icon

Katarína Poprendová – ako sa kontrolujú VO z oblasti sociálnych vecí?

23 min
778 min
0 €
01.11.2017
0x
1000x

Katarína Poprendová – ako sa kontrolujú VO z oblasti sociálnych vecí?

 

Našej rozhovorovej premiéry pod vlajkou riadiaceho orgánu pre eurofondové zákazky sa zhostila Katarína Poprendová, riaditeľka Odboru kontroly projektov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Doteraz sme sa rozprávali najmä s tými, čo sú na strane bariéry, kde sa súťažné podmienky kreujú. Teraz rozprávame o druhej strane, kde sa v živom procese kontrolujú. Ako veľmi je to iné? A vôbec, s akými problémami sa táto strana pomyselnej bariéry potýka? Vraj je ľahšie kontrolovať ako tvoriť...

 

 

Za nevykonanie, resp. nesprávne vykonanie kontroly verejného obstarávania môže byť Riadiacemu orgánu, ale aj priamo fyzickej osobe, ktorá vykonala kontrolu verejného obstarávania udelená pokuta

 

Prvá otázka už teda odznela v úvode. Je kontrola ľahšia ako vymýšľanie súťaží?

Kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu nie je ľahká ako si prijímatelia myslia. Už len z časového hľadiska, kedy prijímateľ má na „vymýšľanie súťaží“ oveľa viac času, kedy môže prejsť viacero variant ako vyhlásiť verejné obstarávanie, aký postup zvoliť, aké podmienky účasti použiť a nakoniec aký opis predmetu zákazky dať, aby neboli porušené postupy a princípy vo verejnom obstarávaní. Riadiaci orgán má na kontrolu verejného obstarávania bez ohľadu na veľkosť/rozsiahlosť/obtiažnosť zákazky presne stanovené rovnaké časové limity. Toto platí hlavne pre nadlimitné zákazky. Napriek tomu, že kontrola musí byť nezávislá, snaží sa pochopiť kroky prijímateľa, prečo zvolil daný postup vo verejnom obstarávaní. Kontrola si znovu musí prejsť celé verejné obstarávanie a odkontrolovať každý detail zákazky, aby bolo možné záverom potvrdiť, že neboli porušené postupy a princípy vo verejnom obstarávaní. Viem, že teraz si prijímatelia povedia, že aj tak podľa zmluvných podmienok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku je konečná zodpovednosť za vykonané verejné obstarávanie na nich. Avšak kontrola verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole (vyplývajúc zo zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a tak isto zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov ) a za nevykonanie, resp. nesprávne vykonanie kontroly verejného obstarávania môže byť Riadiacemu orgánu, ale aj priamo fyzickej osobe, ktorá vykonala kontrolu verejného obstarávania udelená pokuta zo strany orgánu vykonávajúceho kontrolu alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúceho orgánu. Takže k tejto otázke môžem povedať, že zodpovednosť za kontrolovanie verejného obstarávania nesú ako prijímateľ, tak aj Riadiaci orgán. Záverom dopĺňam, že na Riadiacom orgáne pre Operačný program Ľudské zdroje bolo vykonaných už 9 auditov.

 

Znamená to, že aj Riadiaci orgán je pod drobnohľadom? Kto ho môže kontrolovať?

Áno, Riadiaci orgán je vždy pod drobnohľadom. Je kontrolovaný orgánom auditu, certifikačným orgánom, národným kontrolným úradom, úradom pre boj proti podvodom (OLAF), auditmi Európskej komisie... Predmetom ich kontroly je, či Riadiaci orgán má vypracovanú riadiacu dokumentáciu, interné postupy kontroly, ich súlad s predpismi EÚ a SR a ako vykonáva samotnú kontrolu projektov podľa týchto postupov, t. j. od prípravy výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok až po ukončenie projektu (t. j. príprava a zverejnenie výzvy, kontrola Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schvaľovanie projektov, kontrola implementácie projektov, kontrola Žiadostí o platbu, kontrola verejného obstarávania, kontrola na mieste, ukončovanie projektov...).

 

Ktoré operačné programy aktuálne spadajú pod vašu kompetenciu?

