icon

Denník elektronického verejného obstarávania - 3. časť

7 min
220 min
0 €
07.06.2019
0x
1000x

Denník elektronického verejného obstarávania  

 

Tretie vydanie rubriky Denníka elektronického verejného obstarávania je tu. Tentokrát si povieme o dotazníku, ktorý musí tvoriť súčasť dokumentácie pri konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného, či autentifikácie dodávateľov.

 

 

Dotazník Úradu pre verejné obstarávanie

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z. ustanovila podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní. V nadväznosti na preukázanie, že elektronický systém používaný v rámci verejného obstarávania spĺňa tieto podmienky, pripravil Úrad pre verejné obstarávanie dotazník, v ktorom sa nachádza súbor otázok týkajúcich sa používaného informačného systému, či zmluvných náležitostí, ktoré sú definované v zmluve medzi prevádzkovateľom systému a verejným obstarávateľom/obstarávateľom.

 

 Úrad pre verejné obstarávanie pripravil dotazník na preukázanie splnenia Vyhlášky č. 41/2019.

 

Pozrime sa na niekoľko vybraných otázok:

  • Sú súťažné podklady a iná dokumentácia k postupu zadávania zákazky sprístupnené neobmedzene a bez prihlásenia okrem „Profilu VO“ aj v danom systéme?

V § 64 ods. 4 je definovaná možnosť využívania profilu VO, ktorý nemusí byť prevádzkovaný Úradom pre verejné obstarávanie. Podmienka neobmedzeného prístupu však musí byť dodržaná.

  • Aké webové prehliadače sú systémom podporované?

Systémy musia podporovať štandardné prehliadače ako Internet Explorer, MS Edge, Firefox či Chrome. Ak používateľ použije iný prehliadač, systém sa nemusí správať korektne, preto v systéme či v Oznámení o vyhlásení VO/Výzve na predkladanie ponúk by mali byť tieto informácie uvedené.

  • Umožňuje systém pre fyzické osoby, právnické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce právnické osoby prihlásenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní?

V zmysle uvedeného paragrafu ako aj § 20 ods. 4 každý informačný systém musí umožňovať autentifikáciu prostredníctvom elektronických občianskych preukazov. O autentifikácii si povieme viac v článku nižšie.

  • Koľko rokov a v akom formáte sú archivované všetky dokumenty k verejnému obstarávaniu?

Na elektronickú dokumentáciu sa vzťahuje povinnosť archivácie v súlade s § 24 ods. 1, t. j. 10 rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku. Doba archivácie by pritom mala byť medzi poskytovateľom systému a jeho používateľom zmluvne dohodnutá.

  • Aké roly alebo používateľské skupiny existujú v systéme?

V zmysle § 5 Vyhlášky č. 41/2019 systém musí mať definované a oddelené role tak, aby jedna rola nevedela konať v mene alebo v prospech inej roly. Štandardne sa využívajú role ako administrátor súťaže, pozorovateľ, či člen komisie.

Celý obsah dotazníka si môžete pozrieť na

www.povinnaelektronizacia.sk.

@skryt

Z vyššie uvedených otázok je zrejmé, že ani vyhláška, ani zákon o verejnom obstarávaní v mnohých prípadoch na niektoré otázky neposkytuje správnu odpoveď. Vďaka tomuto dotazníku však nadobudne Úrad pre verejné obstarávanie dostatočné množstvo informácií o používaných systémoch a bude môcť pracovať na zjednotení štandardov tak, aby boli systémy regulované. V ďalšom čísle si povieme o pripravovanej novele, ktorej súčasťou bude aj bližšia špecifikácia týchto štandardov, či povinný zápis poskytovateľov systémov do Zoznamu, ktorý bude ÚVO prevádzkovať.

 

Autentifikácia dodávateľov

V zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní musí každý informačný systém umožňovať autentifikáciu prostredníctvom elektronických občianskych preukazov. Vzhľadom na skutočnosť, že nie každý uchádzač musí mať v čase prihlasovania sa do súťaže k dispozícii elektronický občiansky preukaz, musia systémy umožňovať aj ďalšie alternatívne riešenie/riešenia.

