icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2019

8 min
245 min
0 €
28.04.2019
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 so zameraním na Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

 

Prioritná os:

2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita:

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Špecifický cieľ:

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Oprávnené územia:

Slovenská republika – Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Česká republika – Juhomoravský samosprávny kraj, Zlínsky samosprávny kraj, Moravskosliezsky samosprávny kraj

Oprávnení žiadatelia sú len žiadatelia so sídlom v oprávnenom území:

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • mimovládne organizácie/neziskové organizácie,
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS),
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu.

Podmienky žiadateľa:

Organizácia musela vzniknúť min. 3 mesiace pred vyhlásením výzvy. Žiadateľ musí mať schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Uvedené sa týka len subjektov so sídlom v SR.

Povinné projektové aktivity

(min. 1 aktivita):

a) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne:

 • projektová aktivita č. 1 – výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry;
 • projektová aktivita č. 2 – výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry;

b) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov

 • projektová aktivita č. 1 – rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky);
 • projektová aktivita č. 2 – realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických parametrov vozovky (zvýšenie únosnosti, prejazdnosti, odstránenie nebezpečných a úzkych hrdiel);
 • projektová aktivita č. 3 – výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií –cestných prvkov (mosty, podjazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä formou verejnej dopravy.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2745 znakov z 24536 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.