icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2018

4 min
145 min
0 €
09.03.2018
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

Dňa 4. 4. 2018 bola vyhlásená výzva IROP/PO2/SC211/2018-6 na predkladanie projektových zámerov zameraných na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPODaSK „) v zariadeniach na komunitnej úrovni.

 

 

Stručná charakteristika výzvy IROP/PO2/SC211/2018-6:

Ide o t.z. dvojkolový proces výberu na nové a existujúce sociálne služby/domovy, pričom musí byť zachovaný proces deinštitucionalizácie v súlade so strategickými dokumentmi.

 

Kód výzvy:
IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Vyhlasovateľ výzvy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vyhlásenia:
4. 4. 2018

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 72 363 394,- EUR

Minimálny a maximálny príspevok nie je stanovený.

 

Oprávnené subjekty:

Organizácie štátnej správy, obce, subjekt verejnej správy, mimovládne organizácie

 

Oprávnené územie:

celá SR

 

Financovanie z EU:

95 – 100 %

 

Oprávnené aktivity sú:

- Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

- Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia,

- Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí,

- Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – nie je možné ako samostatná aktivita iba v kombinácii

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1953 znakov z 16770 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.