icon

Otvorená brána ...k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní

13 min
450 min
0 €
06.10.2017
0x
1000x

Otvorená brána... k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní

 

Parlament 14. 09. 2017 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).  Po podpise prezidentom SR je novela účinná od 01. 11. 2017. 

 

 

Základnými zmenami, ktoré novela do praxe prinesie sú: 

 1. rozšírenie zoznamu výnimiek z uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní;
 2. zmeny vo finančnom limite pre potraviny; 
 3. zmeny v spôsobe overovania referencií; 
 4. vyhodnotenie podmienok účasti iba u úspešného uchádzača;
 5. zmeny v dynamickom nákupnom systéme; 
 6. zmeny vo využívaní EKS – zavedenie systému dobrovoľnosti použitia EKS pre bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce; 
 7. zavedenie jednoobálkového systému pre podlimitné zákazky (ďalej len „PLZ“);
 8. zavedenie „reverzu“ aj pre PLZ.

Osobne považujem predmetnú novelu za jednu z „najpraktickejších“ noviel v histórii zákonov o verejnom obstarávaní (25/2006 Z. z. aj 343/2015 Z. z.). 

 

Novela ponúka možnosť hlavne „malým a stredným“ verejným obstarávateľom, realizujúcim v prevažnej miere PLZ, zjednodušiť život (osobe zodpovednej za verejné obstarávanie, komisii aj uchádzačom) a skrátiť, zrýchliť a zjednodušiť celkový proces verejného obstarávania

 

Novela ponúka možnosť hlavne „malým a stredným“ verejným obstarávateľom, realizujúcim v prevažnej miere PLZ, zjednodušiť život (osobe zodpovednej za verejné obstarávanie, komisii aj uchádzačom) a skrátiť, zrýchliť a zjednodušiť celkový proces verejného obstarávania za predpokladu aplikácie vyššie uvedených bodov d), g), h). 

Dopad na „veľkých“ verejných obstarávateľov, realizujúcich v prevažnej miere nadlimitné zákazky, je menší, keďže možnosť „reverzu“ mali od platnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOVO“). Možno ale niektorým pomôže tento článok a inšpiruje ich k využívaniu systému „reverzu“, lebo tento praktický inštitút si podľa môjho názoru zaslúži širšie uplatnenie akého sa mu v súčasnosti dostáva. Sám pôsobím v prostredí „veľkého“ verejného obstarávateľa a „reverz“ využívam pri nadlimitných zákazkách na 100 %. 

V ďalších riadkoch sa pokúsim zhrnúť výhody a priblížiť možnosti využívania ustanovení novely v záujme skrátenia a zjednodušenia procesu verejného obstarávania v nasledujúcich krokoch: 

  1. Jednoobálkový systém a „reverz“ v novele - čo hovoria ustanovenia novely
  2. Výhody jednoobálkového systému a „reverzu“ - aké výhody plynú z ich aplikácie v praxi
  3. Ako postupovať pri „reverze“ - aké sú praktické úskalia a postupnosti pri aplikovaní „reverzu“
  4. Synergický efekt - ďalšie ustanovenia novely, ktoré spolu s jednoobálkovým systémom a „reverzom“ zabezpečia synergický efekt pri skrátení verejného obstarávania – vyhodnotenie podmienok iba u úspešného uchádzača

 

 1. Jednoobálkový systém a „reverz“ v novele

Novela v bode 20. parlamentom schváleného návrhu zákona hovorí: „V § 113 ods. 1 sa za slová „§ 45“ vkladá čiarka a slová „§ 49 ods. 5, § 52 ods. 1 až 4“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „§ 52 ods. 5 a 6 sa použijú primerane.““

 

Bod 21. parlamentom schváleného návrhu zákona znie: „V § 114 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.““

 

 1. Výhody jednoobálkového systému a „reverzu“

Z dvoch krátkych ustanovení novely, uvedených v predchádzajúcom bode, vyplýva v praxi niekoľko zásadných dôsledkov, a to:

2.1 Zrušenie dvojobálkového systému pri PLZ a odstránenie časových lehôt a povinností zverejňovania, ktoré boli definované v § 52 ods. 1 až 4 ZOVO – zrušenie dvojobálkového systému prispeje k zjednodušeniu verejného obstarávania tak na strane uchádzača, ako aj na strane verejného obstarávateľa.

 

V praxi sa ešte stále objavujú prípady, kedy uchádzač pri dvojobálkovej súťaži neustráži zatriedenie dokladov a pomieša doklady z obálky Ostatné s dokladmi z obálky Kritériá, prípadne napriek zneniu ZOVO a súťažných podkladov predloží doklady v jednej obálke.

 

Zavedenie (navrátenie) jednoobálkového systému zjednoduší uchádzačovi prípravu ponuky a verejnému obstarávateľovi ušetrí prácu s vysporiadavaním sa s problémom nesprávne predložených (alebo nepredložených) dvoch obálok. Rovnako zrušenie dvojobálkového systému odbremení verejného obstarávateľa od povinností zverejňovania oznámenia o otváraní častí ponúk Ostatné a Kritéria v profile, ktoré boli (sú) definované v § 52 ods. 1 ZOVO a zároveň, čo je hlavé, prispeje k skráteniu procesu vyhodnocovania verejného obstarávania vzhľadom na neaplikovanie lehôt, ktoré vyplývali z § 52 ods. 2 a 3 ZOVO. 

 

2.2 Odstránenie povinnosti uplatňovania § 166 ZOVO pri PLZ – s odstránením dvojobálkového systému ide ruka v ruke upustenie od informačných povinností, ktoré sa na PLZ vzťahovali v zmysle § 166 ZOVO. Zrušenie týchto povinností vyplýva priamo zo znenia § 166 ods. ZOVO, ktorý hovorí: „Ak ide o zákazku alebo koncesiu, pri ktorej možno podať námietky a ponuky sa predkladajú podľa § 49 ods. 5, verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 sú povinní zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedia, písomnú informáciu o tom, že...“ a znenia bodu 20. novely, ktorým sa do § 113 ods. 1 ZOVO vkladajú slová „§ 49 ods. 5“. Vzhľadom na skutočnosť, že § 49 ods. 5 sa v zmysle bodu 20. novely nebude pri PLZ uplatňovať zaniká povinnosť uplatniť pri PLZ § 166 ZOVO, ktorý sa vzťahuje iba na zákazky, pri ktorých sa ponuka predkladá podľa § 49 ods. 5 ZOVO. Uvedené zmeny prispejú k odstráneniu administratívnej záťaže verejného obstarávateľa a k odstráneniu hrozby sankcií za správne delikty, ktoré sú spojené s nesplnením povinností podľa § 166 ZOVO. 


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 4056 znakov z 34626 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Papcún

Ing. Martin Papcún pracuje na pozícii vedúceho referátu verejného obstarávania na Košickom samosprávnom kraji, Odbor pre verejné obstarávanie, kontroly a interného auditu, kde sa podieľa na príprave procesov verejného obstarávania, usmerňovaní v oblasti VO, zastupovaní zamestnávateľa pred ÚVO  v prípadoch preskúmania úkonov kontrolovaného, riešení revíznych postupov. Vykonáva lektorskú a publikačnú činnosť.