icon

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS

10 min
290 min
0 €
23.04.2019
0x
1000x

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS

 

Rubrika o EKS sa najviac vyznačuje praktickými radami v oblasti efektívneho nákupu, nakoľko práve tento systém je charakterizovaný mimoriadne rýchlym procesom v podlimitnej oblasti, ako aj anonymitou a transparentnosťou ako takou. Dnes sa pozrieme na zúbok obstaraniu služby zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu, teda zákazke, ktorú musí obstarať každá obec alebo mesto a nemá žiadnu výnimku zo zákona.

 

 

Treba v prvom rade otvorene priznať, že v oblasti zberu a spracovania komunálneho odpadu nie je trh taký flexibilný, ako je tomu pri najrozšírenejších komoditách, akými sú napríklad kancelársky papier alebo počítačová technika. Realizácia spracovania odpadu je viazaná živnosť a spoločností, realizujúcich túto aktivitu je na trhu na Slovensku iba niekoľko. Navyše každá z nich má už svoj biznis založený na určitej infraštruktúre, vlastných prenajatých zberných dvoroch, dohodách so skládkami a spaľovňami. Napriek tomu sa nijako nevylučuje, že tieto spoločnosti v prípade väčšej zákazky budú rozmýšľať o tom, ako zarobiť aj ako sa prispôsobiť zmenám na trhu.

Už nejaký ten rok nie je potrebné obstarávať odpad, ktorý domácnosti separujú – teda plasty, sklo, papier. O tieto separáty sa starajú tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, pričom zber i ďalšie druhotné spracovanie takýchto odpadov je v ich kompetencii. Obec už neplatí za tieto úkony, iba určuje miesta umiestnenia zberných nádob (aj interval odvozu si určuje organizácia zodpovednosti výrobcov). V každom prípade zber „klasického“ komunálu, teda zmiešaného a ďalej neseparovateľného odpadu je služba, za ktorú spolu s jeho zneškodnením treba zaplatiť – a predtým ju objednať cez niektorý z postupov verejného obstarávania.

 

V každom prípade zber „klasického“ komunálu, teda zmiešaného a ďalej neseparovateľného odpadu je služba, za ktorú spolu s jeho zneškodnením treba zaplatiť – a predtým ju objednať

 

Menšie obce si vystačia s novým limitom do 70 000 € bez DPH, nakoľko už nie je potrebné rozlišovať, či ide o bežnú alebo nebežnú službu a môžu súťažiť cez postup zákazky s nízkou hodnotou (hoci taktiež môžu použiť EKS). Pre obce s väčším počtom obyvateľov, kde ročná cena tejto služby presiahne limit 70 000 € bez DPH, avšak nepresiahne novú podlimitnú hranicu 221 000 € bez DPH, sa ponúka systém EKS, ktorý je niekoľkonásobne rýchlejší ako „vestníková“ metóda, najmä v nadväznosti na možné riziko zdržania pri revíznych postupoch alebo súčinnosti pri podpisovaní zmlúv. Ako teda na to?

V EKS platí princíp anonymity, hoci nie sme jeho veľkým zástancom a myslíme si, že zákazky sa rovnako bežne súťažia aj cez vestník, kde je obstarávateľská organizácia riadne označená. Z uvedeného dôvodu neuvádzame presné označenie mesta alebo obce, ktorá súťaž v EKS vyhlasuje, iba ju určíme bližšou polohou, nakoľko je práve poloha dôležitá pre nacenenie nákladov zberu i spracovania odpadu (blízkosť ku skládke a pod.). Namiesto uvedenia orientačnej polohy obstarávateľskej organizácie môžeme určiť priame cestné kilometre ku najbližšej skládke.

V rámci opisného formuláru (ďalej v texte len „OF“) sa musíme rozhodnúť, či do zákazky zahrnieme aj prenájom zberných nádob, ktoré k zberu komunálneho odpadu v tej-ktorej obci potrebujeme. Niektoré obce ich majú už historicky prenajaté od aktuálneho dodávateľa, niektoré sú ich vlastníkom. Bez ohľadu na túto skutočnosť, obe možnosti môžeme platne odraziť v OF – v prípade, že prenajaté nádoby patria aktuálnemu dodávateľovi služieb zberu (teda ich prenajímame), v prípade jeho neúspechu nové nádoby pre prenájom poskytne nový dodávateľ, prípadne sa môže po neúspechu v súťaži dohodnúť s predchádzajúcim dodávateľom na ich odkúpení. V prípade nádob vo vlastníctve obce položku prenájmu neuvádzame v OF.

 

Musíme sa rozhodnúť, či do zákazky zahrnieme aj prenájom zberných nádob, ktoré k zberu komunálneho odpadu v tej-ktorej obci potrebujeme.

 

Medzi ďalšie dôležité faktory správneho a transparentného nákupu s korektným nacenením zákazky od každého uchádzača patrí čo najpresnejšie uvedenie počtu kusov vyvezených zberných nádob v roku (resp. samozrejme ani nie tak nádob, ako ich obsahu). Ak obec predpokladá napr. zber a odvoz každé dva týždne, čiže cca 26-krát v roku, počet používaných nádob v obci na účely zákazky vynásobíme číslom 26. Tento prístup zvolíme pre každý druh zbernej nádoby, teda klasickej „malej“ (110 - 120 litrovej), ale aj veľkých, prípadne veľmi veľkých (240, resp. 1 100 litrových). Ak plánujeme usporiadať aj osobitné čistenia obce, napr. jarné alebo jesenné, resp. chceme zložiť veľké nádoby natrvalo napr. pri cintorínoch a pod., ich objem i počet odvozov taktiež uvedieme v OF. Ak ich nevlastníme, nezabudneme na položku za ich ročný prenájom. Rovnako postupujeme aj v prípade, že chceme obyvateľom obce ponúknuť veľké zberné nádoby na ich súkromné účely, napr. v prípade sťahovania a podobne. Získame tak cenu – náklad na ich obstaranie, ktorý potom uvedieme do všeobecne záväzného nariadenia obce ako poplatok pre tých, ktorí budú mať o ne záujem.

 

Získame tak cenu – náklad na ich obstaranie, ktorý potom uvedieme do všeobecne záväzného nariadenia obce.

 

Nesmieme zabudnúť na položku, ktorá jednotlivé subjekty, pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva, zaujíma najviac. Ide o odhad celkovej váhy komunálneho odpadu, ktorý sa má v danom roku spracovať. Obec môže vychádzať z doterajších záznamov a histórie, ktorú prípadne upraví o nové odhady.

 

Nezabudneme taktiež uviesť, že ponúknutá cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré s takto naceňovanou službou súvisia.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3082 znakov z 20092 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.