icon

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

10 min
340 min
0 €
02.10.2017
0x
1000x

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

 

Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi výrazným uľahčením pre tých uchádzačov, ktorí to so súťažením myslia vážne. Registrácia za nie veľký poplatok s jednorazovým predložením dokumentov, potvrdzujúcich osobné postavenie, zabezpečí podnikateľom tri bezstarostné roky. Čo však, ak sa prísne ustanovenia osobného postavenia zo strany tohto subjektu porušia a vznikne dlžoba na odvodoch alebo daniach? Čo môže robiť takýto subjekt a ako má postupovať obstarávateľská organizácia? Na naše otázky, ktorých odpovede boli použité v článku, odpovedalo oddelenie zoznamov odboru vestníka a zoznamov Úradu pre verejné obstarávanie.

 

 

Ak sa v ponuke predloženej uchádzačom nenachádzajú dokumenty preukazujúce spĺňanie podmienok osobného postavenia, obstarávateľská organizácia je ex offo (zo zákona) povinná nazrieť do tohto verejne dostupného registra.

 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a udržiavanie registrácie v ňom regulujú paragrafy 152 až 158 platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní. V prvom rade je potrebné sa uzrozumieť na tom, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať (§ 152 ods. 4). Táto účinnosť ergo omnes je posilnená taktiež tým, že v prípade, ak sa v ponuke predloženej uchádzačom nenachádzajú dokumenty preukazujúce spĺňanie podmienok osobného postavenia, obstarávateľská organizácia je ex offo (zo zákona) povinná nazrieť do tohto verejne dostupného registra a overiť prípadný zápis uchádzača v ňom i bez toho, aby naň on sám vo svojej ponuke referoval alebo ho akokoľvek naznačil.

Zvláštnu výnimku z tejto všeobecnej účinnosti voči všetkým je hneď ďalší odsek toho istého paragrafu, v zmysle ktorého nezávisle od toho, či je uchádzač alebo záujemca zapísaný, obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ môže od hospodárskeho subjektu kedykoľvek (i bez oprávneného dôvodu, resp. bez jeho uvedenia) vyžiadať potvrdenia zdravotných poisťovní alebo Sociálnej poisťovne, resp. potvrdenie daňového úradu o tom, že hospodársky subjekt nemá žiadne nedoplatky na poistnom, resp. nemá žiadne daňové nedoplatky (§ 152 ods. 5). Povinnosťou predložiť tieto potvrdenia môže zaťažiť priamo uchádzača, resp. záujemcu.

Veľmi dôležitým poznatkom pre verejného obstarávateľa je skutočnosť, že „preklepnúť“ si uchádzača z pohľadu jeho finančnej disciplíny voči poisťovniam a príslušnému daňovému úradu je vecou niekoľkých klikov, pričom obdržíme vierohodné výsledky od oficiálnych internetových stránok príslušných inštitúcií. Nie je síce možné vždy nájsť dátum vzniku pohľadávky, avšak ich výška je v danom časopriestore aktuálna. Ide nepochybne o vlastnú iniciatívu obstarávateľskej organizácie nad rámec jej povinností, avšak stále je toto oprávnenie dané a vykonateľné, najmä ak má táto podozrenie na nedoplatky z dôvodu jej vlastnej činnosti alebo iných medializovaných a známych skutočností.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1695 znakov z 22259 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.