcie za nesprávny postup v procese verejného obstarávania alebo za porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ako najvyššej autority pre kontrolu verejných obstarávaní v Slovenskej republike.

 

 Naproti tomu viem, že vypracovať kvalitný opis predmetu zákazky a dokumentáciu pre proces verejného obstarávania je náročné.

 

Od riadne vykonanej prípravy postupu VO, ktorá začína spracovaním opisu predmetu zákazky, nastavením podmienok účasti, požiadaviek na zákazku alebo obchodných podmienok zákazky, závisí úspešnosť celého nasledovného postupu, ako aj samotný výsledok procesu verejného obstarávania, ktorým je uzatvorenie zmluvy.

 

 Manažérovi verejného obstarávania nestačí len znalosť zákona, musí mať aj iné znalosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti z mnohých ďalších oblastí, keďže zadávatelia často očakávajú pomoc pri opise predmetu zákazky.

 

Manažérovi verejného obstarávania nestačí len znalosť zákona, musí mať aj iné znalosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti z mnohých ďalších oblastí, keďže zadávatelia často očakávajú pomoc pri opise predmetu zákazky práve od manažéra verejného obstarávania. Osvedčilo sa nám vytváranie pracovných skupín, kde dávame dôraz práve na vyššie spomenutú prípravu postupu.

 

Ako prebieha proces kontroly VO z tzv. dopytových výziev? Podľa našich informácií ste na svoju pozíciu nastúpili v čase, keď na kontrolu zo strany IA MPSVR SR čakalo asi historicky najviac obstarávaní.

 

 Verejné obstarávanie tvorí jednu z najpodstatnejších súčastí implementácie projektu, preto je nevyhnutná jeho kontrola.

 

Posudzuje sa dodržiavanie základných princípov VO, a to: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov, proporcionalita, hospodárnosť a efektívnosť. Pravidlá a postupy sú upravené pre prijímateľov (resp. žiadateľov) v Usmernení RO č. 1/2015 v platnej verzii, ktoré je záväzné pre všetkých prijímateľov realizujúcich projekt z OP ĽZ, s ktorými sme my ako sprostredkovateľský orgán uzatvorili Zmluvu o poskytovaní NFP.

Kontrola je rozdelená na niekoľko druhov podľa času vykonávania, rozsahu a predmetu. Prijímateľ môže predkladať dokumentáciu z verejného obstarávania buď písomne, alebo elektronicky. Lehoty na vykonanie kontrol sú rôzne, závisia od finančných limitov zákaziek.

 

 V spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom sa stále hľadajú cesty ako urýchliť čerpanie prostriedkov z NFP, a teda aj spružnenie kontrol.

 

Prínosom bolo zriadenie Koordinačného výboru, na ktorom jeho členovia prerokovávajú rôzne témy a situácie z kontrolnej činnosti, hľadajú riešenia a následne prijímajú jednotné závery.

V čase keď som nastúpila do IA MPSVR SR, bol OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na svojom konci a skutočne to bolo moje najnáročnejšie pracovné obdobie. Bolo potrebné ukončiť kontroly verejných obstarávaní v určitom termíne. Zároveň bolo mojou úlohou koordinovať vyhlasovanie verejných obstarávaní, nakoľko na útvare VO došlo v tom čase k personálnym zmenám. Som rada, že sme to ustáli a vytvorili sme odbor, ktorý plní svoje úlohy.

 

Späť k Vašim vlastným obstarávaniam, je ich určite tiež veľa, najmä tých drobných. Pomohli Vám zvýšené limity? Alebo ešte viac pomôže osobitný limit, ktorý chystá ÚVO pre tzv. úplné vyňatie zákazky spod zákona o VO? Aktuálne sa diskutuje o hodnote 5 000, 10 000 resp. 15 000 eur.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 4205 znakov z 37831 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Ivana Vargová

Ing. Ivana Vargová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a verejnému obstarávaniu sa venuje takmer 10 rokov. Posledné 3 roky pracuje v IA MPSVR SR. Najskôr na pozícii vedúcej oddelenia kontroly verejného obstarávania a nezrovnalostí a od novembra 2017 ako riaditeľka Odboru verejného obstarávania a právnych služieb.