icon

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

13 min
466 min
0 €
03.11.2017
0x
1000x

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

 

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou, uložením povinnosti, predložením dokladu sleduje, na zabezpečenie akého účelu má slúžiť alebo akú skutočnosť má preukazovať, tak aby nedochádzalo k zamieňaniu jednotlivých inštitútov.

 

 

Je potrebné uviesť, že je nevyhnutné rozlišovať medzi:

  • podmienkami účasti, ktorých splnenie musia preukázať všetci záujemcovia alebo uchádzači a ktorými sa preukazuje spôsobilosť uchádzačov na plnenie zákazky;
  • požiadavkami na predmet zákazky, ktoré sa výslovne týkajú len predmetu zákazky, tzn. jeho špecifických vlastností, parametrov alebo požiadaviek;
  • osobitnými podmienkami plnenia zmluvy, ktoré sa vyžadujú len od úspešného uchádzača, ktorý ich musí splniť a preukázať. 

Hlavným účelom určenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti je overiť si situáciu a schopnosti uchádzača alebo záujemcu z hľadiska osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, čím sa vytvára predpoklad, že v rámci uskutočňovaného verejného obstarávania sa kvalifikujú takí záujemcovia, a teda ponuku predložia takí uchádzači, ktorí budú spôsobilí zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti sú taxatívne, čo znamená, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ich môže stanoviť v súlade so zásadou legality len v zmysle ustanovenia § 32 alebo § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

 

Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie.

 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ odôvodnia primeranosť každej určenej podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo vzťahu k predmetu zákazky alebo koncesie a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii.

Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je aj opis predmetu zákazky s požiadavkami na predmet zákazky. Opis predmetu zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania. Neúplne a nejednoznačne definovaný opis predmetu zákazky neumožňuje uchádzačom vypracovať porovnateľné cenové ponuky. Pri definovaní opisu predmetu zákazky ide v podstate o opis konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré sú determinované kompetenciami, prevádzkovými potrebami alebo činnosťou konkrétneho verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Zákon o verejnom obstarávaní nám tiež priamo vytvára možnosť určiť aj osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré stanovujú spôsob alebo predstavy verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako sa má zákazka plniť. Napriek tomu, že osobitné podmienky plnenia zmluvy by nemali byť súčasťou postupu zadávania zákazky, musia byť jasne určené v súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, aby mohol uchádzač zohľadniť vo svojej ponuke cenové náklady na ich splnenie. Osobitné podmienky plnenia zmluvy preto nie je nutné splniť pri predkladaní ponuky.

 

Niektoré požiadavky vo verejnom obstarávaní je možné klasifikovať ako podmienky účasti, ale aj ako požiadavky na predmet zákazky.

 

Ako príklad môžeme uviesť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uvedená klasifikácia nie je len akademická, ale má aj praktické dôsledky:

I. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní: „Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.“ Z uvedeného vyplýva, že uchádzač má možnosť voľby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti, a to či predloží jednotlivé dokumenty vyžadované v rámci konkrétneho verejného obstarávania ako súčasť ponuky na preukázanie splnenia jednotlivých podmienok účasti, alebo predloží do ponuky jednotný európsky dokument v súlade s ustanovením § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Pri požiadavke na predmet zákazky takúto možnosť nemá. Vzhľadom na uvedené nám teda vzniká otázka, či môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ takéto právo uchádzačom odňať tým, že svojvoľne určitú podmienku účasti preklasifikuje na požiadavku na predmet zákazky? Na uvedené skúsime odpovedať nižšie.

II. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanoví určitú požiadavku vo verejnom obstarávaní ako podmienku účasti, má s tým aj niekoľko povinností, ktoré sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Prvou povinnosťou je, že podmienky účasti musí uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a druhou povinnosťou je, že zákon o verejnom obstarávaní stanovuje podmienky účasti odôvodniť. V prípade však požiadavky na predmet zákazky takéto povinnosti nie sú. Môže to byť klasifikované ako v rozpore s princípom transparentnosti? Na uvedené skúsime odpovedať tiež nižšie.

 

Uchádzač ku dňu predkladania ponúk, predložením ponuky len deklaruje, že má úmysel splniť tento záväzok.

 

Vzhľadom na uvedené dôsledky rekvalifikovaním podmienky účasti na požiadavku na predmet zákazky teda dochádza k odňatiu práv a povinností uchádzačov spájajúcich sa výhradne s podmienkami účasti.

Rozdiel medzi podmienkami účasti a požiadavkami na predmet zákazky spočíva v tom, že podmienky účasti smerujú do minulosti, to znamená, že ich účelom je preukázať technickú a odbornú spôsobilosť, resp. finančné a ekonomické postavenie uchádzača a pripustiť do verejného obstarávania len vhodných uchádzačov na plnenie predmetu zákazky. Požiadavky na predmet zákazky na rozdiel od podmienok účasti smerujú do budúcnosti, to znamená, že ide o požiadavky, ktoré má uchádzač splniť v budúcnosti.

 

Je v diskrečnej právomoci verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aké podmienky účasti si určí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a aké požiadavky na predmet zákazky uvedie v súťažných podkladoch, resp. v iných dokumentoch verejného obstarávania, pokiaľ tieto požiadavky (podmienky účasti ako i požiadavky na predmet zákazky) sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 4126 znakov z 32111 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.