 

 Okrem elektronických občianskych preukazov musia systémy umožniť aj alternatívne spôsoby autentifikácie.

 

Na akceptovateľné spôsoby autentifikácie a doručovania prihlasovacích údajov odkazuje Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorá sa opiera o Prílohu č. 6 (body 1.3.2 až 1.3.4) k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.

Čo z Vyhlášky č. 55/2014 Z. z. vyplýva a čo sa pri systémoch používaných na verejné obstarávanie aplikuje?

  • Registračné údaje sú podpísané elektronickým podpisom, ktorým je buď elektronický občiansky preukaz, alebo elektronický podpis vydaný oprávnenou certifikačnou autoritou.
  • Pravdivosť poskytnutých registračných údajov sa overuje maximálne overením funkčnosti poskytnutej e-mailovej adresy alebo obdobného elektronického konta. Ďalšie overovanie osoby v tejto fáze neprebieha.

V prvom prípade sa registrujúca osoba overí voči údajom z elektronického podpisu, ktorý bol vystavený len tejto osobe. V takomto prípade je možné so 100 %-nou presnosťou povedať, že naozaj ide o danú osobu.

V druhom prípade, keď autentifikácia prebieha prostredníctvom overenia emailovej adresy si prihlasovacie údaje vytvára sám používateľ pri registrácii. Následne je pre overenie emailovej adresy danej osoby zaslaný tzv. aktivačný link pre aktiváciu konta.

V prípade, ak osoba zadá neexistujúci email alebo email, ktorým nedisponuje, účet nie je aktivovaný. V porovnaní s prvým prístupom tu existuje riziko, že spoločnosť zaregistruje osoba, ktorá na to nie je oprávnená. No vzhľadom na to, že ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo osobou ním splnomocnenou, riziko, že ponuku predloží osoba, ktorá na to nie je oprávnená, je minimálne.

 

Niektorí prevádzkovatelia okrem overenia funkčnosti emailovej adresy aplikujú aj zasielanie autentifikačného kódu do sídla organizácie, do vlastných rúk štatutárneho orgánu. V porovnaní s overením len prostredníctvom emailovej adresy je riziko toho, že spoločnosť zaregistruje neoprávnená osoba znížené, nakoľko si aktivácia konta vyžaduje, aby štatutárny orgán prevzal autentifikačný kód. Na druhej strane tu však vzniká omnoho väčšie riziko v podobe nedoručenia kódu v dôsledku zlyhania prevádzkovateľa systému, poštovej prepravy, či nedostupnosti štatutárneho orgánu, nakoľko prevzatie kódu si vyžaduje prítomnosť štatutárneho orgánu v sídle spoločnosti. Tu vyvstáva otázka, čo ak záujemcovi nie je doručený kód, čím mu z objektívnych príčin nie je umožnené zadať ponuku? Nie je tým porušený jeden zo základných princípov verejného obstarávania? Záujemca, ktorý bol touto chybou diskriminovaný voči ostatným záujemcom, ktorým bol kód doručený, má tak plné právo na podanie námietky, čo by s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k zrušeniu súťaže.

 

Listinné doručovanie údajov potrebných pre prihlásenie sa do súťaže je krokom späť.

 

V neposlednom rade práve z neefektívnosti vyplývajúcej z listinnej komunikácie sa tak do verejnej ako aj súkromnej sféry zavádzajú elektronické nástroje – listinné doručovanie údajov potrebných pre prihlásenie sa do súťaže je tak krokom späť.

 

Tento článok vyšiel v časopise VO v kocke, číslo máj - jún 2019. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať v našom e-shope.

 

Autor článku: Miroslava Packová

Ing. Miroslava Packová, PhD. je konzultantom v spoločnosti INNOVIS, s.r.o. a lektorkou na Technickej univerzite v Košiciach.