icon

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

10 min
310 min
0 €
04.08.2019
0x
1000x

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

 

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania a ponúkame ich našim čitateľom v tejto skrátenej forme.

 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR v tomto roku preveruje fungovanie vodárenských spoločností a zabezpečenie práva občanov na pitnú vodu. Aj v tejto súvislosti predseda NKÚ SR Karol Mitrík rozhodol o vykonaní kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor v rokoch 2017 a 2018, na ktoré upozornili občania obce. Kontrolné zistenia potvrdili rôznorodé chyby, vrátane závažných nedostatkov, ktoré boli postúpené orgánom činným v trestnom konaní.  Najvyššia autorita externej kontroly na Slovensku aj na základe tejto kontroly odosiela Ministerstvu vnútra SR návrh na legislatívnu iniciatívu, ktorá by zakotvila povinnosť odovzdať kompletnú dokumentáciu o hospodárení a majetku odchádzajúcim starostom.

 

Kontrolné zistenia potvrdili rôznorodé chyby, vrátane závažných nedostatkov.

 

Obec Lúka má 691 obyvateľov a nachádza sa na úpätí Považského Inovca v okrese Nové Mesto nad Váhom. V hornej časti obce vyviera minerálny prameň pitnej vody, ktorá dala základ pitnej vode Lucka a ktorú využívala aj známa značka, spoločnosť vyrábajúca nealkoholické nápoje. Občania obce sa v januári obrátili na NKÚ s podnetom na preverenie hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obecného úradu a obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor, s.r.o., v ktorej sú združené finančné prostriedky susediacich obcí Lúka a Modrovka. Práve táto spoločnosť uzatvorila hospodársky rok v červených číslach, čo vyvolalo predpoklad zvyšovania poplatkov obyvateľov za dodávanú pitnú vodu.

Kontrolou boli zistené nedostatky vo viacerých oblastiach rozpočtovníctva, účtovníctva, verejného obstarávania, zverejňovania a porušenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, a to tak v obchodnej spoločnosti Šáchor, ako aj priamo v obci Lúka. Zároveň sa odhalil systémový problém procesu preberania funkcie starostu, ktorý nie je na Slovensku dostatočne legislatívne upravený, a aj preto v obci Lúka došlo k problémom s predkladaním účtovnej evidencie a dokumentácie ku kontrole.

 

Zistenia v obci Lúka

Vnútorný kontrolný systém obce sa v praxi ukázal ako nedostatočný a neúčinný. Štatutár uzatváral zmluvy bez finančnej kontroly, teda kontroly krytia vznikajúcich nákladov, obec postupovala nehospodárne a porušila viaceré právne normy.

Záujmy obce neboli dostatočne chránené a na ochranu majetku neboli využité všetky právne prostriedky. Výrazným zlyhaním je prípad stavby „Rekonštrukcia obecného vodovodu Vetva A, Vetva 1“, ktorú začala užívať po viac ako roku od jej prevzatia. Napriek riadnej realizácii a odovzdaní stavby bez nedostatkov, obec totiž požiadala o vydanie kolaudačného rozhodnutia až o deväť mesiacov neskôr. V prípade nájomcu nebytových priestorov prevádzky bufetu bolo potvrdené, že neúčtovala sankčný úrok za nezaplatenie nájomného a napriek meškaniu platieb neodstúpila od zmluvy. Ďalším príkladom je prenechanie majetku obce do nájmu obecnému poslancovi bezodplatne, či prenájom lesných pozemkov a uzatvorenie zmluvy bez prerokovania zastupiteľstvom. Dochádzalo tak k porušeniam zákona o majetku obce, podľa ktorého orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, pričom sú povinné najmä majetok udržiavať a užívať. Kontrola potvrdila aj nezverejnenie zámeru prenajať majetok, a to na úradnej tabuli obce.

 

Vnútorný kontrolný systém obce sa v praxi ukázal ako nedostatočný a neúčinný. Štatutár uzatváral zmluvy bez finančnej kontroly.

 

Obec v kontrolovanom období uzatvorila so spoločnosťou Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., ktorá v regióne ukončila činnosť, kúpnu zmluvu na predaj pozemkov. Následne aj zmluvu o zriadení vecného bremena na predmet zmluvy (pozemky a stavby) z dôvodu osobitného zreteľa (nižšia kúpna cena nehnuteľnosti ako ich skutočná trhová hodnota), avšak bez prerokovania obecným zastupiteľstvom. Pri predaji ďalšieho pozemku obce bol zistený nesúlad s tvrdením o súhlase obecného zastupiteľstva, čo kontrolóri vyhodnotili ako rizikové z dôvodu možného pozmeňovania verejnej listiny.

 

 

V oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami boli zistené viaceré porušenia finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrolóri NKÚ SR potvrdili duplicitné výdavky na chodník, poskytnutie 10-tisícovej dotácie v rozpore so všeobecne záväzným nariadením o dotáciách a so zákonom, ďalej uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov, ktoré neboli vo vlastníctve obce, čím obec umožnila bezdôvodné obohatenie seba i nájomcu.

 

Kontrolóri NKÚ SR potvrdili duplicitné výdavky na chodník.

 

Aj projekt zateplenie a výmena okien základnej školy sprevádzali nedostatky v procesoch verejného obstarávania, ale aj účtovné chyby. Pri realizácii prác na projekte výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd Lúka bola zistená neskorá, dodatočná fakturácia. Obec prijala v marci 2019 faktúru od dodávateľa stavby za stavebné práce vykonané rokoch 2012 až  2015 v celkovej sume takmer 36 tisíc eur. Následne uzatvorila s dodávateľom stavby dodatok k zmluve o dielo z roku 2012. V zmysle pôvodnej zmluvy však mala byť výstavba ukončená do 60 mesiacov od nástupu na práce, teda v júli 2017, pričom práce mali byť fakturované mesačne, a to po ich zrealizovaní a prebratí stavby, a to vždy do piatich pracovných dní po skončení daného obdobia.

 

Aj projekt zateplenie a výmena okien základnej školy sprevádzali nedostatky v procesoch verejného obstarávania.

 

Zistenia v obecnej  vodohospodárskej spoločnosti Šáchor, s.r.o.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3292 znakov z 21373 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.