icon

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

8 min
260 min
0 €
03.06.2017
0x
1000x

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

 

Aktuálne mnohé obce a vyššie územné celky v Slovenskej republike riešia problém končiacich zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave, ktoré boli uzatvárané pred účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa rušia nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70  (ďalej len „nariadenie“). V tomto článku sa pokúsime popísať možnosti zadávania zmlúv o službách vo verejnom záujme v kontexte právnej úpravy právnych predpisov EÚ a nášho aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

Zákon o verejnom obstarávaní vs. nariadenie

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v ustanovení § 21 ods. 5 uvádza, že „na spôsob výberu dopravcu a spôsob zadávania zmlúv o službách sa vzťahujú osobitné predpisy“. Týmito osobitnými predpismi sú už vyššie citované nariadenia a starý zákon o verejnom obstarávaní, konkrétne jeho ustanovenie § 24 ods. 1 písm. a), ktoré odkazovalo na jeden z postupov verejného obstarávania – verejnú súťaž. Keďže starý zákon o verejnom obstarávaní bol zrušený novým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), uvedené je potrebné vykladať tak, že novým osobitným predpisom je nový zákon o verejnom obstarávaní, predovšetkým odkaz na ustanovenie § 29 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – verejnú súťaž. 

 

Podľa § 1 ods. 2 písm. ae) zákona o verejnom obstarávaní sa tento zákon nevzťahuje na koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je opäť už vyššie spomenuté nariadenie. Uvedené je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, ktorá vo svojom článku 10 ods. 3 taktiež uvádza, že táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave v zmysle nariadenia.

 

Z uvedených právnych predpisov môžeme vyvodiť nasledovné: 

A) v prípade, že zadávame zákazku na služby vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave, postupujeme v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, t. j. postupom verejnej súťaže; 

B) v prípade, že zadávame koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave, postupujeme v zmysle ustanovení nariadenia.

 

Tento náš názor má oporu aj v recitáli 27 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z  26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, ktorá bola transponovaná do zákona o verejnom obstarávaní, a ktorý uvádza nasledovné: „Je potrebné pripomenúť, že v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (10), sa výslovne stanovuje, že smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES sa uplatňujú na zákazky na služby a na zákazky na služby vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave, pričom nariadenie (ES) č. 1370/2007 sa uplatňuje na koncesie na služby vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave.“

 

Podľa článku 5 ods. 1 nariadenia platí nasledovné: „Zmluvy o službách vo verejnom záujme sa zadávajú v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení. Avšak zmluvy o službách alebo zmluvy o službách vo verejnom záujme vymedzené v smernici 2004/17/ES alebo smernici 2004/18/ES pre služby vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave sa zadávajú v súlade s postupmi ustanovenými podľa uvedených smerníc, ak tieto zmluvy nemajú formu koncesných zmlúv na služby, ako je vymedzené v uvedených smerniciach. Ak sa zmluvy majú zadávať v súlade so smernicou 2004/17/ES alebo smernicou 2004/18/ES, ustanovenia odsekov 2 až 6 tohto článku sa neuplatňujú.“

Pre úplnosť dodávame, že k rovnakému názoru dospel aj Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom Metodickom usmernení č. 8896-5000/2016 zo dňa 1. 6. 2016.

 

Zadávanie koncesií na služby vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave priamym zadaním

Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.

Pri zadávaní koncesií na služby vo verejnom obstarávaní v autobusovej doprave je potrebné v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia postupovať na základe verejnej súťaže. Postup prijatý pre verejnú súťaž umožňuje účasť všetkým poskytovateľom, je spravodlivý a rešpektuje zásady transparentnosti a nediskriminácie.

Uvedené znamená, že hoci zákon o verejnom obstarávaní sa na zadávanie koncesií na služby vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave nevzťahuje, aj tak sú verejní obstarávatelia povinní postupovať pri zadávaní koncesie postupom verejnej súťaže v zmysle nariadenia s výnimkou prípadov uvedených v článku 5 ods. 4 a 5 nariadenia, ktoré si rozoberieme ďalej v článku (t. j. okrem prípadov priameho zadania).

Pre účely nariadenia priamym zadaním podľa článku 2 písm. h) je zadanie zmluvy o službách vo verejnom záujme určitému poskytovateľovi služieb vo verejnom záujme bez predchádzajúcej verejnej súťaže. 


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2997 znakov z 21421 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.