icon

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

9 min
320 min
0 €
05.09.2017
0x
1000x

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016. Ide o jeden z najdôležitejších zákonov z hľadiska hospodárenia štátu. K jeho zmenám by sa malo pristupovať len ojedinele, napríklad zmenou smernice a v nevyhnutnom rozsahu.

 

 

Napriek tomu, od účinnosti zákona k septembru 2017 bol zákon o verejnom obstarávaní novelizovaný celkovo trikrát (zákon č. 438/2015 Z. z., zákon č. 315/2016 Z. z., zákon č. 93/2017 Z. z.). Bolo to napríklad z dôvodov zavedenia tzv. „protischránkového zákona“ alebo novelizáciou zákona o príspevku z EŠIF spolu so zvýšením limitov pre elektronické trhovisko.

 

V každom prípade nás v najbližšom období čakajú ďalšie dve viac-menej značné novely zákona o verejnom obstarávaní.

 

Prvá, tzv. poslanecká, s predpokladanou účinnosťou od novembra 2017. Druhá, tzv. úradná, s účinnosťou naplánovanou na február 2018. V nasledujúcom texte si skúsime priblížiť obsah najdôležitejších navrhovaných zmien, ktoré budú ešte predmetnom rokovania a schválenia Národnou radou SR.

1.  Podľa dôvodovej správy, cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou účinnosťou od októbra 2017 („poslanecká novela“) má byť zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. Návrh si rovnako kladie za cieľ zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Zvýšenie limitu pre obstaranie potravín z doterajších 40 000 eur na 200 000 eur pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov. V poslednej novele zákona o verejnom obstaraní účinnej od 1. júna 2017 sa okrem iného pristúpilo aj k zvýšeniu limitov na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Nakoľko predmetnom uvedenej novely nebolo zvýšenie limitu pre potraviny, terajšia zmena je len logickým vyústením nápravy tohto nedostatku, ktorým novela účinná od 1. júna mierne trpela. Navrhovaným zvýšením finančného limitu na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, t. j. školy, školské zariadenia a ich školské jedálne až do výšky 200 000 eur sa zároveň sleduje zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstávania pri nízkych prahových hodnotách, a tým zníženie administratívnej záťaže verejných obstarávateľov, ktorými sú zariadenia školského stravovania.

 

Zásadnou zmenou, ktorú novela prináša, je možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. Pri zadávaní bežne dostupných tovarov. 

 

Zásadnou zmenou, ktorú novela prináša, je možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. Pri zadávaní bežne dostupných tovarov, služieb alebo stavebných prác musia verejní obstarávatelia podľa súčasnej úpravy povinne použiť elektronické trhovisko, systém elektronického trhoviska však neumožňuje vložiť vlastnú zmluvu, použiť zložitejšie kritériá alebo žiadať o preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti. Doplnením možnosti rozhodnúť sa pre použitie podlimitného postupu zadávania zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce sa rozšíria možnosti verejných obstarávateľov na zabezpečenie svojich potrieb.

Zmena uvedená v § 58 ods. 4 má za cieľ zatraktívniť dynamický nákupný systém. V súčasnosti úprava dynamického nákupného systému vylučuje využitie rámcovej dohody. Toto obmedzenie však nemá žiadne opodstatnenie ani v smerniciach EÚ, ani v našom právnom systéme.

Novela ďalej navrhuje v prípade podlimitných zákaziek využiť tzv. jednoobálkový systém (vypustenie dvojobálky), či zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov (tzv. reverzná súťaž). Návrh ďalej redukuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad úspešného uchádzača, namiesto súčasných prvých troch uchádzačov.

 

Návrh zároveň ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby využívali už existujúci register referencií, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,

 

Návrh zároveň ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby využívali už existujúci register referencií, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, čím sa zjednotí ich postup a uľahčí účasť hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní.

2.  Cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou účinnosťou od februára 2018 („úradná novela“) má byť podľa dôvodovej správy rovnako zefektívnenie, zjednodušenie a sprofesionalizovanie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

V otázke finančných limitov dochádza navrhovanou úpravou k ich revidovaniu, a to predovšetkým pri tzv. dotovaných subjektoch (osoby podľa § 8 ZVO), ktorých sa predchádzajúce novelizácie zákona o verejnom obstarávaní zvyšujúce finančné limity nedotkli.

Novela zavádza pre osoby podľa § 8 finančný limit 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby, 200 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3183 znakov z 22247 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Tomáš Lepieš

Tomáš Lepieš - riaditeľ Odboru dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie