icon

Niekedy treba mať odvahu na to, aby bol človek pionierom, alias Na východe predsa len niečo je

15 min
500 min
0 €
01.03.2018
0x
1000x

Niekedy treba mať odvahu na to, aby bol človek pionierom, alias Na východe predsa len niečo je

 

Nie vždy sa nám podarí porozprávať sa s legendami a elitami slovenského verejného obstarávania. Teda tými ľuďmi, ktorí majú za sebou nielen dlhé roky praxe, ale sú za nimi aj hmatateľné výsledky a doslova „výskumnícka a pionierska práca“ v oblasti verejného obstarávania. Tak ako sme od Vianoc chystali na tento východniarsky rozhovor, tak dlho sme sa naň aj tešili. Predstavujeme Vám Ing. Zuzanu Bučekovú, dlhoročnú a známu odborníčku (najmä) na zdravotnícke verejné obstarávanie.

 

 

Študovali ste manažment a ekonomiku, hoci si mnohí multimiliónové verejné obstarávanie spájajú najmä s právnikmi. Vašimi zručnosťami riadenia a výkonu obstarávania však bezpochyby zatienite mnohých. Osvedčil sa Vám teda tento druh vzdelania do obstarávacieho fachu?

Ďakujem za kompliment. Ako čerstvá absolventka strednej ekonomickej školy som stála pred otázkou, či mám plynulo pokračovať v štúdiu na vysokej ekonomickej škole alebo mám ísť do praxe nájsť si tú svoju „pravú prácu“, a následne si zvýšiť kvalifikáciu už v konkrétnom odbore. Dilemu vyriešil hneď prvý úspešný pohovor na miesto akejsi „pravej ruky“ riaditeľa obchodného úseku súkromnej spoločnosti, ktorého si o pár rokov vybrali majitelia zahraničného koncernu za riaditeľa novovznikajúcej dcérskej spoločnosti pre SR. Naskytla sa mi tak jedinečná príležitosť podieľať sa na vybudovaní novej spoločnosti, ktorá je v súčasnosti úspešnou a modernou firmou a byť účastná nastavení v nej „ako sa čo bude robiť“ alebo „ako čo bude prebiehať“. A práve analýza procesov organizácie sa mi zapáčila natoľko, že som sa rozhodla „zakotviť v týchto vodách“ a absolvovať štúdium v odbore analýza a riadenie podniku. Analýzu procesov využívam pri manažmente a riadení procesov verejného obstarávania, kde jednotlivé etapy procesu identifikujem, popisujem, vizualizujem, dávam do vzájomných súvislostí, ale tiež pri popise procesov určených pre vnútorné predpisy (smernica), pri popise procesov slúžiacich ako podklad pre zavedenie nových systémov, aplikácií informačného systému, v ktorých sa proces verejného obstarávania pripravuje a realizuje.

 

Analýza mi pomáha proces pochopiť, zlepšiť a riadiť.

 

Čomu sa venujete v súčasnosti? Aká je vaša pozícia a práca?

Začiatkom roka som prijala ponuku spoločnosti Svet zdravia, zabezpečovať činnosti procesu verejného obstarávania projektov financovaných z fondov EÚ zameraných na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti. Získané zdroje budú použité na rekonštrukcie budov nemocníc, skvalitnenie akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícku techniku.

 

Mnoho rokov ste pôsobili ako hlava (a hlavička) útvaru verejného obstarávania vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Ktoré konkrétne zmeny a novinky sa Vám tam podarilo zaviesť?

Nemohla som si priať lepšie prostredie a podmienky pre svoje začiatky, vývoj a smerovanie v oblasti verejného obstarávania, za čo sa chcem vedeniu spoločnosti a svojim bývalým kolegom touto cestou poďakovať. Angela Duckworth, psychologička, učiteľka a vedkyňa uvádza, že existuje jedna silná stránka, ktorá výrazným spôsobom odlišuje úspešných od neúspešných. Nie je to IQ, ani talent, ani sociálna inteligencia.

 

Je to tzv. „grit“ – vytrvalosť a schopnosť prekonávať prekážky z dlhodobého hľadiska, jednoducho „beh na dlhé trate“.

 

Presadenie tohto postoja považujem za najväčšiu zmenu, výsledkom ktorej je fungujúci manažment verejného obstarávania, kde obstarávanie už nie je v organizácií vnímané ako administratívna práca „nás tetiek“ za zatvorenými dverami kancelárie v štýle od „zákazky k zákazke“, ale ako systematický proces, ktorého sa aktívne zúčastňujú zainteresované osoby, počnúc žiadateľom, cez vedúcich pracovníkov, prípravný tím, odborných a procesných garantov, právnikov, potencionálnych dodávateľov a vždy za účasti a podpory vedenia spoločnosti. Došlo k výraznému zlepšeniu a zvýšeniu efektivity práce a zároveň k odstráneniu nadmerného zaťaženia zainteresovaných osôb, získali sme dlhší čas na prípravu súťaží, čím sme znížili riziká komplikácií v samotnom procese obstarávania. Opakovanou optimalizáciou nastavených procesov smerom k zlepšeniu vzišla požiadavka postupy zjednodušiť, čo so sebou prinieslo potrebu zavedenia elektronických nástrojov, ktorých aktívne využívanie posunulo verejné obstarávanie vo VÚSCH, a. s. na, dovolím si tvrdiť, profesionálnu úroveň.

 

Je o vás známe, že ste prišli s prevratnou novinkou – určovanie PHZ s dopĺňaním samotného opisu v elektronickej forme medzi dostupnými dodávateľmi. Ako sa vám to osvedčilo?

