icon

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

10 min
600 min
0 €
08.02.2017
0x
13x

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

 

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby preukázal svoju spoľahlivosť, a to aj napriek tomu, že existuje dôvod na to, aby bol tento záujemca alebo uchádzač vylúčený. Podľa smernice č. 2014/24/EÚ, ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.

 

 

Právny inštitút – self-cleaning hospodárskeho subjektu

Smernica č. 2014/24/EÚ nám teda zaviedla do zákona o verejnom obstarávaní nový právny inštitút – „tzv. self-cleaning hospodárskeho subjektu“, ktorý je obsiahnutý v jej článku 57 ods. 6, t.j., že „[k]aždý hospodársky subjekt, ..., môže poskytnúť dôkazy v tom zmysle, že opatrenia, ktoré tento hospodársky subjekt prijal, sú dostatočné na to, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie. ...“.

Zákon o verejnom obstarávaní zaviedol tento právny inštitút v ustanovení § 40 ods. 8, podľa ktorého „[z]áujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.“

Hlavnou myšlienkou tohto nového inštitútu je, že hospodársky subjekt môže získať možnosť zúčastniť sa verejného obstarávania tým, že preukáže, že prijal účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby svoje pochybenia, priestupky, správne delikty alebo trestné činy v budúcnosti viac už neopakoval.

 

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný vyzvať záujemcu alebo uchádzača na vykonanie nápravy, ale je povinný zaoberať sa opatreniami, ktoré záujemca alebo uchádzač prijal, aby do budúcna zabránil vzniku takéhoto stavu.

 

Posúdenie prijatých opatrení

Nie je jednoduché odpovedať na otázku, či prijaté self-cleaning opatrenia sú dostatočné na to, aby sa v budúcnosti zabránilo výskytu pochybení, priestupkov, správnych deliktov alebo trestných činov, ktoré boli vytknuté hospodárskemu subjektu v minulosti. Na túto otázku je potrebné odpovedať s ohľadom na okolnosti prípadu, závažnosti previnenia, dĺžku jeho trvania, resp. opakovania, finančných dopadov a na účinnosť prijatých opatrení dotknutým hospodárskym subjektom. Rozhodujúcim aspektom však musí byť, či hospodársky subjekt prijme také opatrenia, ktoré zabezpečia, že budúce pochybenie, priestupok, správny delikt alebo trestný čin sa stane málo pravdepodobným až nemožným. Opatrenia, ktoré by mal hospodársky subjekt prijať, aby ich bolo možné pokladať za dostatočné, by mali pozostávať z týchto opatrení tak, aby sme mohli mať za to, že došlo k náprave:

a)       
Dostatočné objasnenie sporných okolností a skutočností;

b)      
 Uhradenie alebo sa zaviazanie k zaplateniu náhrad týkajúcich sa akejkoľvek škody;

c) 
       Personálne opatrenia;

d)       
Technické a organizačné opatrenia;

 

Objasnenie okolností a skutočností

Prvým opatrením, ktoré by mal hospodársky subjekt prijať, je aktívna spolupráca s príslušnými orgánmi pri objasňovaní okolností a skutočností svojho pochybenia, priestupku, správneho deliktu alebo trestného činu. Cieľom jeho konania by malo byť dosiahnutie stavu, aby mohli príslušné orgány pochybenie, priestupok, správny delikt alebo trestný čin, čo najskôr posúdiť a zobrať na zodpovednosť všetky osoby, ktoré sa na pochybení akýmkoľvek spôsobom podieľali. Komplexné objasnenie okolností a skutočností je nevyhnutné tiež k tomu, aby mohli byť prijaté vhodné opatrenia hospodárskym subjektom. Bez takéhoto objasnenia okolností a skutočností by nebolo možné pokladať prijaté self-cleaning opatrenia za dôveryhodné a dostatočné.

 

Náhrada škody

V prípadoch, keď hospodársky subjekt spolupracoval s príslušnými orgánmi na objasňovaní okolností a skutočností pochybenia, priestupku, správneho deliktu alebo trestného činu a výsledkom takéhoto pochybenia, priestupku, správneho deliktu alebo trestného činu bol aj vznik škody, je nevyhnutné, aby ju hospodársky subjekt buď uhradil alebo sa zaviazal k zaplateniu náhrad týkajúcich sa akejkoľvek škody.

 

Opatrenia, ktoré by mal hospodársky subjekt prijať, aby ich bolo možné pokladať za dostatočné, by mali pozostávať z konkrétnych opatrení.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2908 znakov z 20472 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.