icon

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

10 min
340 min
0 €
08.01.2018
0x
1000x

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

 

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch verejného obstarávania používa od drobných súťaží až po multimiliónové zákazky na rôzne stavby. Obstarávateľskej organizácii prináša väčšiu istotu, že nádejný dodávateľ má za sebou pozitívnu ekonomickú históriu, resp. vie garantovať pozitívne ekonomické istoty svojej firmy do budúcnosti. My sa teraz pozrieme na to, akým spôsobom môžeme nastavovať tieto podmienky účasti a či ich môžeme použiť všetky.

 

 

Poďme si predovšetkým zhrnúť, ako zákon tieto podmienky účasti reguluje (§ 33 ods. 1):

(1) Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením

a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,

b) potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný predpis,

c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich alebo

d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prvom rade je si potrebné uvedomiť, že tento paragraf je typickým príkladom dispozitívnej právnej normy, ktorá je charakterizovaná slovom „spravidla“ v úvode odseku. To znamená, že tieto ustanovenia sú zákonodarcom uvedené iba príkladmo a teda výberovo.
 

Ich prípadný výber a použitie v tej-ktorej súťaži alebo inom postupe verejného obstarávania musí byť však primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. 

 

Ich prípadný výber a použitie v tej-ktorej súťaži alebo inom postupe verejného obstarávania musí byť však primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky, pričom musia spĺňať aj podmienky, uvedené v § 38 (určenie podmienok účasti). V reálnej praxi a v rozhodovacej činnosti kontrolných orgánov, najmä Úradu pre verejné obstarávanie, sa ustálili i nejaké ďalšie pravidlá, vychádzajúce z princípov samotného verejného obstarávania, ktoré vám poodhalíme nižšie.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky je už priam notoricky známa podmienka účasti. Týka sa tzv. good-standing potvrdenia o klientovi banky, a teda či je tento v dobrej ekonomickej kondícii, platí si načas všetky záväzky a podobne. V rozvinutej verzii jej obsahu sa môžu nachádzať aj iné podmienky, napr. prísľub banky na poskytnutie úveru (výškou primeraného hodnote zákazky). V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že túto podmienku môže uchádzač splniť aj napríklad originálom výpisu z banky, v ktorom sa požadovaná výška úveru/finančnej hotovosti už nachádza (to znamená, že si úver na dosiahnutie požadovaného cashflow nemusí jednoducho brať). Rozvinutou podmienkou účasti však nesmie byť napríklad požiadavka na to, aby nemal klient, teda uchádzač, žiadne čerpané úvery. To, že ich v korporátnej rovine pri svojej bežnej činnosti čerpá nijako nebráni tomu, aby riadne plnil zákazku, resp. aby nemohol mať ešte vyššie zadĺženie, ak mu banka ďalej požičia. Povolenou požiadavkou voči uchádzačovi pri tejto podmienke účasti môže byť aj predloženie takéhoto potvrdenia od všetkých bánk, v ktorých má uchádzač aktívne otvorený účet, a i potvrdenie, že inde účet už nevedie (pre účely kompletnej analýzy ekonomického zdravia uchádzača).

Potvrdenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú pri výkone povolania alebo zodpovednosti za škodu podnikateľa možno vyžadovať jedine v prípade, že uchádzač pri svojej činnosti musí byť poistený zo zákona a ide o činnosť, ktorá je časťou plnenia zákazky, v ktorej sa takáto podmienka účasti vyžaduje. V takomto prípade sa predkladá iba potvrdenie (napr. samotného poistného ústavu), obstarávateľská organizácia nesmie vyžadovať kompletnú zmluvu medzi uchádzačom a poisťovňou.

 

Taktiež nie je povolené vyžadovať potvrdenie o takomto poistnom vzťahu na celé obdobie plnenia zákazky, ak toto presahuje napr. 1 rok. 

 

Taktiež nie je povolené vyžadovať potvrdenie o takomto poistnom vzťahu na celé obdobie plnenia zákazky, ak toto presahuje napr. 1 rok, najmä ak je trhovým štandardom, že sa poistné zmluvy v tom-ktorom odvetví (napr. stavebníctvo) uzatvárajú iba na rok (a následne sa rokujú nové podmienky alebo sa iba predlžujú). Obstarávateľská organizácia môže však vyžadovať a kontrolovať potvrdenie o poistení zodpovednosti v čase predkladania ponúk a následne môže do obchodných podmienok (zmluvy) z verejného obstarávania zakotviť povinnosť predkladať takéto potvrdenie na ročnej báze.

Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch alebo údaje z nich sú ekonomické kategórie, ktoré na rozdiel napríklad od poistenia alebo potvrdenia banky (ktoré smerujú do budúcnosti) preukazujú ekonomickú stabilitu uchádzača spätne. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ si môže okrem ich samotného predloženia definovať konkrétny ukazovateľ, ktorý postavenie preukazuje, napríklad, že uchádzač nie je zadlžený alebo že má vyšší objem majetku ako záväzkov, čo sa z jednotlivých položiek súvahy zistí. Súvaha alebo výkaz ziskov a strát sú už dnes pre väčšinu firiem štandardne zverejňované na portáli finančnej správy, resp. na stránke www.registeruz.sk po podaní daňového priznania a obstarávateľské organizácie sú povinné naň prihliadať, nakoľko je účinný voči všetkým.

Podmienka účasti obratu má dve roviny. Vo verejnom obstarávaní je možné vyžadovať obrat ako taký (teda celkové tržby/výnosy z činnosti účtovnej jednotky) alebo obrat iba v časti/oblasti, ktorá súvisí s predmetom zákazky. Kým na preverenie prvého druhu obratu nám bude postačovať rovnako nahliadnutie do registra účtovných závierok, pre obrat v oblasti predmetu zákazky musí uchádzač vypracovať tento prehľad manuálne. Z tohto prehľadu musí vyplývať, aký obrat v predmete zákazky každý rok generoval.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3277 znakov z 23402 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.