icon

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

10 min
360 min
0 €
04.11.2017
0x
1000x

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

 

Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si ponuku, ktorú predložil (a prípadne v elektronickej aukcii ešte zlepšil), v skutočnosti aj dostál a podpísal zmluvu z takéhoto verejného obstarávania. Je však nesporné snáď ešte viac, že zábezpeka výrazne znižuje počet zúčastnených hráčov – záujemcov, resp. uchádzačov. Hoci je jej maximálna výška regulovaná zákonom o verejnom obstarávaní, často je príliš vysoká pre mnohých a od účasti jednoducho odradí. Vedia však uchádzači, ako si správne skontrolovať nastavenie výšky zábezpeky a kedy jej nastavenie obchádza zákon?

 

 

Slováci sú národ vynaliezavý. Ak si neprajú veľkú audienciu vo vybraných súťažiach, s veľkou obľubou si nastavia zábezpeku všade, kde to len ide. Nový zákon na potešenie mnohých umožnil stanovovanie zábezpek i v podlimitných tendroch, o čom prebehla počas platnosti „starého“ zákona veľká dišputa s negatívnym výsledkom (zábezpeky sa nesmeli používať).

Mnoho uchádzačov sa rozhodne nevstupovať do zákazky najmä preto, že je tam povinnosť skladania hotovosti na účet verejného obstarávateľa, prípadne vybavovanie si bankovej záruky, ktorá je však pre mnohé malé a stredné podniky finančne náročná.

 

Banky si často vypýtajú za vystavenie zábezpeky ako protihodnotu takmer celú výšku samotnej záruky, pričom si k tomu pripočítajú aj vlastný úrok. 

 

 

Banky si často vypýtajú za vystavenie zábezpeky ako protihodnotu takmer celú výšku samotnej záruky, pričom si k tomu pripočítajú aj vlastný úrok, čo je pre mnohé firmy prakticky neakceptovateľné, resp. ekonomicky nulitné. Minuté peniaze na zloženie hotovosti im však v cashflow môžu výrazne chýbať, najmä ak realizujú stavebné zákazky s neskorším platením. Z týchto jednoduchých prepočtov vyjde jediné riešenie – neuchádzať sa o zákazku s takouto komplikáciou.

Mnoho uchádzačov si ale nie vždy skontroluje výšku zábezpeky a jej súlad so zákonom. Ten je totiž v tomto smere pomerne striktný (§ 46):

(1) Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka nesmie presiahnuť

a) 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku,

b) 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú zákazku.

Nedá žiadnu extra námahu veľmi jednoducho určiť pomer predpokladanej hodnoty zákazky a požadovanej zábezpeky. Zjednodušene, ak sa názov vyhlásenia tendra v slovenskom vestníku začína „oznámenie“, ide o nadlimitnú zákazku, ak „výzva“, podlimitnú. Následne uplatníme jednoduchú matematiku a 3 alebo 5 percent.

V žiadnom z prípadov nesmie výška zábezpeky, aj ak by spĺňala požiadavku max. 3, resp. 5 percent, prekročiť absolútnu výšku 100 000, resp. 500 000 eur. Znamená to, že nadlimitné zákazky v hodnote 10 miliónov eur a viac a podlimitné v hodnote cca 3,3 milióna eur a viac (teda iba stavebné zákazky) môžu mať už iba rovnakú, maximálnu výšku zábezpeky.

Problém však nastáva, ak sa akýkoľvek druh zákazky delí ďalej na časti. Z procesného pohľadu si každá časť zákazky „žije“ vlastným životom, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ju môže zrušiť, pokračovať iba v niektorých, uzavrieť zmluvu v iných a podobne. V každom prípade je však každá časť iba súčasťou jednej – hlavnej zákazky, s ktorou má spoločný limit (a i predpokladanú hodnotu zákazky).

 

Zábezpeku je však možné požadovať iba pre tú-ktorú časť zákazky a musí sa svojou výškou vzťahovať iba na príslušnú časť.

 

Za určitých okolností, pri dostatočne veľkej zákazke (napr. nadlimitke za 12 mil. eur), rozdelenej napríklad na 3 časti po 4 milióny eur, sa môže stať, že ak obstarávateľská organizácia dodrží percento, ktoré môže použiť pre nadlimitnú zákazku a jej časti (5 %), vzniknú jej tri zábezpeky – každá po 200 000 eur. Ich súčet bude teda 600 000 eur.

Návod na riešenie nám okrem správneho výkladu zákona ponúka aj „čerstvé“ metodické usmernenie č. 6192-5000/2017 z novembra 2017, ktoré pri totožnom prípade, ako je uvedený vyššie, ponúka nasledovné vysvetlenie Odboru metodiky ÚVO:

„Z citovaného ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní teda vyplýva, že zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk nesmie v prípade nadlimitnej zákazky (pozn. ak je dodávka tovaru, stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky – § 6 ods. 4 a 5) presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky, pričom zároveň táto nesmie byť vyššia ako 500 000 eur.

Pokiaľ je zákazka rozdelená na časti a v tej súvislosti sa umožní predloženie ponuky na jej jednotlivé časti, verejný obstarávateľ má vziať uvedenú skutočnosť do úvahy. Znamená to, že ak je predmet zákazky rozdelený na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, pre stanovenie výšky zábezpeky by mali byť relevantné predpokladané hodnoty takýchto jednotlivých častí zábezpeky, s prihliadnutím na ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Keďže ale zároveň platí, že predpokladaná hodnota zákazky sa v prípade zákaziek delených na časti určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky, nesmie súčet určených výšok zábezpek všetkých častí zákazky presiahnuť limitnú hodnotu 5 % zo súčtu predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky a v absolútnej hodnote nesmie byť súčet určených výšok zábezpek všetkých častí zákazky vyšší ako 500 000 eur.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť na skutočnosť, že výšku zábezpeky zákon o verejnom obstarávaní limituje ako maximálnu vo väzbe na určenú predpokladanú hodnotu zákazky, čo neznamená, že požadovaná výška zábezpeky musí byť aj stanovená v takto limitovanej maximálnej výške, ale možno ju vyžadovať aj v sume nižšej.

V odpovedi na Vašu ďalšiu otázku uvádzame, že postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou je upravený v ustanovení § 117 zákona o verejnom obstarávaní s odvolaním sa na prvú časť zákona o verejnom obstarávaní, pričom uvedené ustanovenia výslovne neupravujú možnosť zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou, ani odkaz na uplatnenie si takejto možnosti vyplývajúcej z § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného vyplýva, že zákon o verejnom obstarávaní neupravuje možnosť vyžadovať zábezpeku pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3845 znakov z 26179 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.