icon

Vlastný návrh plnenia zákazky

5 min
175 min
0 €
07.01.2018
0x
1000x

Vlastný návrh plnenia zákazky

 

Dňa 1.3.2018 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky elektronického trhoviska, verzia 3.3, ktorý zavádza nový inštitút – vlastný návrh plnenia zákazky. Vlastný návrh plnenia zákazky predstavuje novinku v elektronickom trhovisku, preto sa pozrieme v tomto článku bližšie na tento nový inštitút elektronického trhoviska.

 

 

Podľa článku I, písm. hh) nových Obchodných podmienok elektronického trhoviska je vlastný návrh plnenia zákazky: „opis predmetu plnenia vytvorený dodávateľom na základe opisu predmetu zákazky určeného objednávateľom v objednávkovom formulári a predložený dodávateľom v kontraktačnej ponuke, ak objednávateľ určil požiadavku na jeho predloženie pri postupe podľa § 110 ZVO, pričom je záväzný pre obe zmluvné strany pre plnenie predmetu zmluvy po jeho akceptovaní objednávateľom za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach.“

Ak teda objednávateľ určil v objednávkovom formulári požiadavku na predloženie vlastného návrhu plnenia zákazky, dodávateľ pri tomto modifikovanom postupe so vstupom z knižnice musí predložiť kontraktačnú ponuku nielen vo forme cenovej ponuky, ale aj vo forme obsahového, vecného návrhu na plnenie predmetu zákazky, a to podľa pokynov objednávateľa určených v objednávkovom formulári.

Z uvedeného vyplýva, že je to objednávateľova možnosť, nie povinnosť.

Pri vyžadovaní vlastného návrhu plnenia zákazky sa zadávanie zákazky na trhovisku pri postupe so vstupom z knižnice mení z fakticky aukčného systému na systém vyžadujúci popri cenovom návrhu predloženie ponuky aj po vecnej, obsahovej stránke. Objednávateľ by pri požadovaní vlastného návrhu plnenia zákazky mal určiť dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk, a to najmä pri objednávkovom formulári s viacerými položkami alebo s detailnými či početnými funkčnými alebo technickými požiadavkami. Vlastný návrh plnenia zákazky sa nepredkladá v elektronickej aukcii nasledujúcej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

Dodávateľ by v takomto prípade mal zase pri vytváraní svojej kontraktačnej ponuky zohľadňovať aj čas potrebný na vytvorenie a predloženie vlastného návrhu plnenia zákazky, keďže ten musí byť predložený – ako súčasť kontraktačnej ponuky – v lehote na predkladanie ponúk. Povinnosť predloženia vlastného návrhu plnenia zákazky sa vzťahuje na akékoľvek predloženie novej kontraktačnej ponuky ako aj na jej opravu, pričom pri predložení novej kontraktačnej ponuky alebo pri jej oprave EKS ponúka dodávateľovi predošlú verziu vlastného návrhu plnenia zákazky.

Pri požadovaní vlastného návrhu plnenia zákazky má dodávateľ právo voľby medzi 2 formami predloženia vlastného návrhu plnenia zákazky v rámci kontraktačnej ponuky, a to ako:

1. súhrnný vlastný návrh plnenia na celý predmet zákazky, alebo

2. vlastný návrh plnenia spracovaný podľa položiek predmetu zákazky.

Pre zjednodušenie prípravy vlastného návrhu plnenia zákazky môže dodávateľ predložiť v kontraktačnej ponuke aj prílohu (napr. export z vlastného informačného systému v EXCEL), a to v povolených formátoch.

 

Vlastný návrh plnenia zákazky sa počas lehoty na predkladanie ponúk v EKS nezverejňuje a je prístupný iba danému dodávateľovi.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1916 znakov z 12446 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.