icon

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?

6 min
180 min
0 €
05.05.2017
0x
1000x

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?

 

Vážení čitatelia, počas niekoľkých ďalších vydaní nášho mesačníka vás oboznámime s pojmom tzv. M.E.A.T. kritérií - čo všetko obsahujú, ako sa dajú použiť, aké sú s nimi skúsenosti a ponúkneme vám najlepšiu prax s ich používaním. Nie je ich totiž málo a zákon ich dokonca ani taxatívne nevymenúva, takže písať bude naozaj o čom. Teraz vám ponúkame predkrm – úvod do sveta M.E.A.T.

 

 

Niekomu pod pojmom meat (angl. mäso) napadne grilované mäso, niekomu fašírka. Pramálo to má však spoločné so skratkou, ktorej sa budeme venovať. Táto skratka pochádza z anglických slov Most Economically Advantagous Tender, čo nie je v preklade nič iné ako nám už notoricky známa „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“ (ďalej v texte iba MEAT kritériá).

Bránu do súvisiacej terminológie a mechanizmu MEAT kritérií otvára § 44 aktuálneho zákona o verejnom obstarávaní. Paragraf o kritériách prešiel od starého zákona (niekdajší § 35) nielen „faceliftom,“ ale pomerne veľkou renováciou, ktorú vyvolali smernice aj vôľa zákonodarcu. Nepochybný vplyv na túto skutočnosť mali samozrejme najnovšie smernice EÚ, z ktorých sa pri jeho definícii čerpalo.

Možnosť vybrať si ako kritérium najnižšiu cenu v predmetných ustanoveniach definitívne predbehli iné dve kritériá – a) najlepší pomer ceny a kvality a b) kritérium nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti, najmä nákladov počas životného cyklu. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ si však stále môžu vybrať, aký súbor kritérií si pre svoje obstarávanie zvolia a stále to aj môže byť najnižšia cena. Poďme sa ale pozrieť na to, čo všetko zákon umožňuje zvoliť popri cene ako kvalitatívne (rozumej ekonomicky výhodné) kritérium. Ako sme už spomenuli, zákon ich nevymenúva taxatívne, iba príkladmo (využíva slovo najmä):

Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky. Tými sú najmä kvalita, vrátane technického prínosu; estetické a funkčné vlastnosti; prístupnosť; riešenia vhodné pre všetkých používateľov; sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky; obchodovanie a jeho podmienky; organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia; záručný a pozáručný servis; technická pomoc; dodacie podmienky (ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín ukončenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky), interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.

Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby môžu zahŕňať niekoľko alebo všetky náklady, ktoré:

  1. znáša verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo iný používateľ, ako sú náklady:

1. súvisiace s nadobudnutím,

2. na používanie, ako je spotreba energie a iných zdrojov,

3. na údržbu,

4. na ukončenie životnosti, ako sú náklady na zber a recyklácdviu,

b) sa pripisujú k environmentálnym externalitám spojené s výrobkom, stavbou alebo službou počas životného cyklu za predpokladu, že peňažnú hodnotu týchto nákladov možno určiť a overiť; náklady môžu zahŕňať náklady na emisie skleníkových plynov, emisie iných znečisťujúcich látok a náklady na zmierňovanie klimatických zmien.

Ako je z predchádzajúcich citácií zákona zrejmé, skutočný rozsah možností pre „vyhranie“ sa s kritériami je prakticky neobmedzený a závisí od povahy nakupovaného tovaru, služby alebo práce.

 

Skutočný rozsah možností pre „vyhranie“ sa s kritériami je prakticky neobmedzený a závisí od povahy nakupovaného tovaru, služby alebo práce.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2351 znakov z 17646 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.