icon

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

10 min
340 min
0 €
04.09.2017
0x
1000x

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

 

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou, uložením povinnosti, predložením dokladu sleduje, na zabezpečenie akého účelu má slúžiť alebo akú skutočnosť má preukazovať, tak aby nedochádzalo k zamieňaniu jednotlivých inštitútov. Jedným z inštitútov verejného obstarávania sú aj osobitné podmienky plnenia zmluvy.

 

 

Podľa § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) „verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy môžu zahŕňať ekonomické, sociálne, environmentálne hľadiská, hľadiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok.“

 

Zákon o verejnom obstarávaní nám teda priamo vytvára možnosť určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré stanovujú spôsob alebo predstavy verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako sa má zákazka plniť.

 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy:

 • sú povinnosti reflektujúce osobitné požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré musí úspešný uchádzač prijať;
 • by nemali byť skryté technické špecifikácie, požiadavky na predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky účasti;
 • predstavujú pevne stanovené objektívne požiadavky, ktoré nemajú žiadny vplyv na posudzovanie ponúk;
 • nesmú byť priamo alebo nepriamo diskriminačné;
 • musia byť potenciálnym uchádzačom/záujemcom vopred známe;
 • musia súvisieť s predmetom zákazky;
 • musia byť v súlade s právom EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi;
 • predstavujú pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa najlepšiu možnosť zohľadnenia ekonomických, sociálnych, environmentálnych hľadísk a hľadísk súvisiacich s inováciou alebo zamestnanosťou.

Napriek tomu, že osobitné podmienky plnenia zmluvy by nemali byť súčasťou postupu zadávania zákazky, musia byť jasne určené v súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, aby mohol uchádzač zohľadniť vo svojej ponuke cenové náklady na ich splnenie. Osobitné podmienky plnenia zmluvy preto nie je nutné splniť pri predkladaní ponuky.

 

Osobitné zmluvné podmienky sa teda zameriavajú na štádium po zadaní zákazky. 

 

Vyžaduje sa, aby po zadaní zákazky, subjekt, ktorému bola zákazka zadaná, dodržiaval pri jej plnení konkrétne osobitné požiadavky obsiahnuté v zmluvných podmienkach, ktoré mu boli vopred známe. Zmluvné podmienky vo všeobecnosti predstavujú najvhodnejšie štádium na začlenenie vyššie citovaných hľadísk/aspektov do povinností úspešného uchádzača, pričom ich začlenenie do zmluvných podmienok by v praxi malo byť vyvážené možnosťou monitorovať dodržiavanie týchto požiadaviek počas plnenia zmluvy.

 

Stanovením osobitných zmluvných podmienok nesmie dôjsť k diskriminácii uchádzačov.

 

Osobitná zmluvná podmienka musí aj napr. zahraničným uchádzačom umožniť, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť a podmienku pre účely zákazky splniť. Zahraničný záujemca by mohol byť diskriminovaný napr. vtedy, keby už v dobe predkladania ponúk verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požadoval určitý počet dlhodobo nezamestnaných z daného regiónu alebo štátu.

Vyššie sme uviedli, že osobitná zmluvná podmienka nemôže byť kritériom na hodnotenie ponúk. Je však možné kombinovať osobitnú zmluvnú podmienku s kritériom na hodnotenie ponúk, pokiaľ to povaha zákazky dovoľuje. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, kedy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ priamo v zmluve stanoví osobitnú zmluvnú podmienku, že úspešný uchádzač musí zamestnať min. X (počet) dlhodobo nezamestnaných. Cez kritérium na hodnotenie ponúk však môže zvýhodniť uchádzača, ktorý zamestná väčší počet takýchto osôb.

Z praktického hľadiska odporúčame sledovať priebeh ako i samotnú realizáciu zákazky, či skutočne k plneniu osobitných zmluvných podmienok došlo, resp. či neodradili niektorých potenciálnych uchádzačov od predloženia ponuky.

 

Prečo používať osobitné zmluvné podmienky?

Lebo môžu mať pozitívny vplyv v sociálnej rovine, napr.:

 • podpora sociálneho začleňovania;
 • vytváranie vhodných pracovných podmienok;
 • podpora sociálne znevýhodnených osôb a osôb ohrozených sociálnym vylúčením;
 • zlepšenie kvalifikácie osôb na trhu práce;
 • podpora zamestnanosti v regióne vytváraním nových pracovných miest;
 • skvalitnenie vybavenosti znevýhodnených častí regiónu, podpora udržateľného, ekonomického a sociálneho rozvoja týchto oblastí;
 • ochrana proti zneužívaniu ľudských práv a podpora rešpektovania ľudských práv;
 • podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím a pod.

Lebo môžu mať pozitívny vplyv na životné prostredie, napr.:

 • posilňovanie znalostí zamestnancov v oblasti životného prostredia;
 • opatrenia v oblasti znižovania spotreby vody, elektriny, PHM;
 • podpora environmentálneho vzdelávania a pod.

Lebo môžu mať vplyv na ekonomickú rovinu, napr.:

 • podpora malých a stredných podnikov;
 • podpora spoločensky zodpovedného chovania podnikateľskej sféry a pod.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3938 znakov z 26969 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.