icon

Čo priniesla veľká novela? - 2. časť

12 min
355 min
0 €
22.04.2019
0x
1000x

 Čo priniesla veľká novela? - 2. časť

 

V predchádzajúcom čísle časopisu VO V KOCKE sme vás informovali o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 1. 2019. V dnešnej druhej časti článku vás oboznámime s ďalšími zmenami, ktoré táto novela prináša.

 

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní okrem iného tiež reflektuje na Výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2017, podľa ktorého „Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predmetom je najmä uskutočnenie stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ju nie je možné zadávať cez elektronické trhovisko.“ Novela však ide ďalej a od 1. 1. 2019 už nie je možné zadávať žiadne stavebné práce, a dokonca ani intelektuálne služby postupom podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska.

Zákon o verejnom obstarávaní nanovo tiež zadefinoval čo elektronické trhovisko je. Podľa novej právnej úpravy je elektronické trhovisko informačným systémom verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

 

Od 1. 1. 2019 už nie je možné zadávať žiadne stavebné práce, a dokonca ani intelektuálne služby postupom podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska.

 

Novela sa dotkla aj stanovovania predpokladanej hodnoty zákazky v novom ustanovení § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V tomto ustanovení zákona o verejnom obstarávaní stanovuje, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá takéto údaje k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom.

Nová právna úprava prináša aj novú povinnosť pre uchádzača, ktorá doteraz nebola, a to je povinnosť uvádzať v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil, ak ponuku nevypracovával sám. V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť uchádzačovi uložená finančná sankcia až do výšky 5 000 €. Údaje danej osoby musia byť uvedené v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

Novinkou je aj zrušenie dvojobálkového systému, ktorý bol v minulosti zavedený z dôvodu, aby obstarávateľská organizácia nemala vedomosť v prípade vylúčenia uchádzača alebo ponuky o návrhu na plnenie kritérií tohto uchádzača, tzn. či napr. nevylučuje uchádzača s najnižšou cenou, čo najmä verejnosť negatívne prijímala. Zákonodarca pristúpil k tomuto kroku z dôvodu toho, že tento inštitút predlžoval celý proces verejného obstarávania a tiež, že už bolo pristúpené k elektronizácii verejného obstarávania.

 

Novinkou je aj zrušenie dvojobálkového systému.

 

Povinnosť obstarávateľskej organizácie uchovávať dokumentáciu verejného obstarávania sa predlžuje zo súčasných päť rokov, na desať rokov po uzavretí zmluvy.

Novela sa tiež dotkla zábezpeky a tzv. reverzu. Po novom bude možné držať zábezpeku maximálne 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a túto lehotu nebude možné predĺžiť. Okrem zloženia finančných prostriedkov na účet obstarávateľskej organizácie alebo poskytnutia bankovej záruky, zabezpečiť ponuku je po novom možné aj poistením záruky. Upravuje sa tiež aj maximálna výška, ktorú budú osoby realizujúce verejné obstarávanie oprávnené vyžadovať.

Novela znižuje administratívnu záťaž v súvislosti s vyhodnocovaním všetkých ponúk, a to novými možnými postupmi.

Obstarávateľská organizácia môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak obstarávateľská organizácia nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

 

Po novom bude možné držať zábezpeku maximálne 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a túto lehotu nebude možné predĺžiť.

 

Novela tiež upravuje predkontraktačné povinnosti. Po novom je tiež možné na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak to obstarávateľská organizácia uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.

Nová právna úprava tiež kompletne mení a upravuje dynamický nákupný systém, ktorý začína byť v posledných mesiacoch popularizovaný stále viac a viac po dobrých skúsenostiach s týmto systémom na Ministerstve vnútra SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kompletne sa zmenila aj definícia dynamického nákupného systému. Dynamický nákupný systém na účely zákona o verejnom obstarávaní je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Cieľom tejto úpravy je ešte viac zatraktívniť dynamický nákupný systém, ktorý môže byť veľmi efektívny, najmä z pohľadu rýchlosti obstarania zákazky.

 

Nová právna úprava tiež kompletne mení a upravuje dynamický nákupný systém, ktorý začína byť v posledných mesiacoch popularizovaný stále viac a viac po dobrých skúsenostiach s týmto systémom na Ministerstve vnútra SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3555 znakov z 24564 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.