icon

Elektronický kontraktačný systém – teória a prax

9 min
305 min
0 €
04.03.2018
0x
1000x

Elektronický kontraktačný systém - teória a prax

 

Vážení čitatelia! Sme nesmierne radi, že v spolupráci s Centrom podpory Elektronického kontraktačného systému (EKS) môžeme odštartovať novú rubriku, v ktorej vám budeme pravidelne prinášať novinky a dôležité informácie z používania tohto systému v procese verejného obstarávania. Veríme, že si táto rubrika nájde svojich pravidelných čitateľov.

 

 

Na úvod v krátkosti zopakujeme, že EKS pozostáva z hľadiska objednávateľa zo štyroch modulov:

•  Elektronické trhovisko (ET),

•  Nadlimitné trhovisko (NET),

•  Dynamický nákupný systém (DNS) a

•  Podpora procesov verejného obstarávania (PPVO).

Prvé dva moduly (ET, NET) môžu využívať všetci objednávatelia registrovaní v systéme EKS. Moduly DNS a PPVO sú určené iba pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré môže prostredníctvom nich vyhlasovať svoje nadlimitné zákazky príslušným postupom zadávania zákaziek. Dodávatelia registrovaní v systéme EKS sa môžu uchádzať o všetky zákazky vyhlásené v systéme (bez ohľadu na modul), ale musia samozrejme spĺňať podmienky pre účasť v príslušnom zadávaní zákazky.

 

EKS nedávno oslávilo tretí rok svojej ostrej prevádzky.

 

Za ten čas bolo v tomto systéme zazmluvnených viac než 85 tisíc zákaziek v celkovej hodnote viac než 1 mld. eur. V dnešnej časti sa pozrieme na novinku v elektronickom trhovisku, o ktorej sa rozprávame s Ing. Borisom Rybárom, riaditeľom oddelenia EKS spoločnosti ANASOFT - jednej z trojice členov konzorcia dodávateľov EKS.

 

Aká je najnovšia zmena na Elektronickom trhovisku?

 

Od 1. marca 2018 sme na Elektronickom trhovisku zaviedli pre objednávateľov možnosť vyžadovať v rámci predkladania ponúk dodávateľmi aj vlastný návrh plnenia. 

 

Našou motiváciou k tejto zmene je neustále zvyšovanie transparentnosti systému a snaha vyhovieť požiadavkám objednávateľov a dodávateľov s cieľom riešiť niektoré špecifické situácie, ktoré tri roky prevádzky systému priniesli.

 

Ktoré to sú?
V tomto konkrétnom prípade išlo najmä o výhradu objednávateľov, že z dôvodu anonymnosti celého procesu obstarávania na Elektronickom trhovisku, sú im nezodpovednými dodávateľmi v rámci plnenia dodávané tovary, služby či stavebné práce, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky.

 

V niektorých prípadoch mali objednávatelia pocit, že tak trochu kupujú mačku vo vreci. Na strane druhej, mali neúspešní dodávatelia často podozrenie, že úspešný dodávateľ nemohol za víťaznú cenu dodať plnenie v súlade s požiadavkami objednávateľa. 

 

V niektorých prípadoch tak dochádzalo k sklamaniam na strane objednávateľa a inokedy na strane dodávateľov.

 

Prečo prichádzate s takouto novinkou až teraz?

Túto otázku dostávame často, no je potrebné si uvedomiť, že aj systém EKS je iba nástroj a používajú ho ľudia. To, čo sa v systéme deje, nie je teda odrazom systému ako takého, ale skôr správania sa jeho používateľov. Je, samozrejme, možné a aj žiadúce budovať systém tak, aby anomáliám predchádzal, no na strane druhej by to mal robiť spôsobom, ktorým neznemožní verejné obstarávanie, čo je účelom, na ktorý bol EKS zriadený. A takisto nemôže systém za používateľov preberať zodpovednosť. V zákonnej a ani v etickej rovine. Na to, aby bolo možné systém v tomto duchu vylepšovať, je skrátka potrebné nejaký čas sledovať správanie používateľov a až následne reagovať na situácie, ktoré nie sú žiaduce.

 

Čo bolo pri spúšťaní tejto novej funkcionality najťažšie?

Ako obyčajne – zladiť všetky pohľady na tému, ktoré sú prirodzene dosť protichodné. Na jednej strane je tu legislatíva týkajúca sa verejného obstarávania, ktorá dbá na to, aby nebol žiaden potenciálny dodávateľ diskriminovaný. V tomto zmysle musí byť opis predmetu zákazky nestranný (mal by byť, zodpovedá za to objednávateľ). Práve táto nestrannosť provokuje niektorých dodávateľov k prehnanej kreativite. Na druhej strane táto legislatíva, ako aj legislatíva obchodného práva dbá na to, aby bolo zmluvne jasné a konkrétne, čo je predmetom zmluvy – opis predmetu zákazky musí byť jednoznačný a úplný. A potom je tu ešte záujem mať verejné obstarávanie cez elektronické trhovisko automatizované a anonymné s cieľom obstarať rýchlo a vyhnúť sa potenciálnej korupcii v maximálnej možnej miere.

 

Takže sme stáli pred otázkou, ako môže objednávateľ vyhlásiť zákazku s nestranným a nediskriminačným opisom predmetu zákazky tak, aby mu dodávatelia mohli anonymne predkladať ponuky a aby zostal súčasne proces zazmluvnenia automatizovaný na základe najnižšej ponúknutej ceny a objednávateľ mal pri tom možnosť včas zistiť, či dodávateľom navrhované plnenie spĺňa požiadavky na predmet zákazky a zároveň bolo aj zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) jednoznačné, čo konkrétne a za akú cenu predstavuje víťaznú ponuku. 

 

Podarilo sa vám tento zámer naplniť?

Technicky vzaté áno, ale ako sme už spomínali – EKS je nástroj. Bude záležať najmä od používateľov, či ho správne použijú.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3413 znakov z 26142 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.