icon

Legislatívne okienko – čo nám prinesie pripravovaná novela zákona o VO z dielne Most-Híd?

12 min
400 min
0 €
02.06.2017
0x
1000x

Legislatívne okienko – čo nám prinesie pripravovaná novela zákona o VO z dielne Most-Híd?

 

Dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a Gábol Gál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V redakcii časopisu VO v kocke sme sa pozreli na to, čo nám táto novela prinesie a musíme skonštatovať, že návrhy týchto poslancov nie sú vôbec zlé. Nižšie v článku vám každý jednotlivý návrh bližšie popíšeme, aby ste vy, naši čitatelia, nemuseli čítať paragrafové znenie zákona. Tak sa spoločne pozrime na tieto návrhy poslancov za stranu Most-Híd:

 

 

Návrh – Zvýšenie finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou na nákup potravín určených pre zariadenia školského stravovania

 

Podľa navrhovanej právnej úpravy budú pre civilnú zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, zavedené 2 režimy:

1) civilná zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, zadávaná verejným obstarávateľom, bude zákazka s predpokladanou hodnotou do 200 000 € a to v prípade, ak potraviny sú určené pre zariadenia školského stravovania;

2) civilná zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, zadávaná verejným obstarávateľom, bude zákazka s predpokladanou hodnotou do 40 000 € a to v prípade, ak potraviny nie sú určené pre zariadenia školského stravovania.

 

Podľa súčasnej právnej úpravy platí, že civilná zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, zadávaná verejným obstarávateľom, je zákazka s predpokladanou hodnotou do 40 000 €.

Novou právnou úpravou definitívne vypadne podlimitná civilná zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zadávaná verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (SR zastúpená svojimi orgánmi), keďže podľa súčasnej právnej úpravy takouto zákazkou bola zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 135 000 € a súčasne rovná alebo vyššia ako 40 000 €. Na druhej strane je málo pravdepodobné, že by verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (SR zastúpená svojimi orgánmi) zadával zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, aj keď teoreticky takáto možnosť môže nastať.

 

V prípade iných verejných obstarávateľov ako verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude platiť, že podlimitnou civilnou zákazkou na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania bude zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 209 000 € a súčasne rovná alebo vyššia ako 200 000 €.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je „zníženie administratívnej záťaže verejných obstarávateľov, ktorými sú zariadenia školského stravovania. Tieto tak nebudú obmedzené kritériom najnižšej ceny, ale budú môcť nakupovať čo najkvalitnejšie potraviny. Zároveň budú môcť využívať najmä služby regionálnych výrobcov a overených dodávateľov.“

 

Z pohľadu redakcie VO v kocke rozumieme cieľu pripravovanej novely – zníženie administratívnej záťaže, avšak v plnej miere sa nestotožňujeme s dôvodmi návrhu ustanovenia zákona, ktoré sú obsiahnuté v dôvodovej správe – kritérium najnižšia cena, regionálni výrobcovia a pod. V súčasnosti platí a aj po prijatí zákona bude naďalej platiť, že pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sú verejní obstarávatelia povinní dodržiavať princípy verejného obstarávania obsiahnuté predovšetkým v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní – t. j. napr. princíp hospodárnosti a nediskriminácie. Navrhovaná právna úprava automaticky nebude znamenať, že si budem môcť vybrať lokálneho dodávateľa s najvyššou cenou. Pre redakciu VO v kocke je však nesporné, že je potrebné školské zariadenia čiastočne odbremeniť od administratívnej záťaže postupov civilných podlimitných zákaziek a z tohto dôvodu zvýšenie limitu pre civilnú zákazku s nízkou hodnotou vítame.

 

Za nás – redakciu VO v kocke však dávame zákonodarcom na zváženie, či limit 200 000 € nie je už neprimerane vysoký, keďže ním de facto rušíme postup zadávania podlimitnej civilnej zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania. Navyše zvýšenie limitu automaticky neznamená, že sa budú nakupovať kvalitnejšie potraviny. Kvalita nie je problémom finančných limitov, ale správneho nastavenia opisu predmetu zákazky a predovšetkým serióznosti úspešných uchádzačov, ktorým nejde za každú cenu len o zisk, ale aj o dobré meno v odvetví. Pre vyhnutie sa budúcej nesprávnej interpretácii zákona navrhujeme tiež, aby zákonodarca v návrhu aj zadefinoval, čo je školské zariadenie. Školské zariadenia sú len príkladom uvedené v dôvodovej správe. Uvedené je dôležité tiež z toho dôvodu, že v praxi zariadenia nemusia variť len pre školy, ale aj iné zariadenia a sú financované z verejných zdrojov.

 

Návrh – Povinnosť vyhodnocovania podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti aj prostredníctvom referencií uvedených v registri referencií

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bol Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) povinný zriadiť evidenciu referencií a zverejniť vzor referencie do 1. marca 2014. V súčasnosti evidencia referencií je upravená v § 12 zákona o verejnom obstarávaní a ÚVO k nej vydal aj výkladové stanovisko (č. 6/2016) - Výkladové stanovisko k vyhotovovaniu referencií zo dňa 19. 4. 2016. Ako sa aj v dôvodovej správe k návrhu zákona uvádza, v súčasnosti existujú „aplikačné problémy pri využívaní elektronickej evidencie referencií. ...existujú rozdielne názory na povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov automaticky dohľadať a overiť referencie, ktoré sa už nachádzajú v evidencii referencií.“

Navrhovaný zákon dopĺňa ustanovenie § 40 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti o nový odsek 15, podľa ktorého: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo § 34 ods. 1 písm. b) povinní zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v registri referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.“

 

Evidencia referencií sa konečne začne využívať na účel, pre ktorý bola zriadená. 

 

Za redakciu VO v kocke uvedený návrh vítame, nakoľko táto povinnosť posudzovať všetky referencie za dané obdobie bola predmetom aj predchádzajúcej právnej úpravy (§ 33 ods. 1 starého zákona o verejnom obstarávaní) a evidencia referencií sa konečne začne využívať na účel, pre ktorý bola zriadená.

Táto zmena administratívne uľahčí uchádzačom predkladanie ponúk, nakoľko referencie nebudú musieť predkladať v listinnej podobe. Obstarávateľská organizácia bude ex offo skúmať referencie obsiahnuté v evidencii referencií.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3930 znakov z 31310 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.