V čase, keď prebiehal mediálny „hon na čarodejnice VO“ v zdravotníctve sme si s kolegami položili otázku, či sa k situácii postavíme zúfalo, necháme sa unášať vírom negatívnych udalostí a tak sa dostaneme do „špirály“, ktorá nás bude ťahať dole, alebo zaujmeme postoj „všetko zlé je na niečo dobré.“

 

Odmietli sme nechať sa hodiť do jedného vreca a vytvorili sme v tom čase jedinečný nástroj na maximálne transparentnú a otvorenú prípravu verejných zákaziek – elektronické prípravné trhové konzultácie.

 

Nástroj umožňuje verejnému obstarávateľovi požiadať potencionálnych uchádzačov, aby sa aktívne podieľali na tvorbe transparentných a nediskriminačných požiadaviek na predmet zákazky pri zachovaní požadovanej minimálnej úrovne kvality predmetu zákazky a maximálnej výšky dostupných finančných zdrojov. Informácie o realizácii trhových konzultácií sú pre verejnosť dostupné pred ich vyhlásením na webovom sídle a zároveň sú na účasť priamo oslovení všetci potenciálni dodávatelia. Používanie tohto nástroja prinieslo so sebou okamžitú pridanú hodnotu – už pri prvom verejnom obstarávaní bola dosiahnutá účasť väčšieho počtu potenciálnych dodávateľov, niekoľkonásobné znižovanie ceny v elektronickej aukcii a úspora finančných prostriedkov na úrovni cca 35 %. O tom, že zavedenie nástroja do procesu verejného obstarávania malo svoj význam svedčí aj fakt, že nástroj ocenila európska komisia v roku 2017 ako „najlepšiu prax v SR“.

 

K tomuto oceneniu, samozrejme, srdečne gratulujeme. Čo by ste však spomenuli ako konkrétne výrazné úspechy na tomto pracovisku? Bola nejaká súťaž, kde sa vám podarila obstarať overená kvalita za medzinárodne nízku cenu?

Samozrejme aj ja mám svoje „srdcovky“, napríklad nákup RTG zobrazovacieho systému, kde sme v elektronickej aukcii dosiahli zníženie ceny z pôvodných 2 mil. eur s DPH na konečných 812 tis. eur s DPH. Veľmi pekná súťaž bola na zhotoviteľa dostavby, v ktorej bolo predložených 9 ponúk a v 8-hodinovej elektronickej aukcii došlo k zníženiu ceny z pôvodných 7,5 mil. eur s DPH na konečných 5,6 mil. eur s DPH. Úsporu sme dosahovali aj pri kúpe menšej zdravotníckej techniky, napr. v obstarávaní 2 ks echokardiografických prístrojov, kde 4 uchádzači 121-krát znížili počas elektronickej aukcie cenu z pôvodných 212,4 tis. eur s DPH na konečných 115,2 tis. eur s DPH.

Stretávam sa s názorom, že verejné obstarávanie v snahe dosiahnuť najnižšiu cenu produkuje nekvalitu.

 

Ak nie je príprave venovaný potrebný čas a požiadavky na predmet zákazky nie sú definované kvalifikovanými odborníkmi môže sa naozaj ľahko stať, že kvalitu predmetu zákazky určí až výsledná cena.

 

Ak sú však v organizácii nastavené fungujúce procesy a používajú sa vhodné nástroje, výsledkom obstarávania býva overená kvalita za medzinárodne nízke ceny.

 

Chcela mať istotu, že konečne už aj ona v nejakej zákazke vyhrá a to aj za cenu, že nám bude poskytovať svoje služby na vlastné náklady.

 

Úplne s vami súhlasíme! Darí sa vám to však aj pri prácach alebo službách? Viete si opis nastaviť tak, aby vám znížená cena nespôsobila neskorší krutý boj o kvalitu s dodávateľom?

Musím poklopať, ale darilo sa nám to. Nikdy som sa neocitla v situácii, keď sme museli chybou nastavenia súťaže s dodávateľom alebo poskytovateľom vyjednávať. Spomínam si na jednu zákazku, súťažili sme tuším odborné poradenstvo a vyhrala ju regulárna poskytovateľka danej služby za historicky najnižšiu cenu na Slovensku. Samozrejme sme hneď spozorneli, že máme v hre špekulanta, no keď pani následne preukázala splnenie všetkých požiadaviek, nedalo nám neopýtať sa jej, prečo opakovane znižovala svoju ponuku, keď ju v závere elektronickej aukcie už nikto neohrozoval? Odpovedala, že chcela mať istotu, že konečne už aj ona v nejakej zákazke vyhrá a to aj za cenu, že nám bude poskytovať svoje služby na vlastné náklady.

 

Na Slovensku sú žalostne nízke štatistiky v oblasti priemerného počtu uchádzačov na 1 vestníkové verejné obstarávanie (cca 2,4 uchádzača, hoci to pozvoľna stúpa s eurofondovými zákazkami). U vás to však neplatilo. Prečo?


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 5011 znakov z 38409 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Zuzana Bučeková

Ing. Zuzana Bučeková  - vyštudovala na Fakulte ekonomiky a manažmentu v  odbore analýza a riadenie podniku, v rokoch  2012 – 2018 pracovala ako vedúca oddelenia verejného obstarávania vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde bola nútená vlastnými silami vymyslieť nielen vlastné e-nástroje, ale aj proces ich implementácií a následného používania za čo v roku 2015 získala medzinárodnú cenu FSA v kategórii MASTER.