icon

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

7 min
240 min
0 €
06.09.2018
0x
1000x

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

 

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým boli s účinnosťou od 26. septembra 2018 vypustené spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní tie prípady, kedy verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb. 

 

 

Cieľom tejto novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“), účinnej od 26. septembra 2018 bolo dosiahnuť súlad pravidiel pre tzv. dotované subjekty, ktorým poskytne verejný obstarávateľ finančné prostriedky, s úpravou podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní, t. j. konkrétne so smernicou č. 2014/23/EÚ, č. 2014/24/EÚ a č. 2014/25/EÚ. Tieto vyššie uvedené smernice totiž vyžadujú od tzv. dotovaných subjektov nakupovať v režime verejného obstarávania iba v prípade poskytnutia viac ako 50 % finančných prostriedkov zo strany verejného obstarávateľa, a to iba pre vybrané kategórie stavebných prác a s tým súvisiacich služieb.

 

Nová právna úprava by teda mala byť plne v súlade so smernicami v oblasti verejného obstarávania.

 

Nová právna úprava by teda mala byť plne v súlade so smernicami v oblasti verejného obstarávania, ktoré neregulujú pravidlami verejného obstarávania tie prípady, ak dotovaný subjekt financuje z rovnakej alebo väčšej časti nákup tovarov, služieb a stavebných prác z vlastných zdrojov.

 

Z novelizovaného zákona o verejnom obstarávaní teda vyplýva, že tento zákon sa bude vzťahovať len na subjekty podľa § 8, tzv. dotované subjekty, ktorým bola poskytnutá pomoc vyššia ako 50 % z hodnoty tovarov, služieb alebo stavebných prác. Na subjekty, ktorým bola poskytnutá pomoc rovnaká alebo nižšia ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb sa zákon o verejnom obstarávaní už nevzťahuje.

 

Predmetný návrh zjednodušuje postup zadávania zákaziek tejto kategórii subjektov, odbremení dotované subjekty od viacerých formálnych povinností spojených s procesom verejného obstarávania, v dôsledku čoho sa výrazne skráti proces obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác.

 

Pozitívne dôsledky tejto novely pocítia najmä prijímatelia nenávratného finančného príspevku a uvedená zmena prispeje k väčšej flexibilite zadávania zákaziek, čo v konečnom dôsledku prispeje k zrýchleniu čerpaniu prostriedkov z fondov EÚ.

Pre oblasť zákaziek financovaných z fondov EÚ však uvedenú novelu nie je možné interpretovať ako zníženie transparentnosti, nakoľko zadávanie tohto typu zákaziek bude naďalej spojené s dodržiavaním osobitných pravidiel, ktoré zabezpečia transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie, nediskrimináciu, proporcionalitu, hospodárnosť a efektívnosť aj v prípade, že sa na zákazku nebude vzťahovať pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní.

 

Metodika bude upravovať pravidlá a postupy obstarávania pre osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ale ktorým verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2238 znakov z 18199 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.