icon

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

15 min
465 min
0 €
05.01.2019
0x
1000x

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

 

Pravidelní čitatelia nášho časopisu veľmi dobre vedia, že po dočítaní nášho odborného článku dostanú praktický návod, ako postupovať, čoho sa vystríhať a skrátka čo sa ako robí. S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom však otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“. Zákon totiž priniesol novinky, ktoré aj v nadväznosti na iné zákony, najmä tzv. „debyrokratizačný“ zákon, stavajú verejných obstarávateľov do pozície, kedy nevedia, ako postupovať. A úrad tomu tiež nijako nepomohol, strkať hlavu do piesku a vyhovárať sa na iné zákony nemá význam, ak nie je sporu o tom, že sa týkajú aj postupov vo verejnom obstarávaní. O čom je reč? Obchodný a trestný register, o ktorom síce všetci rozhlásili, že ho už v súťažiach netreba vyžadovať, ale je tam niekoľko veľkých „ale“. Veď posúďte sami.

 

 

Súčasný právny stav je taký, že podľa § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe; tieto údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

 

Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy. 

 

Podľa § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje podľa odseku 1 v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Podľa § 1 ods. 3 zákona proti byrokracii informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú:

a)         register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,

b)         informačný systém katastra nehnuteľností 2),

c)         register trestov.

Podľa § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2018 vo veci obchodných registrov a práve 1. januára 2019 aj vo veci trestného registra.

Podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Podľa § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú. 

 

Podľa § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.

(2) Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené musí byť overená, ak tento zákon neustanovuje inak.

...

Podľa § 12

 

V nadväznosti na novú právnu úpravu vznikajú minimálne nasledovné otázky. 

 

(1) Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného konania alebo na žiadosť orgánu verejnej moci na účel podľa osobitného zákona 6) po doručení žiadosti o výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje; správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci alebo štatutárnym zástupcom iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie podľa odseku 1.

Toľko teórie. Tu nám napadajú otázky, ktoré vyvoláva nová právna úprava:

V nadväznosti na novú právnu úpravu reprezentovanú ostatnými novelami oboch vyššie uvedených právnych predpisov vznikajú v právno-aplikačnej praxi verejného obstarávania minimálne nasledovné otázky:

 • Ako má verejný obstarávateľ postupovať s účinnosťou od 1. 1. 2019 pri preskúmavaní podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní?
 • Je diskrečná právomoc pri voľbe vyžadovania dokladu alebo využitia možnosti použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na verejnom obstarávateľovi, alebo si „formu preukázania“ volí záujemca, resp. uchádzač?
 • Ako je potrebné chápať vetné spojenie „ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje...“ z § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní?
 • Kedy je verejný obstarávateľ oprávnený a kedy nie je oprávnený?
 • Kto vydáva takéto oprávnenie?
 • Platí takéto oprávnenie aj pre samosprávu?
 • Je obec orgánom verejnej moci podľa § 12 zákona č. 330/2007 Z. z.?
 • Ak nie, týka sa § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. iba takých verejných obstarávateľov, ktorí sú zároveň orgánmi verejnej moci?
 • Ako sa majú predkladať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní?

Ide o elektronický proces alebo nie? 

 • Čo presne má na mysli posledná veta § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.“?
 • Je na základe tejto vety v diskrečnej právomoci verejného obstarávateľa rozhodnutie o tom, ktorý doklad sa má predkladať alebo o tom, či verejný obstarávateľ bude daný doklad overovať samostatne? Ak nie, čo znamená táto veta?
 • Je na účely verejného obstarávania použiteľný § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z.?
 • Čo sa má na účely § 12 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z. rozumieť nasledovnými náležitosťami žiadosti:

a) presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a

b) účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje?

 • Ako sa má vykonať overenie podľa § 12 ods. 2 zákona č. 330/2007 Z. z.: „správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci alebo štatutárnym zástupcom iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie podľa odseku 1.“?
 • Ide o elektronický proces alebo nie?
 • Ako vo verejnom obstarávaní naložiť s § 10a zákona č. 330/2007 Z. z.

(1) Údaje z evidencie registra trestov o právnických osobách, ktoré sa uvádzajú vo výpise z registra trestov, sú verejne prístupné.

(2) Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra na základe písomnej žiadosti?

 • Znamená to, že vo verejnom obstarávaní postačuje overenie údajov, ktoré sú verejne prístupné alebo je potrebné žiadať výpis z registra trestov použiteľný na právne účely?

Na uvedené otázky sme sa ako verejný obstarávateľ opýtali Úradu pre verejné obstarávanie žiadosťou o metodické usmernenie.

 

Týka sa § 12 iba takých verejných obstarávateľov, ktorí sú zároveň orgánmi verejnej moci? 


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 6290 znakov z 34927 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Peter Kubovič

JUDr. Peter Kubovič bol dlhoročný zamestnanec ÚVO a v súčasnosti je vedúcim Útvaru verejného obstarávania MÚ Trnava.