icon

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

7 min
255 min
0 €
09.01.2018
0x
1000x

 O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky 

 

Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil. Diskusie okolo nej sa vírili rádovo pred a po veľkej novele predchádzajúceho zákona, najmä okolo roku 2013. Dnes to už zrejme nikto nerieši a postupuje presne, ako je uvedené v zákone. A o čom je reč? Podpisovanie zmluvy z verejného obstarávania, realizované medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a úspešným uchádzačom (alebo úspešnými uchádzačmi) priamym vybratím podpísanej zmluvy v jeho/ich ponuke.

 

 

Mnohí zadávatelia zákaziek totiž od uchádzačov vyžadujú, či už ako historické rezíduum najstarších šablón súťažných podkladov, alebo z iných dôvodov, vloženie podpísanej zmluvy oprávnenou osobou a to do svojej ponuky. De iure i de facto ide totiž o priamo overiteľný a preskúmateľný súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré si verejný obstarávateľ stanovil vo svojom postupe verejného obstarávania.

Formy vyžadovania takto podpísanej zmluvy sú rôzne, niektorí to vyžadujú na viacerých miestach, ak je napr. tender rozdelený na časť Ostatné a časť Kritériá, tak v každej časti, pričom v časti Ostatné to musí byť podpísaná zmluva bez uvedenia cenovej ponuky, v časti Kritériá zmluva s riadne uvedenou cenou, často v niekoľkých origináloch. Niektorí dokonca idú vo svojej predstave o ponuke ešte ďalej a vyžadujú jeden samostatný exemplár originálu podpísanej zmluvy s uvedením cenovej ponuky priložiť do obálky Kritériá i samostatne, mimo zviazanú časť. Náležitosti ponuky sú teda v tomto smere naozaj rozmanité.

 

Zadávateľ zákazky po vyhlásení úspešného uchádzača ho iba štandardne vyzve na podpis zmluvy, neriešiac akékoľvek už podpísané a priložené zmluvy v ponuke.

 

Často je osud takto podpísaných zmlúv márny, nakoľko je väčšina uchádzačov neúspešných a ich ponuka sa neprijala. Márny je často ale i osud zmlúv úspešného uchádzača, napríklad preto, že sa uskutočňuje elektronická aukcia, kde sa ponuky i návrhy na plnenie kritérií menia. Aj keď tomu tak nie je, zadávateľ zákazky po vyhlásení úspešného uchádzača ho iba štandardne vyzve na podpis zmluvy, neriešiac akékoľvek už podpísané a priložené zmluvy v ponuke.

Čo teda hovorí zákon o postupe pri podpisovaní zmluvy? Rieši nám to § 56 – Uzavretie zmluvy.

(1) Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170; to neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu a uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom.

...

(8) Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

(9) Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa odseku 8, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

Z uvedeného nie je možné presne určiť spôsob, ako má vyzerať „podpisovanie zmluvy“. V zásade z právneho hľadiska platí, že zmluva je podpísaná (a platná), ak je podpísaná oboma zmluvnými stranami, pričom sa má za to, že je podpísaná v dátume, v ktorom ju podpísala zmluvná strana, ktorá k podpisu prikročila ako tá druhá, resp. tá neskôr. Z toho vyplýva, že zmluvný dokument, ktorý vkladá uchádzač do ponuky, je zatiaľ iba jeho jednostranná oferta a splnenie požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Kým nie je podpísaná druhou zmluvnou stranou, nie je podpísaná vôbec.

 

Súčinnosť sa nemusí v tomto zmysle vykladať iba ako skutočné opätovné podpisovanie už raz podpisovanej zmluvy, skôr môže ísť o iné úkony, ktoré súvisia s povinnosťami, zakotvenými v zmluve.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2649 znakov z 18113 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.