icon

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO

8 min
275 min
0 €
05.10.2017
0x
1000x

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO

 

V júnovom čísle časopisu VO v kocke sme Vás informovali, že dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a Gábor Gál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V redakcii časopisu VO v kocke sme sa pozreli na to, čo nám táto novela mala priniesť a skonštatovali sme, že návrhy týchto poslancov neboli vôbec zlé. Z dôvodu, že tejto novele sme sa už v časopise venovali, v tomto článku len zhrnieme, čo nakoniec poslanci prijali a čo nám od 1. novembra 2017 novela zákona o verejnom obstarávaní prináša.

 

 

 1. Výnimky z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní

V zmysle prijatej novely sa zákon o verejnom obstarávaní okrem súčasných výnimiek nebude vzťahovať ani na podlimitné zákazky a ani na zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je:

 • činnosť znalca, tlmočníka a prekladateľa vykonávaná aj na iné účely ako len na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania, vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania;
 • vytvorenie a dodanie diela výtvarného umenia a diela úžitkového umenia;
 • dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb (za predpokladu, že dodávanie tovaru, uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb je vykonávané v rámci pôsobnosti zverenej dotknutým subjektom, napr. zákonom, zriaďovateľskou listinou alebo štatútom);
 • tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách;
 • poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 1. Zvýšenie finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou na nákup potravín

Podľa novej právnej úpravy budú pre civilnú zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, zavedené 2 režimy:

 1. civilná zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, zadávaná obstarávateľskou organizáciou podľa § 7 alebo § 8, bude zákazka s predpokladanou hodnotou do 200 000 € a to v prípade, ak potraviny sú určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1;
 2. civilná zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, zadávaná obstarávateľskou organizáciou, bude zákazka s predpokladanou hodnotou do 50 000 €, ak nejde o zákazku podľa bodu 1).

Novela nám teda zavádza novú kategóriu potravín, ktoré je možné zadať ako zákazku s nízkou hodnotou do 200 000,- € nasledovným zariadeniam:

 • zariadenia školského stravovania;
 • zariadenia pre seniorov;
 • domovy sociálnych služieb;
 • zariadenia podporovaného bývania;
 • zariadenia opatrovateľskej služby;
 • rehabilitačné strediská;
 • špecializované zariadenia;
 • denné stacionáre.      

Podľa novej právnej úpravy musia byť potraviny týmto zariadeniam určené, tzn., že nie je potrebné, aby tieto zariadenia priamo zákazku zadávali, resp. zákon o verejnom obstarávaní to neprikazuje.      

 

 1. Povinnosť vyhodnocovania podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti aj prostredníctvom referencií uvedených v registri referencií


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2648 znakov z 22662 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.