icon

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

13 min
380 min
0 €
06.08.2019
0x
1000x

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

 

V dvojčísle 11-12/2017 sme v článku: „Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?“ viedli úvahu o podmienkach účasti, požiadavkách na predmet zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a osobitnými podmienkami plnenia zmluvy, t. j. aj predzmluvnou povinnosťou, kedy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch uvedie požiadavku na úspešného uchádzača, aby predložil vopred stanovené doklady, a to konkrétne, či sa verený obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v rámci požiadaviek rozhodnúť pre ktorýkoľvek z týchto inštitútov zákona o verejnom obstarávaní. V tomto článku sme vysvetlili a vyslovili právny názor, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by sa mal sám rozhodnúť, či niektorú požiadavku klasifikuje buď ako podmienku účasti, alebo požiadavku na predmet zákazky, alebo osobitné plnenie zmluvy (požiadavku na úspešného uchádzača). Nemáme vedomosť, či sa Rada ÚVO inšpirovala našim článkom, ale toto jej rozhodnutie (10930-9000/2018 z 23. 10. 2018) veľmi vítame v redakcii VO v kocke.

 

 

Ako sme už aj v predchádzajúcom článku uviedli, pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou, uložením povinnosti, predložením dokladu sleduje, na zabezpečenie akého účelu má slúžiť alebo akú skutočnosť má preukazovať, tak aby nedochádzalo k zamieňaniu jednotlivých inštitútov.

Presne takto k tomu pristupovala aj obec Ďurkov vo svojom verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch uviedla, že úspešný uchádzač bude pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, povinný predložiť:

  • úradne overenú kópiu licencie na vykonávanie prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom;
  • úradne overenú kópiu oprávnenia podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“), resp. osvedčenia alebo preukazu podľa § 16 zákona o BOZP na preukázanie oprávnenia vykonávať činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., a to na nasledovný rozsah: montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zmluvy o dielo;
  • úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby.

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou, uložením povinnosti, predložením dokladu sleduje, na zabezpečenie akého účelu má slúžiť alebo akú skutočnosť má preukazovať, tak aby nedochádzalo k zamieňaniu jednotlivých inštitútov.

 

ÚVO v rozhodnutí o námietkach uviedol, že kontrolovaný postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom rovnakého zaobchádzania a princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď subsumoval požiadavky spočívajúce v predložení uvedených dokladov, ktoré z hľadiska svojej povahy a účelu zodpovedajú podmienkam účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, pod osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré mal preukázať úspešný uchádzač v rámci súčinnosti na uzavretie zmluvy, čím vylúčil aplikáciu § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Týmto postupom kontrolovaného podľa úradu došlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže a konkurenčného prostredia, tzn. neboli zo strany kontrolovaného vytvorené predpoklady na účasť vo verejnom obstarávaní dostatočnému počtu uchádzačov, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

ÚVO pristúpil k uvedenému problému štandardne v súlade s už skôr známou judikatúrou, pričom nereflektoval na argumenty kontrolovaného, že

  • žiada len doklady potrebné k realizácii činnosti a zabezpečeniu dodávok a prác uvedených v zmluve;
  • ak by vyžadoval uvedené doklady od každého uchádzača už v čase predkladania ponúk, teda ako podmienky účasti, v rozpore s vlastným záujmom by kontrolovaný zvýšil administratívnu záťaž na prípravu ponuky všetkým uchádzačom, a to navyše v čase, keď ani samotní uchádzači nemusia vedieť, kto a ako bude zodpovedný za realizáciu jednotlivých častí zákazky. Kontrolovaný totiž vyhlasuje verejné obstarávanie viac ako rok pred podpisom zmluvy o dielo, čo je veľký časový odstup od momentu realizácie zákazky, t. j. pre kontrolovaného a aj uchádzačov nie je výhodné a ani potrebné stanovovať osoby zodpovedné za realizáciu činností uvedených v zmluve a predkladať doklady za konkrétne osoby viac ako rok pred podpisom zmluvy o dielo.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2671 znakov z 22811 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.