icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2019

11 min
320 min
0 €
08.01.2019
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

V minulom roku bol spustený národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“.

 

 

Jeho cieľom je podporiť spoluprácu mikro, malých a stredných podnikateľov (ďalej len „MSP“) a subjektov z oblasti kreatívneho priemyslu.

Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú podporu, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré MSP vynaloží v súvislosti s využívaním služieb alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 podporovaných odvetví:

           architektúra,

           dizajn,

           reklama a marketing a

           IKT – počítačové programovanie.

 

Subjekty pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov, môžu poskytnúť MSP svoje služby a/alebo vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať podporu prostredníctvom kreatívneho vouchera – a to až do výšky 50 % nákladov.

Na kreatívne vouchere je počas trvania projektu do roku 2021 vyčlenených 7,5 milióna € s cieľom podporiť minimálne 1 500 mikro, malých a stredných podnikov.

 

Realizátori:

Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a/alebo vytvára diela v jednom alebo vo viacerých podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu:

•           architektúra – max. pomoc: 10 000 €

•           dizajn – max. pomoc: 5 000

•           IKT – počítačové programovanie a poradenstvo – max. pomoc: 5 000

•           reklama a marketing – max. pomoc: 5 000

 

Realizátor musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden rok a mať vysporiadané svoje daňové a odvodové povinnosti voči štátu.

Pri registrácii vyplní realizátor jednoduchý elektronický formulár http://vytvor.me/realizator.html#form-realizatori, po overení a doplnení ďalších údajov s ním SIEA podpíše zmluvu a zverejní jeho profil v galérii realizátorov, kde majú realizátori priestor aj na prezentáciu svojich služieb a diel. Realizátori sa môžu do Galérie realizátorov zaregistrovať kedykoľvek počas trvania projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Galériu realizátorov bude SIEA priebežne dopĺňať a aktualizovať.

 

Žiadateľ:

Prvým krokom je výber dodávateľa kreatívnej služby, ktorý treba urobiť ešte pred samotnou online registráciou žiadosti o voucher. Podnikatelia pri tom využívajú formuláre, ktoré im pomôžu pripraviť cenový prieskum na stanovenie požadovanej hodnoty kreatívneho vouchera.

Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. S prípravou samotnej žiadosti už podnikateľom pomôžu pracovníci SIEA, ktorí doplnia údaje z dostupných verejných zdrojov a tiež predbežne overia, či ide o oprávneného žiadateľa a oprávneného realizátora. Takto spracovanú žiadosť pošlú žiadateľovi elektronicky na jej skompletizovanie a finalizáciu.

Aktuálne sú zverejnené mimoriadne výzvy pre vyššie uvedené oblasti:


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2848 znakov z 34312 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.