icon

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

7 min
260 min
0 €
08.07.2017
0x
1000x

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

 

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný, aby ste mohli konštatovať, že splnil podmienku účasti. Napríklad zistíte, že je síce zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ale jeho zápis nie je úplný podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní, lebo si proste niektoré údaje neaktualizoval – napr. zdravotné poistenie. Má verejný obstarávateľ právo požiadať uchádzača o doplnenie chýbajúceho dokladu na preukázanie splnenia podmienky účasti alebo má verejný obstarávateľ povinnosť vylúčiť uchádzača z verejného obstarávania? Skúsme sa spoločne nad tým zamyslieť.

 

 

Právny rámec

Podľa § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením o koncesii. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch alebo koncesnej dokumentácii, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením o koncesii.

Podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa odseku 3.

 

Judikatúra SD

 

V judikatúre Súdneho dvora EÚ sledujeme preferovanie a prijímanie tzv. nestranného a antiformalistického prístupu, ktorý smeruje k zachovaniu maximálne možnej hospodárskej súťaže a to tým, že nevylučujeme ponuky na základe formálnych porušení - nezrovnalostí, ale pristupujeme k inštitútu vysvetľovania, ak je to potrebné.

 

Judikatúra Súdneho dvora EÚ nám v tomto smere ponúka návod, ktorý zdôrazňuje záruky, ktoré nám poskytuje právny poriadok Európskej únie v jednotlivých konaniach. Jednou z týchto záruk, je aj zásada správneho úradného postupu, na ktorú sa viaže povinnosť príslušnej inštitúcie preskúmať so starostlivosťou a nestrannosťou všetky relevantné okolnosti daného prípadu. To znamená, že verejný obstarávateľ je tiež povinný dbať na to, aby v každom štádiu verejného obstarávania bola dodržiavaná zásada rovnakého zaobchádzania a následne aj zásada rovnosti šancí každého uchádzača. Vo verejnom obstarávaní táto záruka znamená, že verejní obstarávatelia sú povinní s odbornou starostlivosťou posúdiť predložené ponuky vo verejnom obstarávaní.

 

Členovia komisie sú povinní pri vyhodnocovaní ponúk a posudzovaní splnenia podmienok účasti postupovať v súlade so zásadou správneho úradného postupu, to znamená, že sú povinní požiadať o vysvetlenie ponúk, a to vždy, keď je to možné a nevyhnutné, a to len do momentu, kým to nie je v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania.

 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že s poukazom už na citovanú judikatúru Súdneho dvora členovia komisie sú povinní pri vyhodnocovaní ponúk a posudzovaní splnenia podmienok účasti postupovať v súlade so zásadou správneho úradného postupu, to znamená, že sú povinní požiadať o vysvetlenie ponúk, a to vždy, keď je to možné a nevyhnutné, a to len do momentu, kým to nie je v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania.

Taktiež, členovia komisie sú povinní prijať antiformalistický prístup, ktorý vedie k posúdeniu ponúk, a to napriek menším nedostatkom, nejasnostiam a zrejmým chybám. Judikatúra Súdneho dvora zdôrazňuje, že ak podmienky verejného obstarávania, ako i okolnosti známe verejnému obstarávateľovi indikujú, že nejednoznačnosť je jednoducho vysvetliteľná a môže byť jednoducho vyriešená, potom je to v princípe proti zásade správneho úradného postupu, ak by komisia vylúčila ponuku bez jej vysvetlenia. Rozhodnutie o vylúčení ponuky alebo uchádzača môže byť postihnuté zjavne nesprávnym posúdením zo strany orgánu verejnej moci pri výkone svojej právomoci a môže viesť k zbytočnému obmedzeniu hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy a aj v záujme právnej istoty uviesť, že verejní obstarávatelia by mali byť schopní posúdiť ponuku, predovšetkým či spĺňa podmienky a požiadavky verejného obstarávania. Ak je teda ponuka nejednoznačná, ale je možné, aby ju verejný obstarávateľ mohol posúdiť, verejný obstarávateľ nemá inú možnosť, ako takúto ponuku vysvetliť.

 

Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 6881-5000/2016 zo dňa 27.04.2016

Uvedené závery Súdneho dvora si osvojil aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý urobil nasledovné závery:


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3083 znakov z 19267 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.