icon

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

8 min
305 min
0 €
03.09.2017
0x
1000x

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

 

Súčasťou princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní je nepochybne dostupnosť čo najväčšieho rozsahu dokumentácie, súvisiacej so zadávaním zákaziek, na internete, najmä na profile verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktoré sú vedené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Je to však jediný spôsob ukladania a zverejňovania dokumentov v nadlimitných a podlimitných postupoch?

 

 

Na profile verejného obstarávateľa a obstarávateľa sa zverejňuje prakticky celý život každej nadlimitnej zákazky, resp. i tej podlimitnej, realizovanej mimo elektronického trhoviska. Okrem samotného oznámenia o vyhlásení VO alebo výzvy na predkladanie ponúk sa povinne zverejňujú aj súťažné podklady, informácie o otváraní obálok, zoznam uchádzačov a poradie po vyhodnotení ponúk, ako aj samotná zmluva, resp. informácia o jej uzatvorení.

Súčasný zákon o VO umožňuje aj iný prístup obstarávateľskej organizácie k tejto povinnosti. V nenápadnom odseku 4 paragrafu 64 sa nachádza všeobecné zmocnenie, ktoré hovorí o nasledovnom: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inej internetovej adrese; povinnosť zabezpečiť bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá. Ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo ich zmenu, ktoré sa zverejňujú podľa osobitného predpisu, povinnosť podľa odseku 1 písm. c) môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo ich zmeny, zverejnenej podľa osobitného predpisu.“

Z uvedeného vyplýva, že samotný profil, zriadený na ÚVO, nie je možné obísť a stále slúži ako zdroj informácií na uverejňovanie, avšak postačuje naň uverejňovať iba priamy odkaz na informáciu alebo dokument, ktorý sprístupníme na inej adrese, najčastejšie webovom sídle samotnej organizácie.
 

Takto uverejňovať môžeme napríklad súťažné podklady v editovateľnej (upraviteľnej) forme, ak máme skúsenosť, že ich v tejto forme uchádzači často žiadajú (do profilu je možné nahrať iba neupraviteľnú pdf formu).

 

Pri iných typoch dokumentov zasa takáto forma nemá zmysel – jednostranová informácia o otváraní obálok sa zmestí i na samotný profil a uverejňovať jednostranovú informáciu o tom, kde sa nachádza iný jednostranový dokument je skutočne redundantné.

Vo veci nadlimitného postupu verejného obstarávania je teda všetko jasné. Čo však s podlimitkou bez využitia elektronického trhoviska, v ktorej sa zákonodarca v paragrafovom znení ohľadne zverejňovania informácií trochu zamotal?

Ani tam neminie obstarávateľskú organizáciu povinnosť zverejňovať informácie a dokumenty v profile, reguluje to § 114 ods. 6 takto:

„Verejný obstarávateľ poskytuje prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii podľa § 43 ods. 1 odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Súťažné podklady uverejní v profile v deň nasledujúci po uverejnení výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Vo výzve na predkladanie ponúk uvedie internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty podľa prvej vety prístupné.“

Pre úplnosť uvádzame aj samotný § 43 ods. 1:

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejňujú dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné.“


Zo všetkých dostupných ustanovení vychádza práve § 114 ods. 6 ako najviac otázny, a to hneď v dvoch rovinách.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2500 znakov z 20882 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.