Odbor kontroly projektov, oddelenie kontroly verejného obstarávania, kontroluje verejné obstarávania národných projektoch financovaných z Operačného programu Ľudské zdroje a verejné obstarávania v Operačnom programe Potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Pre oba operačné programy je Riadiacim orgánom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Čerpanie prostriedkov je večná téma, ako to vyzerá v tomto rezorte? Predkladajú príjemcovia „véóčka“ načas? Čo všetko im najviac vyčítate?

 

Ak prijímateľ vie plánovať, nemal by mať problémy počas realizácie jeho projektu a čerpanie by malo byť v súlade so schváleným projektom.

 

Presné informácie o čerpaní prostriedkov či už v Operačnom programe Ľudské zdroje alebo v Operačnom programe Potravinovej a základnej materiálnej pomoci Vám neposkytnem, keďže kontrolujeme len verejné obstarávanie v projektoch. Už samotné pomenovanie „projekt“ naznačuje, že treba vedieť plánovať, poznať prostredie, podmienky a všetky riziká ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie projektu. Takže ak prijímateľ vie plánovať, nemal by mať problémy počas realizácie jeho projektu a čerpanie by malo byť v súlade so schváleným projektom.

Už pri podávaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa môže budúci prijímateľ oboznámiť so všetkými pravidlami, ktoré po schválení projektu bude musieť dodržiavať. Tieto pravidlá sa týkajú aj kontroly verejného obstarávania. Tak isto, každý projekt potrebuje svojho projektového manažéra, ktorý dohliada, aby boli dodržané všetky termíny vyplývajúce ako zo schváleného projektu, tak aj z riadiacej dokumentácie. Ak má prijímateľ správneho projektového manažéra, tak dokumentácia na kontrolu verejného obstarávania je predložená na Riadiaci orgán načas.

Pri samotnom predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu najčastejšie vyčítame neúplnosť dokumentácie a nenahratie a nepredloženie dokumentácie cez ITMS2014+ zo strany prijímateľa.

 

Mnohým riadiacim orgánom na Slovensku vyčítajú prílišnú formalitu a málo flexibility. Nie ste konfrontovaní s týmito negatívnymi skúsenosťami?

 

Centrálny koordinačný orgán spolu s Riadiacimi orgánmi hľadajú spoločné riešenia na rýchlejšie čerpanie prostriedkov a spolu s tým je aj spojená kontrola verejného obstarávania, t. j. nastavenie spôsobu výkonu kontroly verejného obstarávania.

 

Treba si uvedomiť, že Poskytovateľ poskytuje nenávratný finančný príspevok. Keďže je „nenávratný“, prijímateľ musí počítať aj so špecifickými podmienkami poskytnutia (závisí to od každej výzvy/vyzvania na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok) a pravidelnou kontrolou (ako napr. kontrola Žiadostí o platbu, kontrola verejného obstarávania...). Aj pri takto nastavených pravidlách je možná flexibilita, ale prijímateľ musí komunikovať s Riadiacim orgánom. Iba vtedy ak pozná Riadiaci orgán jeho situáciu je možné nájsť spoločné riešenia, aby bolo zabezpečené plynulé čerpanie prostriedkov, a tak aj predísť napr. nesprávnemu nastaveniu postupu vo verejnom obstarávaní. Ako bolo spomínané už aj v jednom z čísiel tohto časopisu, centrálny koordinačný orgán spolu s Riadiacimi orgánmi hľadajú spoločné riešenia na rýchlejšie čerpanie prostriedkov a spolu s tým je aj spojená kontrola verejného obstarávania, t. j. nastavenie spôsobu výkonu kontroly verejného obstarávania tak, aby bola zabezpečená rýchlejšia realizácia projektu. Zároveň si treba uvedomiť, že prijímateľov je veľa a každý má svoje špecifické verejné obstarávanie, takže ako sa vraví „sto ľudí, sto chutí“. Základné požiadavky, ktoré sa týkajú predkladania dokumentácie na kontrolu verejného obstarávania na Riadiaci orgán a aj samotná kontrola verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu vyplýva zo spoločnej Riadiacej dokumentácie pre všetky Riadiace orgány – Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 a rovnako z vykonaných auditov.

 

Ako dlho trvá kontrola napríklad nadlimitiek? Ste pripravení a dimenzovaní na čoraz väčší nápor, keď sa bude preklápať nové programové obdobie do druhej polovice? Ako vlastne vyzerá taká ex ante kontrola?

