icon

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

3 min
125 min
0 €
06.11.2017
0x
1000x

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

 

Po nedávnych zmenách zákona o odpadoch mala nejedna obec hlavu v smútku. Zákonná úprava zriadila nové subjekty v odvetví odpadového hospodárstva (tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov) a nebolo jasné, ako sa z hľadiska verejného obstarávania postaviť k triedenému odpadu. Ten sa totiž vyvážať z obce alebo mesta musí, vývoz niečo stojí, je nejako financovaný a municipalita je v tomto nestranný prvok. 

 

 

Vzmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zabezpečovania činností v odpadovom hospodárstve je obec povinná okrem iného zabezpečiť aj zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu, a to papiera, plastov, kovov, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov.

 

Túto činnosť financujú výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, s ktorými obec podpisuje zmluvu (len s jednou).

 

Zároveň musí mať obec zmluvu aj so zberovou spoločnosťou, ktorá triedený zber v obci vykonáva. Náklady na túto činnosť znáša zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov, pre obce je táto činnosť vykonávaná bezodplatne.

Vyvstáva teda otázka, či z viacerých subjektov na trhu vyberať zmluvného partnera prostredníctvom postupov verejného obstarávania alebo nie.

Odpoveďou sa zaoberá aj nedávne metodické usmernenie č. 15622-5000/2017 z októbra tohto roku, ktoré otázku pomerne jednoducho vyriešilo:

„Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Platí to pre výrobcov (alebo dovozcov) vyhradených výrobkov, ktorými sú podľa ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o odpadoch elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly (papier, plast alebo sklo), vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky.

Za účelom zabezpečenia tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov vyhradených výrobkov majú byť organizácie zodpovednosti výrobcov založené, vlastnené a prevádzkované výlučne výrobcami vyhradených výrobkov (z činnosti ktorých odpad pochádza).


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1325 znakov z 10337 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.