icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2018

6 min
218 min
0 €
09.09.2018
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

V rámci OPRH bola dňa 21. 09. 2018 vyhlásená výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 zameraná na „Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky“.

 

 

Oprávnené územie:

- celé územie SR

 

Oprávnení žiadatelia:

- FO a PO podnikajúce v oblasti akvakultúry

- samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka, občianske združenia

- štátne podniky, verejnoprávne inštitúcie, štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie alebo organizácie zriadené obcou alebo VÚC

 

Žiadatelia o NFP musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP, t. j. ukončený min. jeden účtovný rok.

Nový subjekt v sektore akvakultúry je povinný preukázať zapísanú činnosť najneskôr pri predložení Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

 

Oprávnené výdavky:

- softvér (max. 500 €/ks), licencie (max. 300 €/ks), oceniteľné práva, stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, pozemky (max 10 % z CPOV), ostatné služby, mzdové výdavky

 

Oprávnené aktivity:

Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky – Tieto investície zahŕňajú:

- vybudovanie rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbu budov/objektov plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.);

- výstavbu objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí, vrátane vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia;

- obstaranie nových strojov, technologických zariadení okrem recirkulačných systémov, prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb.

 

Alokácia na výzvu: 1 727 730 €

Min príspevok: 5 000 € pre MSP, 3 000 € pre ostatné podniky

Max príspevok: 500 000 € pre MSP, 300 000 € pre ostatné podniky

Výška spolufinancovania NFP pre MSP: 50 %

Výška spolufinancovania NFP pre ostatné podniky: 30 %

 

Termíny uzavretia kôl:

1. kolo – 31. 10. 2018

2. kolo – 20. 11. 2018

 

 

V rámci OPRH bola dňa 21. 09. 2018 vyhlásená tiež výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 zameraná na „Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok“.

 

Oprávnené územie:

- celé územie SR


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2593 znakov z 25076 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.