icon

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

8 min
270 min
0 €
07.03.2018
0x
1000x

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

 

Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadávanie zákaziek v oblasti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Čo táto zmena spôsobila? Odpoveď nám dáva aj metodické usmernenie, hoci trochu poskromné.

 

 

S účinnosťou od 1. novembra 2017 došlo ku zmene zákona o verejnom obstarávaní, kde sa okrem iného zasiahlo do § 1, ktorý je už odveko venovaný výnimkám. V odseku 12 sa zmenila textácia výnimky, ktorá predtým znela nasledovne:

„Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je:

a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania, odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu,“

Po predmetnej novele (zákon č. 248/2017 Z.z.) došlo k vypusteniu niektorých slov, pričom výnimka znie nasledovne:

„Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je:

a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania, odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu,“.

Ako vyplýva zo zvýrazneného textu, nemusíte do podlimitu obstarávať činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, pričom je už jedno, či ho použijete na účely občianskeho súdneho konania alebo iných súvisiacich a obdobných konaní.

 

Činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa je upravená samostatným zákonom a ako taká vykazuje znaky špecifickosti. 

 

Po prezretí dôvodovej správy ku tomuto bodu sa dozvieme nasledovné:

Činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa je upravená samostatným zákonom a ako taká vykazuje znaky špecifickosti, a to nielen v prípade poskytovania týchto služieb na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania. Uvedená špecifickosť znamená výrazné problémy verejných obstarávateľov vhodne nastaviť a zrealizovať proces verejného obstarávania s cieľom vybrať poskytovateľa služieb v najvyššej kvalite za primeranú hodnotu. Napriek uvedenému boli bez zjavných dôvodov vyňaté z pôsobnosti zákona len služby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa poskytované v určených typoch konaní.

 

Táto zmena odstráni existujúce problémy verejných obstarávateľov, najmä s mimoriadne nízkymi ponukami a nemožnosťou garantovať poskytovanie služby prekladateľom alebo tlmočníkom, ktorí boli ponúknutí v rámci procesu verejného obstarávania pre neexistenciu exkluzivity, pri zadávaní zákaziek, predmetom ktorých je poskytovanie činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. 

 

Táto zmena odstráni existujúce problémy verejných obstarávateľov, najmä s mimoriadne nízkymi ponukami a nemožnosťou garantovať poskytovanie služby prekladateľom alebo tlmočníkom, ktorí boli ponúknutí v rámci procesu verejného obstarávania pre neexistenciu exkluzivity, pri zadávaní zákaziek, predmetom ktorých je poskytovanie činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. 

Keďže pri pôvodnom znení zákona išlo jednoznačne o činnosť odborníkov, ktorí sú zapisovaní do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, po zmiznutí dovetku ich použitia v predmetnom odseku vyvstala otázka, ako to vyňatie bolo myslené. ÚVO podal ku tomuto nasledovné metodické stanovisko č. 17085-5000/2017 zo dňa 07. 12. 2017:

„Pýtate sa, či v prípade, že verejný obstarávateľ potrebuje využiť služby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, môže uplatniť výnimku podľa § 1 ods. 12 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bez akýchkoľvek obmedzení a či využitie tejto výnimky nie je podmienené účelom využitia služieb znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na akékoľvek konkrétne konanie (správne, trestné a iné obdobné) alebo konkrétny špecifický cieľ. V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2836 znakov z 20903 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.