Závisí kedy a v akej „fáze“ je vykonaná kontrola nadlimitnej zákazky. Nakoľko náš odbor kontroluje verejné obstarávania na národných projektoch, tak kontrola verejného obstarávania môže byť vykonaná už v procese prípravy národného projektu, t. j. ešte pred predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ak bolo takéto verejné obstarávanie v poriadku a je po podpise s úspešným uchádzačom, tak sa tým urýchli proces realizácie projektu, nakoľko nemusí byť znovu vykonaná kontrola verejného obstarávania po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ale teraz poporiadku, nakoľko toto bola „výnimka“, ktorá však neplatí pre dopytové projekty – „malé projekty“, ktorých je oveľa viac ako národných a „veľkých“ projektov dokopy (verím, že je to tak...). Všeobecne kontrola nadlimitných zákaziek pozostáva z prvej ex ante kontroly, druhej ex ante kontroly a následnej ex post kontroly. Prvá ex ante kontrola sa vykonáva pred vyhlásením verejného obstarávania. Druhá ex ante kontrola je pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom a pred a po vykonaní kontroly aj zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a následná ex post kontrola sa vykonáva po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Lehoty pre uvedené kontroly sú nasledovné: prvá ex ante kontrola – 15 pracovných dní, druhá ex ante kontrola – 20 pracovných dní pre vydaním rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie a 15 pracovných dní po vydaní právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie a nakoniec následná ex post kontrola – 7 pracovných dní. Pri každej tejto kontrole všeobecne platí, že Riadiaci orgán môže požiadať prijímateľa o vysvetlenie resp. doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Lehota na vysvetlenie/doplnenie je minimálne 5 a maximálne 10 pracovných dní. Tu dopĺňam, že dňom odoslania žiadosti o vysvetlenie/doplnenie sa prerušuje lehota na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia dokumentácie na Riadiaci orgán pokračuje plynutie lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania. Áno, je to dlhá doba, ak si spočítame celkovú dĺžku kontroly nadlimitnej zákazky vrátane lehoty, počas ktorej vykonáva kontrolu aj Úrad pre verejné obstarávanie. Áno, plánuje sa skrátenie tejto lehoty, aby bolo možné rýchlejšie začatie realizácie aktivít na projektoch . Avšak nesmieme zabúdať aj na to, že prijímateľ sa môže odvolať voči rozhodnutiu vydané Úradom pre verejné obstarávanie, takže lehota na kontrolu nadlimitnej zákazky sa môže o tento čas ešte predĺžiť.

Všeobecne pripravení sme vždy, avšak sami nevieme aké verejné obstarávanie nám prijímatelia predložia na kontrolu t. j. dôležitý je obsah, spracovanie a samotné vykonanie verejného obstarávania zo strany prijímateľov a ako som už spomínala „sto ľudí, sto chutí“.

Ohľadne samotného priebehu ex ante kontroly verejného obstarávania by som uviedla nasledovné. Je to dosť komplikovaný proces takže pokúsim sa to trošku zhrnúť v nasledujúcich odstavcoch. Ako som už spomenula, ex ante kontroly máme dve.

Na prvú ex ante kontrolu, prijímateľ predkladá na Riadiaci orgán dokumentáciu k pripravovanému verejnému obstarávaniu ako je napr. výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, súťažné podklady, návrh zmluvy, návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a ďalšiu povinnú a podpornú dokumentáciu, ktorá vyplýva z Riadiacej dokumentácie pre prijímateľov (pre Operačný program Ľudské zdroje je to Usmernenie Riadiaceho orgánu 1/2015, programové obdobie 2014 – 2020 v platnej verzii ). Dokumentáciu predkladá prijímateľ aj cez ITMS2014+, nakoľko následne k tomuto verejnému obstarávaniu Riadiaci orgán priradí svoje výstupy z kontroly do ITMS2014+ ako je návrh správy, správa a kontrolný zoznam, prípadne ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na podporu vykonanej kontroly zo strany Riadiaceho orgánu.

 

Pri tejto prvej ex ante kontrole odporúčam všetkým prijímateľom si podrobne prečítať ako Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, tak aj Riadiacu dokumentáciu pre prijímateľov.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 6013 znakov z 52908 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Katarína Poprendová

Katarína Poprendová - riaditeľa Odboru kontroly projektov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR