icon

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov, súťaž návrhov, priame rokovacie konanie

10 min
354 min
0 €
05.01.2018
0x
1000x

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov 

 

V tomto článku si skúsime rozanalyzovať možnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania priamo nadväzujúcom na súťaž návrhov. Rozoberieme si, kedy a v akom rozsahu je prípustné realizovať tento postup zadávania zákazky. V druhej časti článku sa zameriame na kritériá, ktoré by mali byť použité v súťaži návrhov, aby boli dodržané všetky princípy verejného obstarávania.

 

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) reguluje i právnu úpravu súťaže návrhov ako špecifický postup vo verejnom obstarávaní, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej aj „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.

Podľa § 119 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor alebo projekt.

Účelom súťaže návrhov je získať výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti víťaza (víťazov) súťaže návrhov. Po súťaži návrhov môže nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, ak túto skutočnosť verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

 

Prostredníctvom priameho rokovacieho konania, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov s rovnakým predmetom zákazky, nie je možné zadať takú zákazku na poskytnutie služieb, ktorej predmetom by mali byť služby presahujúce rozsah dopracovania víťazného návrhu.

 

Podľa § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní: „Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ / obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých.“

Je však dôležité uviesť, že prostredníctvom priameho rokovacieho konania, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov s rovnakým predmetom zákazky, nie je možné zadať takú zákazku na poskytnutie služieb, ktorej predmetom by mali byť služby presahujúce rozsah dopracovania víťazného návrhu.

Využitie priameho rokovacieho konania môže slúžiť len na dopracovanie pôvodného, v súťaži návrhov predloženého, víťazného návrhu. Extenzívne využitie predmetnej podmienky na použitie priameho rokovacieho konania by znamenalo popretie zmyslu verejného obstarávania, ktorého cieľom je získanie najlepšej hodnoty za peniaze. Ak by mali byť súčasťou vymedzeného predmetu zákazky zadávaného postupom priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní tiež služby, ktoré neboli predmetom súťaže návrhov, alebo ktoré nie je možné považovať za písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky, tak vymedzenie predmetu priameho rokovacieho konania je v rozpore s § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní. Poskytnutie plnení, resp. služieb, ktoré svojou povahou nespadajú pod definíciu návrhov v zmysle § 119 zákona o verejnom obstarávaní nemôže byť predmetom súťaže návrhov, a teda ani priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré priamo na súťaž návrhov nadväzuje. Dôkazné bremeno o použiteľnosti takéhoto priameho rokovacieho konania je na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a musí byť dôsledne zdôvodnené a riadne preukázané.

Možnosť použitia priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, ako postupu vedúceho k zadávaniu zákazky na poskytnutie služby tomu účastníkovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný, je potrebné vykladať reštriktívne, a to najmä v dôsledku absencie prvku hospodárskej súťaže v tomto postupe zadávania zákazky.

Dopracovanie návrhu víťaza súťaže návrhov, ako plnenie predmetu zákazky zadávanej postupom priameho rokovacieho konania, môže spočívať vo forme vykonávacieho (realizačného) projektu, t.j. plnohodnotného a kompletného realizačného projektu, obsahujúceho všetky potrebné informácie, detaily, načasovania, rozmiestnenia, ako aj všetky iné podstatné inštrukcie alebo skutočnosti potrebné na riadne zrealizovanie diela, ktoré sa následne podľa tohto projektu bude vykonávať. Z opisu predmetu zákazky musí vyplývať vzájomná naviazanosť a neoddeliteľnosť vypracovania vykonávacieho projektu, ako výsledku procesu verejného obstarávania postupom priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní.

 

Osobitnou kategóriou služieb je výkon dozoru alebo supervízie nad realizáciou predmetného návrhu po jeho dopracovaní víťazom súťaže návrhov. Je možné ich obstarávať postupom priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní alebo § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní?


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3030 znakov z 22451 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.